Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

ЧАСТ ВТОРА.
ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

Автори:

проф. д-р Огнян ГЕРДЖИКОВ

Срок на отпечатване:

36.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Учебникът представя цялостно и изчерпателно правната материя на търговските сделки. Последователно са разгледани общата правна уредба, сключването, изпълнението и неизпълнението на търговските сделки, търговските обезпечения и прехвърлянето на права. Представени са с тяхната специфика отделните видове търговски сделки – търговската продажба, договорът за лизинг, комисионният и спедиционният договор, договорът за превоз, застраховането, договорът за текуща сметка, банковите сделки, ценните книги, договорът за наем на сейф, менителничните ефекти, договорът за влог в публичен склад, франчайзингът, факторингът и форфетингът. Както и в първата част, изложението е разчупено с отделни стихове от „Търговскоправна поема“ – част от цикъла правни поеми на проф. Герджиков.

Целевата аудитория: Студенти и преподаватели по право, практикуващи юристи, търговци и мениджъри на търговски дружества.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Глава първа
ПРАВНА УРЕДБА, ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ
§ 1. Правна уредба
§ 2. Понятие за търговска сделка
§ 3. Видове търговски сделки
§ 4. Злоупотреба с право

Глава втора
СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ
§ 5. Сключване на търговски сделки
5.1. Общи правила
5.2. Особени правила
5.3. Сделки при общи условия
5.4. Усложнение при формиране на съгласието
§ 6. Действие без представителна власт
§ 7. Изпълнение на търговските сделки
§ 8. Лихви

Глава трета
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ
§ 9. Същност и форми на неизпълнението
§ 10. Особени правила при неизпълнението на търговските сделки
10.1. Непреодолима сила
10.2. Стопанска непоносимост
10.3. Отметнина
10.4. Неустойка

Глава четвърта
ТЪРГОВСКИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
§ 11. Понятие и видове обезпечения
§ 12. Особености на търговските обезпечения
§ 13. Търговски залог
13.1. Обикновен търговски залог
13.2. Законен залог
13.3. Особен залог
13.4. Банков залог
13.5. Финансови обезпечения
§ 14. Търговско право на задържане

Глава пета
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА
§ 15. Търговска асигнация
§ 16. Джиро
16.1. Понятие
16.2. Функции
16.3. Видове джира

Глава шеста
ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА
§ 17. Понятие и обща характеристика на продажбата
§ 18. Особености на търговската продажба. Видове
18.1. Понятие и обща характеристика
18.2. Цена и срокове
18.3. Права и задължения
18.4. Сделка за покритие
§ 19. Особени правила за някои продажби
19.1. Транзитна продажба
19.2. Дистанционна продажба
19.3. Продажба с допълнителна спецификация
19.4. Продажба с периодично изпълнение
19.5. Продажба с уговорка за изкупуване
19.6. Продажба с предварително плащане
19.7. Продажба на изплащане
19.8. Продажба чрез прехвърляне на ценна книга
19.9. Продажба на публичен търг с явно наддаване
§ 20. Инкотермс
20.1. Общи положения
20.2. Инкотермс и франкирането по вътрешното право
20.3. Класификация на термините

Глава седма
ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ
§ 21. Понятие и видове лизинг
21.1. Оперативен лизинг
21.2. Финансов лизинг
21.3. Права и задължения на страните
21.4. Сублизинг

Глава осма
КОМИСИОНЕН ДОГОВОР
§ 22. Понятие и обща характеристика
22.1. Отношение между доверителя и комисионера
22.2. Отношение между комисионера и третото лице
22.3. Отношение между комисионера и доверителя
22.4. Отношение между доверителя и третото лице
§ 23. Задължения на комисионера
23.1. Задължение да изпълни поръчката
23.2. Задължение да даде отчет
23.3. Задължение del credere
23.4. Други задължения
§ 24. Задължения на доверителя
24.1. Задължение да приеме резултатите от изпълнителната сделка
24.2. Задължение да възстанови направените разноски
24.3. Задължение да плати възнаграждение
24.4. Задължение да прегледа стоката
§ 25. Встъпване в изпълнителната сделка
§ 26. Сделка на кредит
§ 27. Отказ и оттегляне на поръчката
27.1. Отказ на комисионера
27.2. Оттегляне на поръчката
§ 28. Договор за консигнация

Глава девета
СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР
§ 29. Понятие и обща характеристика
§ 30. Задължения на страните
30.1. Задължения на спедитора
§ 31. Забрана за принудително изпълнение
§ 32. Задължения на доверителя
32.1. Задължение за възнаграждение
32.2. Задължение за възстановяване на разноските
32.3. Задължение за уведомяване
32.4. Обезпечения за спедитора
§ 33. Особени видове спедитори
33.1. Спедитор-превозвач
33.2. Множество спедитори
§ 34. Погасителна давност

Глава десета
ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ
§ 35. Понятие и източници на транспортното право
§ 36. Понятие, обща характеристика и страни по договора за превоз
§ 37. Сключване и форма на договора за превоз. Превозни документи
37.1. Сключване и форма на договора
37.2. Превозни документи
§ 38. Задължения на превозвача
38.1. Задължение да извърши превоза
38.2. Задължение да изпълнява нарежданията на товародателя
38.3. Задължение да пази товара
38.4. Задължение да уведоми получателя за пристигането на товара и да му го предаде
§ 39. Задължения на товародателя (изпращача)
39.1. Задължение да предаде товара
39.2. Задължение да плати възнаграждение
§ 40. Отговорност на превозвача
§ 41. Превоз на пътници и багаж
41.1. Превоз на пътници
41.2. Превоз на багаж
§ 42. Погасителна давност

Глава единадесета
ЗАСТРАХОВАНЕ
§ 43. Понятие за застраховане и застрахователно право
§ 44. Източници на застрахователното право
§ 45. Застрахователни термини
45.1. Застрахован, застраховащ и трето лице в застрахователния договор
45.2. Застрахователен риск
45.3. Застрахователно обезпечение
45.4. Застрахователен интерес
45.5. Застрахователно събитие
45.6. Застрахователна премия
45.7. Застрахователно обезщетение и застрахователна сума
45.8. Застрахователен срок
§ 46. Застраховател и презастраховател
§ 47. Договор за застраховка – обща характеристика и сключване
47.1. Обща характеристика
47.2. Сключване
47.3. Прехвърляне на застрахователни договори
47.4. Задължения на застрахования
47.5. Задължения на застрахователя
§ 48. Видове застраховки
§ 49. Имуществени застраховки
49.1. Общи положения
49.2. Надзастраховане
49.3. Подзастраховане
49.4. Регресно и суброгационно право
§ 50. Застраховка „гражданска отговорност“
50.1. Общи положения
50.2. Действие на застраховката „Гражданска отговорност“
§ 51. Застраховки „Живот“ и „Злополука“
51.1. Общи положения
51.2. Видове застраховки „Живот“ и „Злополука“

Глава дванадесета
ДОГОВОР ЗА ТЕКУЩА СМЕТКА
§ 52. Понятие и правна същност
§ 53. Действие на договора
§ 54. Прекратяване на договора

Глава тринадесета
БАНКОВИ СДЕЛКИ
§ 55. Понятие и източници на банковото право
55.1. Понятие за банково право
55.2. Източници на банковото право
§ 56. Банката като субект на банковото право
56.1. Понятие за банка
56.2. Учредяване
56.3. Особености в правния режим
§ 57. Понятие и видове банкови сделки
57.1. Понятие за банкови сделки
57.2. Видове банкови сделки
§ 58. Договор за банков влог
58.1. Понятие и видове
58.2. Обикновен влог
58.3. Паричен влог
58.4. Влог за управление
58.5. Влог под условие и в полза на трето лице
§ 59. Договор за разплащателна сметка
§ 60. Договор за банков кредит
60.1. Понятие и обща характеристика
60.2. Видове кредити
60.3. Предсрочна изискуемост.
§ 61. Акредитив
61.1. Понятие и обща характеристика
61.2. Видове акредитив
§ 62. Банкова гаранция
62.1. Понятие и обща характеристика
62.2. Видове банкови гаранции
§ 63. Банково инкасо. Документарно банково инкасо
63.1. Банково инкасо
63.2. Банково документарно инкасо
§ 64. Платежни карти
64.1. Понятие и правна уредба
64.2. Права, материализирани в платежната карта
64.3. Характеристики на платежната карта
64.4. Видове платежни карти
64.5. Правоотношения

Глава четиринадесета
ЦЕННИ КНИГИ
§ 65. Понятие и видове ценни книги
65.1. Понятие за ценна книга
65.2. Видове ценни книги
§ 66. Сделки с ценни книги

Глава петнадесета
ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА СЕЙФ
§ 67. Понятие и обща характеристика
§ 68. Задължения на страните

Глава шестнадесета
МЕНИТЕЛНИЧНИ ЕФЕКТИ
§ 69. Понятие и видове менителнични ефекти
69.1. Понятие
69.2. Видове
§ 70. Менителница – понятие, форма и съдържание
70.1. Понятие за менителница
70.2. Форма и съдържание
§ 71. Издаване, приемане и прехвърляне на менителницата
71.1. Издаване на менителницата
71.2. Предявяване и приемане на менителницата
71.3. Прехвърляне на менителницата
§ 72. Плащане и протест
72.1. Предявяване за плащане
72.2. Осъществяване на плащането и последици
72.3. Протест
§ 73. Менителнично поръчителство и посредничество
73.1. Менителнично поръчителство
73.2. Посредничество при менителницата
§ 74. Менителнична отговорност
74.1. Преки менителнични искове
74.2. Обратни (регресни) менителнични искове
74.3. Менителницата като основание за издаване на заповед за изпълнение
§ 75. Менителнични възражения
75.1. Понятие и видове
75.2. Погасителна давност
75.3. Иск за неоснователно обогатяване
§ 76. Запис на заповед
76.1. Понятие и правна същност
76.2. Форма и съдържание
76.3. Прилики и разлики между менителницата и записа на заповед
§ 77. Чек
77.1. Понятие, правна същност и функции
77.2. Форма и съдържание
77.3. Видове
77.4. Правоотношения при чека
77.5. Издаване, прехвърляне и оттегляне на чека
77.6. Плащане

Глава седемнадесета
ДОГОВОР ЗА ВЛОГ В ПУБЛИЧЕН СКЛАД
§ 78. Понятие и обща характеристика
§ 79. Видове публични складове
§ 80. Задължения на влогоприемателя
80.1. Основни задължения
80.2. Допълнителни задължения
§ 81. Права на влогоприемателя
§ 82. Складов запис

Глава осемнадесета
ФРАНЧАЙЗИНГ
§ 83. Понятие и обща характеристика
§ 84. Задължения на страните
§ 85. Разграничение от сродни договори
§ 86. Видове франчайзинг

Глава деветнадесета
ФАКТОРИНГ и ФОРФЕТИНГ
§ 87. Понятие за факторинг. Обща характеристика
§ 88. Права и задължения на страните
§ 89. Разграничение от сходни правни фигури
§ 90. Функции на факторинга
§ 91. Видове факторинг
§ 92. Форфетинг – понятие, страни и действие
§ 93. Съпоставка между факторинга и форфетинга

ПОСЛЕПИС
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Книги в продажба

Менителничноправни отношения

- Приложен коментар - Съдебна практика Уникална книга – за всеки практикуващ...
Книги в продажба

Право на собственост и други вещни права

Луксозно издание с твърди корици Научно-приложен коментар Анализ на...
On-line продукт

Списание "Търговско и облигационно право" - абонамент за електронно издание

Месечно електронно списание за търговско право, за облигационно право,...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина