Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2013 г.

Автори:

Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с.,
Доц. д-р Симеон МИЛЕВ, д.е.с.,
Велин ФИЛИПОВ, д.е.с.,
Лорета ЦВЕТКОВА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване:

32.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими
  • Нормативен текст и коментари на основните данъчни закони.
  • Организация на годишното счетоводно приключване.
  • Годишен финансов отчет за 2013 г.
  • Специфични въпроси на годишното счетоводно отчитане в предприятията от транспорта, строителството и селското стопанство, в бюджетните предприятия.

Целева аудитория: Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители и специалисти в държавни органи и пр.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Нормативен текст
Закон за корпоративното подоходно облагане

Коментар по корпоративното подоходно облагане
Глава първа
Общ преглед на промените в корпоративното подоходно облагане за 2013 г.
Глава втора
Изменения и допълнения в ЗКПО, обнародвани в ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.
1. Фундаментални промени в режима на авансовите вноски (чл. 71, ал. 2 (отм.); чл. 83; чл. 84; чл. 86; чл. 87; чл. 87а (нов); чл. 88; чл. 89; чл. 90; чл. 91; чл. 118; чл. 140, ал. 8; чл. 147 ЗКПО и § 56 от ПЗР на ЗИДЗДДС за 2013 г.)
2. Промяна в начина на обявяване на данъчните ефекти от допуснати грешки в предходни данъчни периоди (чл. 75, ал. 3 ЗКПО)
3. Премахване на възможността за самостоятелно приспадане от ДЗЛ на надвнесени данъци по ЗКПО (чл. 94 (отм.) и чл. 217, ал. 2 ЗКПО)
4. Промени, свързани с данъците върху разходите (чл. 209; чл. 211; чл. 212; чл. 213; чл. 214; чл. 215 и чл. 277а, ал. 3 (нова) ЗКПО)
5. Разширяване обхвата на необлагаемите приходи (чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗКПО)
6. Разширяване обхвата на непризнатите за данъчни цели разходи (чл. 26, т. 6 и т. 12 (нова) ЗКПО)
Глава трета
Изменения в ЗКПО през 2013 г., имащи отношение към годишното данъчно приключване за настоящата година практика по прилагането на зкпо

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Нормативен текст
Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица
Глава първа
Измененията в закона и тяхното значение за годишното облагане на доходите
I. Особености при годишното облагане, свързани с новото данъчно третиране на доходите от лихви по банкови сметки
II. Особености при годишното облагане, свързани със задължението за деклариране на дължимите данъци
ІІІ. Новите срокове за внасяне на дължимите данъци и ефектът им върху годишното облагане
ІV. Новите моменти при попълването и подаването на справката за изплатени суми по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ
V. Други промени, свързани с годишното облагане
Глава втора
Основни правила при определянето на облагаемия доход и на годишните данъчни основи
I. Определяне статута на физическото лице
ІІ. Определяне на източника на дохода
ІІІ. Определяне на датата на придобиване на дохода
ІV. Необлагаеми доходи
V. Изчисляване на облагаемия доход и на годишната данъчна основа
VІ. Формиране на общата годишна данъчна основа
VІІ. Изчисляване на годишните данъци
Глава трета
Особености при попълването на образци и формуляри за целите на годишното облагане
І. Служебни бележки по чл. 45 ЗДДФЛ
ІІ. Попълване и подаване на справка за изплатени доходи на физически лица през 2013 г.
ІІІ. Попълване и подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
Глава четвърта
Санкции
Глава пета
Казуси от практиката практика по прилагането на ЗДДФЛ

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Нормативен текст
Закон за данък върху добавената стойност
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Коментар по данъка върху добавената стойност
Глава първа
Промените в ЗДДС и ппзддс, валидни от началото на 2013 г.
1. Кратко представяне на промените в ЗДДС
2. Изменения и допълнения в ППЗДДС от края на февруари 2013 г.
Глава втора
Казуси от практиката
Глава трета
Проблеми, свързани с правото на данъчен кредит – писма на НАП и решения на СЕС
1. Правото на данъчен кредит и реалното осъществяване на доставките
2. Право на данъчен кредит за леки автомобили, получени по договори за наем и лизинг, и становището на НАП по проблема
Глава четвърта
Годишна корекция в размера на частичния данъчен кредит
1. Общи положения
2. Изчисляване на размера на частичния данъчен кредит
3. Извършване на корекция на ползвания частичен данъчен кредит
4. Ситуации, при които не е необходимо да се формира коефициент за частичен данъчен кредит практика по прилагането на ЗДДС

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2013 ГОДИНА

Коментар
Глава първа
Нормативна основа на годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети
1. Въведение
2. Счетоводни бази, регламентирани в Закона за счетоводството
3. Съдържание на основните счетоводно-правни принципи
4. Счетоводната политика на предприятието като основа за годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети
5. Отговорности и срокове за годишното счетоводно приключване, и за изготвянето на годишните финансови отчети
Глава втора
Съдържание на годишното счетоводно приключване
1. Основни въпроси на счетоводната процедура
2. Основни въпроси на класифицирането, оценката, корекцията в стойността и представянето на активите, пасивите, приходите и разходите
3. Основни изисквания на счетоводните стандарти
Глава трета
Индивидуални и консолидирани финансови отчети
1. Общи изисквания към годишните финансови отчети
2. Изготвяне на годишния финансов отчет по реда на МСС, приети за приложение от Европейския съюз Илюстративен пример на финансов отчет, изготвен по реда на МСС, приети за приложение от ЕС
3. Изготвяне на годишния финансов отчет по реда на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
4. Приложение и особености в изготвянето на консолидираните финансови отчети
Глава четвърта
Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел
1. Същност на предприятието с нестопанска цел
2. Видове предприятия с нестопанска цел
3. Нормативна уредба в България
4. Особености на нестопанското предприятие
5. Представяне на резултатите от дейността
6. Представяне във финансовия отчет
Илюстративен пример на финансов отчет на предприятие с нестопанска цел
Глава пета
Особености на финансовите отчети на някои специфични дейности
1. Отчитане на дейността на земеделските предприятия
2. Отчитане на дейността на лечебните заведения
Глава шеста
Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия
1. Същност на бюджетното предприятие
2. Основни етапи на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия
3. Елементи на годишния финансов отчет на бюджетните предприятия
Илюстративен пример на приложение към финансовия отчет на бюджетно предприятие
Глава седма
Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията в ликвидация и несъстоятелност

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина