Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 година

Автори:

Велин ФИЛИПОВ, д.е.с., регистриран одитор,
Лорета ЦВЕТКОВА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
д-р Антон СВРАКОВ,
д.е.с., регистриран одитор, доц. д-р Симеон МИЛЕВ,
д.е.с., регистриран одитор, Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване:

32.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Тази книга-годишник Ви предлага цялостно практическо знание за данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2012 г.

  • актуални нормативни текстове на основните данъчни закони и на Правилника за прилагане на ЗДДС;
  • подробни коментари по всеки данък в контекста на годишното финансово отчитане;
  • важни писма на Националната агенция за приходите и на Министерството на финансите;
  • конкретни разяснения за подготовката на годишното счетоводно приключване, съдържанието на годишния финансов отчет, особеностите на годишните финансови отчети на различните видове предприятия;
  • експертни решения на десетки конкретни казуси от практиката на счетоводителя и финансиста.

Целева аудитория: счетоводители и данъчни експерти, финансисти и юристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ, както и всички данъкоплатци.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Нормативен текст
Закон за корпоративното подоходно облагане

Коментар по корпоративното подоходно облагане
Глава първа
Промени в корпоративното подоходно облагане за 2012 г.
Глава втора
За някои аспекти, свързани с режима на отклонение от данъчно облагане
Глава трета
Данъчно третиране на разходи за ДДС, включително и вследствие на данъчен контрол
Глава четвърта
За някои аспекти, свързани с непризнатите приходи за данъчни цели
Глава пета
Данъчно третиране на инвестиционните имоти като данъчни амортизируеми активи
Глава шеста
За някои проблеми при данъчното третиране на грешки
1. Корекции на грешки, установени от данъчно задълженото лице
2. Корекции на грешки, установени при данъчен контрол практика по прилагането на зкпо

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Нормативен текст
Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица
Глава първа
Промените в зддфл, действащи от 2012 г.
1. Удостоверяване на изплатения облагаем доход и на удържания данък
2. Доходи на местни и чуждестранни физически лица, облагаеми с окончателен данък
3. Други промени в ЗДДФЛ
Глава втора
Годишно облагане и деклариране на доходите
1. Годишни задължения за платците на доходи
2. Задължения на физическите лица при годишното облагане и деклариране на доходите, придобити през 2012 г.
Глава трета
Казуси от практиката

Практика по прилагането на ЗДДФЛ

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Нормативен текст
Закон за данък върху добавената стойност
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Коментар по данъка върху добавената стойност
Глава първа
Третиране по реда на зддс на конкретни доставки и дейности
1. Прилагане на занижената ставка от 9 на сто
2. Режим по ЗДДС на сделките с туристически услуги, извършвани между двама туроператори
3. Доставки по организиране на образователни мероприятия (семинари и други подобни), и свързани с тях доставки по пътуване и престой с обща цена
4. Третиране на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, получатели на които са регистрирани по ЗДДС общини
5. Третиране по ЗДДС на бракуването на активи
6. Вътреобщностната доставка по чл. 7, ал. 4 ЗДДС
7. Третиране на безвъзмездните доставки по ЗДДС
8. Данъчно задължение на наемателя при връщане на актив, на който е направено подобрение за негова сметка
Глава втора
Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС
1. Място на изпълнение на доставка на услуга, оказвана в полза на данъчно задължено лице, установено извън България
2. Място на изпълнение на услуга по чл. 21, ал. 2 ЗДДС в полза на чуждестранно лице, притежаващо или непритежаващо постоянен обект в България
3. Място на доставка на услуга, оказвана на българска фирма, имаща и ДДС номер, издаден от друга държава – членка
4. Данъчна основа на доставки между свързани лица
5. Триъгълни операции и доставки с място извън България
6. Продажба на стоки от България за друга държава – членка на ЕС
7. Третиране на вътреобщностни сделки, осъществени между двама български търговци и фирма от ЕС
8. Вътреобщностна доставка на стоки за фирма от трета страна
9. Режим на услуга, представляваща работа по стоки, чието местоизпълнение е в друга държава – членка
10. Облагане с ДДС на транспортни услуги, свързани с внос на стоки
11. Услуги, тясно свързани с университетското образование, третирани като освободени доставки
12. Право на данъчен кредит за разходи, предхождащи извършването на икономическата дейност
13. Данъчен кредит и възстановяване на ДДС по фактури, издадени от фирми, установени в други държави – членки на ЕС
14. Право на данъчен кредит по внос на стоки, когато вносителят не е техен собственик
15. Право на данъчен кредит за квартирни разноски на некомандировани работници
16. Корекция на ползван данъчен кредит при унищожаване на актив
17. Начисляване на ДДС за авансово плащане, отнасящо се едновременно и до облагаема, и до освободена доставка
18. Изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване на стоки
19. Обърнато данъчно задължение за доставка, извършена от лице, установено в трета страна
20. Обърнато данъчно задължение за доставка, извършена от физическо лице
21. Липса на задължение за самоначисляване на данък за получена услуга от чуждестранно данъчно незадължено лице
22. Дължимост на данъка на основание посочен ДДС в издадена фактура
23. Процедура по приспадане на ДДС
24. Невписване на данък, подлежащ на ефективно възстановяване, в клетка 80 на справката-декларация за ДДС
25. Документиране за целите на ДДС на продажбата на нова сграда
26. Документиране при вътреобщностна доставка на стоки, върнати впоследствие за доработка
27. Издаване на протокол по чл. 117 ЗДДС за получена услуга, облагаема с нулева ставка
28. Документиране на промяна в данъчната основа на доставка на стока или услуга, по която е налице обърнато данъчно задължение
29. Отразяване в дневника за покупките на фактури с начислен ДДС от друга държава – членка
30. Плащане по доставка в услуги и регистрация по ЗДДС
31. Субсидии за земеделските производители и оборот за тяхната задължителна регистрация по ЗДДС
32. Необходимост от регистрация по ЗДДС при извършване на валутна търговия по занятие
33. Дължимост на ДДС при дерегистрация на фирма за неин наличен актив – „стара“ сграда
Глава трета
Промени в ЗДДС и ппзддс, извършени през 2012 г.
1. Промени в ЗДДС, направени през 2012 г.
2. Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС през 2012 г. практика по прилагането на ЗДДС

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2012 ГОДИНА

Коментар
Глава първа
Законови изисквания към годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети
1. Въведение
2. Съдържание на основните счетоводно-правни принципи
3. Основни изисквания към счетоводната политика на предприятието
4. Отговорности и срокове за годишното счетоводно приключване и за изготвянето на годишните финансови отчети
Глава втора
Годишно счетоводно приключване
1. Въведение
2. Въпроси на счетоводната процедура
3. Съдържание на годишното счетоводно приключване
Глава трета
Изготвяне на годишните финансови отчети
1. Общи изисквания към годишните финансови отчети
2. Изготвяне на годишния финансов отчет по реда на МСС, приети за приложение от Европейския съюз. Илюстративен пример на финансов отчет, изготвен по реда на МСС, приети за приложение от ЕС
3. Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
4. Приложение и особености на консолидираните финансови отчети
5. Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел. Илюстративен пример на финансов отчет на предприятие с нестопанска цел
Глава четвърта
Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия
1. Общи въпроси
2. Основни етапи на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия
3. Елементи на годишния финансов отчет. Илюстративен пример на приложение към финансов отчет на бюджетно предприятие

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина