Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори

Трето преработено и допълнено издание

Автори:

Валентина ВАСИЛЕВА,
Ивайло КОНДАРЕВ

Срок на отпечатване:

30.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Книгата съдържа множество нови решения на практически въпроси, свързани с прилагането на данъка върху добавената стойност.
В изданието са включени и важни указания на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите по прилагането на ЗДДС, както и решения на Съда на Европейския съюз, задължителни за прилагане от националните юрисдикции.
Публикувани са и актуалните нормативни текстове на Закона за данък върху добавената стойност и на правилника за неговото прилагане.


Съдържанието на книгата е включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК „Труд и право“„ЕПИ Счетоводство и данъци“Пълното съдържание на продукта „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вижте тук.


Целева аудитория:
счетоводители, финансисти, данъчни експерти, практикуващи юристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ, както и всички данъкоплатци.

Част първа
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Глава първа
ОБЛАГАНЕ НА ЛИЧНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ИЛИ Т. НАР. „ДАНЪК УИКЕНД“
1. Принципни положения, отнасящи се до облагането с ДДС на личното потребление на стопански активи
2. Възможност за приспадане на пълен данъчен кредит за фирмен актив, който ще се използва и за лични нужди на персонала
3. Как става начисляването на данъка за услугите по чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС и тяхното документиране и отчитане
4. Определяне на датата на данъчното събитие и данъчната основа за доставки на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС
5. Изготвяне на предварителен механизъм за разпределяне на разходите за определяне на данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС
6. Лично потребление на фирмен актив, за който не е ползвано право на данъчен кредит
7. Лично потребление на МПС, управлявано от назначен на трудов договор шофьор, за придобиването и експлоатацията на което не се ползва данъчен кредит
8. Разграничаване на личното потребление по чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС от това по т. 2 от чл. 9, ал. 3 на закона. Лично потребление на нает автомобил
9. Различия в облагането на личното потребление по чл. 9, ал. 3, т. 1 и т. 2 от закона
10. Облагане на личното потребление, попадащо в хипотезата на чл. 9, ал. 3, т. 2 ЗДДС
11. Облагане на личното потребление по чл. 6, ал. 3, т. 1 ЗДДС

Глава втора
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ
1. Място на изпълнение на доставка със стоки, закупени в друга държава членка и изнесени за трета страна
2. Място на изпълнение на услуги, когато чуждестранно дружество има клон в България
3. Място на изпълнение на услуга по складиране
4. Място на изпълнение на доставка на хардуер и софтуер, когато ще се извършва надзор над монтажа на оборудването
5. Място на изпълнение на услуги, които съпътстват доставки на стоки и получателят е регистриран по ДДС в няколко държави членки на ЕС, включително и в България
6. Място на изпълнение на социални услуги – гледане на стари хора в други държави членки на ЕС
7. Място на изпълнение на електронни услуги
8. Място на изпълнение на доставка на стока с монтаж от чуждестранно дружество и с участие на български подизпълнител
9. Място на изпълнение на рекламна услуга на чуждестранно дружество, установено в трета страна
10. Място на изпълнение на доставки по повод на прекратяване на договор между чуждестранно дружество и българско дружество – дистрибутор
11. Място на изпълнение при извършени продажби на електрическа енергия на чуждестранни търговци на електрическа енергия
12. Място на изпълнение при спедиторски услуги на територията на трета страна
13. Място на изпълнение на услуга по предоставяне на персонал
14. Място на изпълнение на транспортни услуги в ЕС
15. Място на изпълнение на услуги по строителен надзор

Глава трета
ДАТА НА ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗИСКУЕМОСТ НА ДДС
1. Възникване на данъчното събитие при сделки със стоки, които са родово определени вещи
2. Настъпване на данъчни събития по договорите за финансов лизинг
3. Възникване на данъчното събитие и изискуемост на ДДС по договори за доставка на стока и монтажа й от или за сметка на доставчика
4. Настъпване на данъчното събитие за доставките на услуги
5. Изискуемост на ДДС за предварителни плащания по доставка
6. Изискуемост на ДДС за получени услуги с обърнато данъчно задължение
7. Изискуемост на ДДС при ВОП и определяне на датата, от която тече 15-дневният срок за издаване на протокол за осъществено ВОП на стоки

Глава четвърта
ДАНЪЧНА ОСНОВА
1. Увеличаване на данъчната основа с дължими данъци и такси при продажба на недвижим имот
2. Данъчна основа при бартер
3. Бонус под формата на натурален рабат при вътреобщностна доставка
4. Данъчна основа при безвъзмездно подобрение на нает актив, извършено от наемателя
5. Данъчна основа на наличните активи към датата на дерегистрация по ЗДДС
6. Включване в данъчна основа при внос на стоки на услуги, пряко свързани с вноса
7. Включва ли се в данъчната основа неустойка за неявяване на турист в хотел
8. Данъчна основа при продажба на напълно амортизиран дълготраен актив
9. Включват ли се в данъчната основа платени суми от клиентите за държавни такси по специална адвокатска сметка
10. Предоставяне на семена и последващо изкупуване на ориз
11. Данъчна основа при прекратяване на договор, за който е платен аванс
12. Данъчна основа при продажба на УПИ, придобито през 2006 г. без начислен ДДС

Глава пета
ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ
1. Доставка на сграда, която не е нова
2. Отдаване под наем на сграда за жилище, по което получател е юридическо лице
3. Услуги по администриране на парични кредити и посреднически услуги като освободени доставки на финансови услуги
4. Финансови услуги по чл. 46, ал. 1, т. 5 ЗДДС
5. Третиране на договорите за цесия и за факторинг, и различия между тях
6. Данъчен режим на сервитутите

Глава шеста
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ
1. Продажба на стоки на дружество от друга държава членка, което към момента на доставката не е регистрирано по ДДС
2. Продажба на стоки от склад в друга държава членка на Европейския съюз
3. Доставки, при които стоките – собственост на чуждестранно дружество, се внасят от трета страна, в България се обработват и се изпращат за ЕС
4. Износ на стоки от друга държава членка на ЕС
5. Рекламация при вътреобщностна доставка
6. Износ на стоки, който започва от друга държава членка
7. Тристранна операция, при която стоките временно престояват в логистичен склад
8. Покупка на стоки от швейцарско дружество, които се транспортират от Франция до България

Глава седма
ПРАВО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ И НЕГОВИТЕ КОРЕКЦИИ
1. Право на данъчен кредит за разходи, предхождащи извършването на стопанската дейност
2. Право на данъчен кредит във връзка с разходи на работодател за транспорта на неговите работници и служители
3. Право на данъчен кредит за нощувки и закупено гориво по повод командировки на служители
4. Право на данъчен кредит за разходи, правени във връзка със служители на контрагента
5. Корекция на данъчен кредит по чл. 79, ал. 2 ЗДДС
6. Корекция на данъчен кредит в посока на неговото увеличение
7. Корекция на ползван данъчен кредит за актив, придобит чрез непарична вноска

Глава осма
НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС И ЛИЦА – ПЛАТЦИ НА ДАНЪКА
1. Условия за наличие на обърнато данъчно задължение при получени услуги от чуждестранни доставчици
2. Случаи, при които данъкът не е изискуем от получателя на услуга с място на изпълнение в България, независимо че той е българско данъчно задължено лице
3. Постоянен обект на чуждестранно лице в България по повод извършване на строителни и/или монтажни работи за период над 9 месеца
4. Условия за наличие на обърнато данъчно задължение при доставки на услуги
5. Начисляване на ДДС при внос на стоки, когато същевременно е налице и вътреобщностното им придобиване
6. Закупуване на стоки от държава членка и тяхната междинна обработка преди доставянето им в България
7. Липса на задължение за начисляване на ДДС по суми, преведени от колекторски фирми
8. Неначисляване на ДДС при префактуриране на разходи за гориво

Глава девета
ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ В ОТЧЕТНИТЕ РЕГИСТРИ И В ДЕКЛАРАЦИИТЕ, ПОДАВАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДДС
1. Издаване на фактури за получени аванси за износ и отразяването им в дневника за продажбите и справка-декларацията за ДДС
2. Документиране на доставките на финансови услуги
3. Документиране и отразяване на вътреобщностните доставки
4. Документиране и отразяване на услуга с място на изпълнение в друга държава членка, по която и доставчикът, и получателят са български данъчно задължени лица
5. Отразяване в дневниците по ДДС на покупки и продажби на стоки с място извън България
6. Документиране и отразяване в дневника за продажбите и справка-декларацията на услуга с място на изпълнение в държава членка, по която получателят е регистрирано лице в тази държава членка
7. Документиране и отразяване на услуги, оказвани по електронен път
8. Отразяване на кредитно известие в дневника за покупките
9. Отразяване на един данъчен документ в различни колони на дневника за покупките
10. Отразяване на издадени фактури от лице, регистрирано на основание чл. 97а ЗДДС
11. Третиране на получен документ във връзка с дължимо обезщетение на контрагент

Глава десета
РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС
1. Доходи от правоотношения, приравнени на трудови, и включването им в облагаемия оборот
2. Извършване на дейност по занятие от физическо лице, по повод разпореждане с имоти, негова лична собственост
3. Регистрация на физическо лице при продажби на недвижими имоти
4. Регистрация на физически лица за услуги по отдаване под наем на имоти
5. Регистрация за получени лихви по договор за заем
6. Обединяване на оборотите, извършени от физическото лице и от регистрирания от него ЕТ, за целите на задължителната регистрация по ЗДДС
7. Регистрация за целите на ДДС в друга държава членка
8. Дата, от която тече срокът за подаване на заявление за дерегистрация при прекратяване без ликвидация на търговско дружество

Глава единадесета
СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ И СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ
1. Прилагане на специалния дилърски режим – чл. 143 и сл. ЗДДС
2. Съпътстващи се доставки
3. Облагане по ЗДДС на бартерите
4. Третиране по ЗДДС на ситуации, при които се осъществяват сделки със стоки между четири данъчно задължени лица, на които доставки съответства само един вътреобщностен превоз
5. Лице – доставчик на вещта, която е обект на публична продан
6. Режим на доставките при условията на публична продан, когато длъжникът – собственик на вещта, която се продава, има регистрация само по чл. 97а или чл. 99 ЗДДС
7. Извършване на корекции на погрешно издаден документ от съдебния или публичния изпълнител

Част втора
АДМИНИСТРАТИВНА ПРАКТИКА

ПРАКТИКА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Указание № 24-00-15 от 22 януари 2016 г.
Относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите.
Указ№ание № 24-39-65 от 18 декември 2015 г.
Относно право на приспадане на данъчен кредит в случаите на чл. 62, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, когато стоките не пристигат и превозът им не завършва на територията на страната.
Указание № 20-00-223 от 17 ноември 2015 г.
Относно уеднаквяване на практиката на органите по приходите във връзка с прилагането на глава деветнадесета „а“ от Закона за данък върху добавената стойност по отношение на доставките на стоки, които са производствен отпадък по смисъла на § 1, т. 74 от Допълнителните разпоредби на същия закон
Указание № 20-99-222 от 16 ноември 2015 г.
Относно приложение на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност при неиздадена в законоустановения срок фактура от страна на доставчика

Част трета
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Месечни списания

Списание "Счетоводство, данъци и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото...
On-line продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
On-line продукт

ЕПИ Нормативни актове - Online

Компютърен информационен продукт с актуализираните и кодифицирани...
Книги в продажба

Подоходното облагане във въпроси и отговори

Книгата съдържа цялостно приложно знание по корпоративното подоходно...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина