Търсене
Close this search box.

Новата правна уредба за защита на конкуренцията

Автори:

Водещи експерти от Комисията за защита на конкуренцията – Петко ННИКОЛОВ
- председател на КЗК, Румяна КАРЛОВА,
Весела АНТОНОВА,
Людмила ЙОРДАНОВА,
Кирил ПАНГЕЛОВ
Десислава ЙОРДАНОВА.

Срок на отпечатване:

26.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)

Изчерпан

  • Тази книга предлага първия по рода си обобщен и подробен коментар на съвременната правна уредба на конкуренцията и на практиката по прилагането й.
  • Новият Закон за защита на конкуренцията (обн. ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г.) развива досега действащата правна уредба и синхронизира националното законодателство с правото на конкуренцията на Европейския съюз. От друга страна, актовете на Европейския съюз намират пряко приложение у нас. Богата е и вече 17-годишната практика на Комисията за защита на конкуренцията, както и на  съда по прилагането на правилата на конкуренцията.
  • Книгата съдържа подробен тематичен коментар на новия Закон за защита на конкуренцията. Проследено е развитието на националното право на конкуренцията. Представено е правото на Европейския съюз и взаимодействието му с новия закон. Обстойно са разгледани материалноправните разпоредби на закона, процедурните правила и отговорността при нарушаване на законовите разпоредби.
  • Коментарът е обогатен с подробен анализ на практиката на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по прилагане на законодателството.
  • Дадени са и многобройни примери от практиката на Съда на Европейските общности и Европейската комисия.
  • В приложение е публикуван новият Закон за защита на конкуренцията, както и основните нормативни актове на Европейския съюз в тази област.

ЧАСТ ПЪРВА
КОМЕНТАР НА НАЦИОНАЛНОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО.
АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Глава първа
ПРАВИЛА ЗА КОНКУРЕНЦИЯТА, ПРИЛОЖИМИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Раздел I.
Европейско право на конкуренцията
1. Член 81 и член 82 от Договора за създаване на Европейската общност
2. Директен ефект и върховенство на Общностното право
3. Регламент (ЕО) № 1/2003 31
4. Регламент (EO) № 139/2004 34
Раздел II.
Компетентни органи по прилагане на европейското право на конкуренция
1. Европейска комисия
2. Европейски съд
3. Национални органи по конкуренция (НОК)
4. Механизъм за сътрудничество при приложението на европейското право
Раздел III.
Национално право на конкуренцията ­ развитие
1. Закон за защита на конкуренцията от 1998 г.
2. Закон за защита на конкуренцията от 2003 г.
Раздел IV.
Реформата в националното право на конкуренция от 2008 година
1. Закон за защита на конкуренцията от 2008 г.
2. Приложно поле на Закона на защита на конкуренцията (чл. 2)
3. Компетентни органи за приложението на ЗЗК
3.1. Комисия за защита на конкуренцията (чл. 3-14)
3.2. Върховен административен съд (чл. 64, 99 и 104)

Глава втора
МАТЕРИАЛНОПРАВНИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел I.
Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
1. Обща забрана (чл. 15)
2. Адресати на общата забрана. Предприятие. Стопанска дейност
3. Независими предприятия, икономически групи, преобразуване, правоприемство, отговорност
4. Сдружение на предприятия
5. Споразумение между предприятия
6. Решение на сдружение на предприятия
7. Съгласувана практика на предприятия
8. Разграничения между споразумение, решение и съгласувана практика
9. Хоризонтални споразумения
10. Вертикални споразумения
11. Картели
12. Ограничения на конкуренцията по цел или резултат
13. Незначителен ефект върху конкуренцията
14. Концепцията за “сложно продължавано нарушение”
15. Ограничения на конкуренцията от държавата
16. Освобождаване от забраната. Реформата
Раздел II.
Злоупотреба с монополно и господстващо положение
1. Обща забрана
2. Съответен пазар
2.1. Продуктов пазар
2.2. Географски пазар
2.3. Времеви пазар
3. Бариери за навлизане на съответния пазар
4. Монополно и господстващо положение
4.1. Монополно положение
4.2. Господстващо положение
5. Злоупотреба с господстващо положение
5.1. Видове злоупотреби
6. Неприложимост на забраната за злоупотреба при обективни причини
7. Неприложимост на забраната при условията на чл. 17 ЗЗК
8. Специални състави на злоупотреба (чл. 21)
Раздел III.
Контрол върху концентрациите между предприятия (чл. 22-26)
1. Определение за концентрация (чл. 22)
2. Изключения (чл. 23)
3. Задължение за предварително уведомяване (чл. 24)
4. Изчисляване на оборота (чл. 25)
5. Разрешение за концентрация (чл. 26)
Раздел IV.
Секторни анализи и застъпничество за конкуренцията
1. Секторни анализи (чл. 27) 327
2. Застъпничество за конкуренцията (чл. 28)
Раздел V.
Забрана за нелоялна конкуренция
1. Обща забрана (чл. 29)
2. Въвеждане в заблуждение (чл. 31)
3. Забранена, заблуждаваща и сравнителна реклама (чл. 32)
3.1. Заблуждаваща реклама (чл. 33)
3.2. Сравнителна реклама (чл. 34)
4. Имитация (чл. 35)
5. Нелоялно привличане на клиенти (чл. 36)
6. Забрана за разгласяване на производствени или търговски тайни (чл. 37)

Глава трета
ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
Раздел I.
Общи положения
1. Образуване, спиране, прекратяване и приключване на производство
2. Участници в производството (чл. 43)
3. Проучване и правомощия
4. Проверки на място (чл. 50)
5. Достъп до материалите по производството (чл. 55)
6. Заседания на комисията (чл. 58)
7. Решения на комисията (чл. 60)
8. Обжалване, влизане в сила и изпълнение на решенията (чл. 64-67)
Раздел II.
Специални производства
1. Производство по установяване на нарушения и налагане на санкции по глава трета и глава четвърта от ЗЗК и по чл. 81 и 82 от ДЕО
1.1. Образуване на производство (чл. 70)
1.2. Съдържание на искането
1.3. Проучване (чл. 72)
1.4. Доклад на работния екип (чл. 73)
1.5. Закрито заседание (чл. 74)
1.6. Изслушване на страните (чл. 76)
1.7. Закрито заседание за постановяване на решение (чл. 77)
1.8. Поемане на задължения от ответната страна (чл. 75)
2. Производство за издаване на разрешения за концентрация между предприятия (чл. 78-90 )
2.1. Образуване на производство. Оценка. Решение на КЗК (чл. 78-82)
2.2. Съдържание на уведомлението (чл. 79)
2.3. Ускорено проучване. Срокове. Приключване. Решение на КЗК
2.4. Задълбочено проучване. Оценка. Решение на КЗК (чл. 83-90)
2.5. Предявяване на предварителните заключения на комисията (чл. 85, ал. 2, т. 2)
2.6. Мерки за запазване на ефективната конкуренция (чл. 86)
2.7. Изслушване на страните и заинтересованите лица в открито заседание (чл. 87)
2.8. Отказ от концентрацията. Десезиране на комисията
2.9. Изменения в концентрацията след разрешението на КЗК
2.10. Производство, образувано по собствена инициатива (чл. 78, ал. 3)
2.11. Мерки за възстановяване на ефективната конкуренция (чл. 90)
3. Други производства (чл. 91-93)
3.1. Производство за извършване на секторен анализ (чл. 91)
3.2. Производство по застъпничество за конкуренцията (чл. 92)
3.3. Производство по изпълнение на задълженията на комисията за съдействие по Регламент (ЕО) № 1/2003 и по Регламент (ЕО) № 139/2004
3.4. Производство по установяване на нарушения и налагане на санкции по глава седма (чл. 94-98)

Глава четвърта
ОТГОВОРНОСТ
Раздел I.
Имуществени санкции и глоби
1. Отговорност (чл. 99)
2. Имуществени санкции (чл. 100)
3. Глоби (чл. 102)
4. Съдебен контрол
5. Искове за обезщетения (чл. 104)
Раздел II.
Освобождаване от санкция и намаляване на санкции
1. Освобождаване от имуществена санкция (чл. 101, ал. 1 и 2)
2. Намаляване на имуществени санкции (чл. 101, ал. 3)

ЧАСТ ВТОРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
ЗАКОН за защита на конкуренцията
ДОГОВОР за създаване на Европейската общност (Извлечение)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година относно контрола върху концентрациите между предприятия 606

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.

Последно разглеждани

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина