България в международния трудов ред

Автори:

Съставителство, предговор и встъпителни бележки към всеки дял на книгата проф. д.ю.н. Васил Мръчков

Срок на отпечатване:

36.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Всички международни актове на трудовото право с пряко приложение в Република България:

  • Универсални актове на Организацията на обединените нации ­ Всеобща декларация за правата на човека; Международен пакт за икономически, социални и културни права;
  • Универсални актове на Международната организация на труда ­ Преамбюл на Устава на МОТ; Филаделфийска декларация за целите и задачите на МОТ; 75 ратифицирани и действащи за България Международни трудови конвенции; Декларация на МОТ за основните принципи и права в труда;
  • Регионални актове на Съвета на Европа ­ извлечение от Статута на Съвета на Европа; Европейска конвенция за правата на човека; Европейска социална харта;
  • Регионални актове на Европейския съюз ­ извлечение от Договора за създаване на Европейския съюз; Харта за основните права на Европейския съюз;
    всички Директиви в областта на работното време, правото на информация и консултация на работниците, масовите уволнения и други.

Сборникът отразява състоянието на международните актове към 6 април 2007 г.

По-важни съкращения
ПРЕДГОВОР

Част първа
УНИВЕРСАЛНИ МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

Дял първи
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ
ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
УСТАВ на Организацията на Обединените нации (Извлечение)
ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ за правата на човека
МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ за икономически, социални и културни права
МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ за граждански и политически права (Извлечение)

Дял втори
МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА
ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
УСТАВ на Международната организация на труда (Извлечение)
ДЕКЛАРАЦИЯ за целите и задачите на Международната организация на труда
ДЕКЛАРАЦИЯ на Международната организация на труда за основните принципи и права в труда

КОНВЕНЦИИ на Международната организация на труда
I. Синдикална свобода и колективно преговаряне
КОНВЕНЦИЯ № 11 относно правото на сдружаване (земеделие), 1921 г.
КОНВЕНЦИЯ № 87 за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране, 1948 г.
КОНВЕНЦИЯ № 98 за правото на организиране и на колективно договаряне, 1949 г.
II. Забрана на принудителния труд
КОНВЕНЦИЯ № 29 относно принудителния или задължителния труд, 1930 г.
КОНВЕНЦИЯ № 105 относно премахването на принудителния труд, 1957 г.
III. Премахване на детския труд
КОНВЕНЦИЯ № 138 относно минималната възраст, 1973 г.
КОНВЕНЦИЯ № 182 относно най-тежките форми на детския труд, 1999 г.
IV. Премахване на дискриминацията
КОНВЕНЦИЯ № 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите, 1958 г.
КОНВЕНЦИЯ № 100 за равенството в заплащането, 1951 г.
КОНВЕНЦИЯ № 156 относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения, 1981 г.
V. Управление на труда
КОНВЕНЦИЯ № 81 относно инспекцията по труда, 1947 г.
КОНВЕНЦИЯ № 144 относно тристранните консултации (международните трудови норми), 1976 г.
КОНВЕНЦИЯ № 94 относно трудовите клаузи (административни договори), 1949 г.
КОНВЕНЦИЯ № 181 относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г.
VI. Работно време
КОНВЕНЦИЯ № 1 относно работното време (индустрия), 1919 г.
КОНВЕНЦИЯ № 30 за работното време в търговията и в търговските бюра, 1930 г.
КОНВЕНЦИЯ № 43 относно стъкларските предприятия за плоско стъкло, 1934 г.
КОНВЕНЦИЯ № 49 относно стъкларските предприятия за шишета, 1935 г.
КОНВЕНЦИЯ № 20 относно нощния труд в хлебопекарниците, 1925 г.
VII. Седмична почивка
КОНВЕНЦИЯ № 14 относно седмичната почивка (индустрия), 1921 г.
КОНВЕНЦИЯ № 106 относно седмичната почивка (търговия и канцеларски служби), 1957 г.
VIII. Платен годишен отпуск
КОНВЕНЦИЯ № 52 относно платените годишни отпуски, 1936 г.
IX. Работна заплата
КОНВЕНЦИЯ № 26 относно установяването на методи за определяне на минималните заплати, 1928 г.
КОНВЕНЦИЯ № 95 за закрила на работната заплата, 1949 г.
КОНВЕНЦИЯ № 173 относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, 1992 г.
X. Здравословни и безопасни условия на труд
КОНВЕНЦИЯ № 120 относно хигиената в търговията и в канцеларските служби, 1964 г.
КОНВЕНЦИЯ № 27 за означаването на тежестта върху колети, транспортирани с кораби, 1929 г.
КОНВЕНЦИЯ № 32 за закрилата на докерите срещу злополуките (ревизирана), 1932 г.
КОНВЕНЦИЯ № 13 относно оловния карбонат (бояджийство), 1921 г.
КОНВЕНЦИЯ № 127 относно максималната тежест, 1967 г.
КОНВЕНЦИЯ № 62 относно предписанията за безопасност (строителство), 1937 г.
XI. Специална закрила на някои категории трудещи се
Непълнолетни
КОНВЕНЦИЯ № 77 относно медицинския преглед на младежите (индустрия), 1946 г.
КОНВЕНЦИЯ № 78 относно медицинския преглед на младежите (неиндустриални дейности), 1946 г.
КОНВЕНЦИЯ № 124 за медицински преглед на младежите (подземни работи), 1965 г.
КОНВЕНЦИЯ № 6 относно нощния труд на децата (индустрия), 1919 г.
КОНВЕНЦИЯ № 79 относно нощния труд на юношите (неиндустриални дейности), 1946 г.
Жени
КОНВЕНЦИЯ № 45 за подземните работи (жени), 1935 г.
КОНВЕНЦИЯ № 3 за закрилата на майчинството, 1919 г.
КОНВЕНЦИЯ № 183 относно закрилата на майчинството, 2000 г.
Емигранти
КОНВЕНЦИЯ № 21 относно опростяване на прегледа на емигрантите, извършван в параходите, 1926 г.
XII. Особености в условията на труд на някои категории трудещи се ­ моряци
КОНВЕНЦИЯ № 22 относно договора за наемане на работа на моряците, 1926 г.
КОНВЕНЦИЯ № 108 за националните удостоверения за самоличност на моряците, 1958 г.
КОНВЕНЦИЯ № 179 относно набирането и назначаването на работа на моряците, 1996 г.
КОНВЕНЦИЯ № 16 относно медицинския преглед на младежите (морски труд), 1921 г.
КОНВЕНЦИЯ № 73 относно медицинския преглед на моряците, 1946 г.
КОНВЕНЦИЯ № 180 относно работното време на моряците и окомплектоване на корабите с екипажи, 1996 г.
КОНВЕНЦИЯ № 23 относно репатрирането на моряците в отечеството им, 1926 г.
КОНВЕНЦИЯ № 53 относно свидетелствата за правоспособност на офицерите, 1936 г.
КОНВЕНЦИЯ № 69 относно свидетелството за професионалната правоспособност на готвачите на кораби, 1946 г.
КОНВЕНЦИЯ № 68 относно прехраната и сервирането (екипажи на корабите), 1946 г.
КОНВЕНЦИЯ № 146 относно годишния платен отпуск на моряците, 1976 г.
КОНВЕНЦИЯ № 147 относно търговското корабоплаване (минимални норми), 1976 г.
КОНВЕНЦИЯ № 163 относно благосъстоянието на моряците по море и в пристанищата, 1987 г.
КОНВЕНЦИЯ № 164 относно защитата на здравето и медицинските грижи за моряците, 1987 г.
КОНВЕНЦИЯ № 166 относно репатрирането на моряците (ревизирана), 1987 г.
КОНВЕНЦИЯ № 178 относно инспекцията на условията на труд и живот на моряците, (ревизирана), 1996 г.
КОНВЕНЦИЯ № 55 относно задълженията на корабопритежателите при болест или злополука на моряците, 1936 г.
КОНВЕНЦИЯ № 56 относно осигуровката болест на моряците, 1936 г.
КОНВЕНЦИЯ № 71 относно пенсиите на моряците, 1946 г.
КОНВЕНЦИЯ № 113 относно медицинския преглед на рибарите, 1959 г.
XIII. Обществено осигуряване
Краткосрочно осигуряване при общо заболяване
КОНВЕНЦИЯ № 24 относно осигуровката болест на работниците от индустрията, търговията и на домашната прислуга, 1927 г.
КОНВЕНЦИЯ № 25 относно осигуровката болест на земеделските работници, 1927 г.
Краткосрочно осигуряване при трудови злополуки
КОНВЕНЦИЯ № 12 относно обезщетението при трудови злополуки (земеделие), 1921 г.
КОНВЕНЦИЯ № 17 относно обезщетенията при трудови злополуки, 1925 г.
КОНВЕНЦИЯ № 19 относно еднаквото третиране на чужденците и на местните работници при даване на обезщетение в случай на злополука, 1925 г.
Краткосрочно осигуряване при професионални болести
КОНВЕНЦИЯ № 18 относно обезщетенията при професионални болести, 1925 г.
КОНВЕНЦИЯ № 42 относно обезщетенията при професионални болести (ревизирана), 1934 г.
Краткосрочно осигуряване за безработица
КОНВЕНЦИЯ № 44 за безработицата, 1934 г.
КОНВЕНЦИЯ № 8 относно обезщетенията за безработица (корабокрушение), 1920 г.
Дългосрочно осигуряване ­ пенсии
КОНВЕНЦИЯ № 35 относно осигуровката старост (индустрия и др.), 1933 г.
КОНВЕНЦИЯ № 36 относно осигуровката старост (земеделие), 1933 г.
КОНВЕНЦИЯ № 37 относно осигуровката инвалидност (индустрия и др.), 1933 г.
КОНВЕНЦИЯ № 38 относно осигуровката инвалидност (земеделие), 1933 г.
КОНВЕНЦИЯ № 39 относно осигуровката смърт (индустрия и др.), 1933 г.
КОНВЕНЦИЯ № 40  относно осигуровката смърт (земеделие), 1933 г.

Част втора
РЕГИОНАЛНИ ЕВРОПЕЙСКИ АКТОВЕ

Дял първи
АКТОВЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА
ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
СТАТУТ на Съвета на Европа (Извлечение)
КОНВЕНЦИЯ за защита правата на човека и основните свободи (Извлечение)
ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА ХАРТА (ревизирана)

Дял втори
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
ДОГОВОР за създаване на Европейската общност (Извлечение)
ХАРТА на основните права на Европейския съюз (2000/С 364/01)
РЕГЛАМЕНТ № 1612/68/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г. относно свободата на движение на работници в Общността

ДИРЕКТИВИ на Европейския съюз
I. Премахване на дискриминацията
ДИРЕКТИВА 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 76/207/ЕИО от 9 февруари 1976 г. за прилагането на принципа за равенство в третирането на мъжете и жените по отношение на достъпа до трудова заетост, професионална квалификация и израстване, и условията на труд
ДИРЕКТИВА 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. за изменение и допълнение на Директива 76/207/ЕИО относно прилагането на принципа за равно третиране на мъжете и жените при достъпа до работни места, професионално обучение и повишение, и условията на труд
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 75/117/ЕИО от 10 февруари 1975 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки, относно прилагането на принципа за равенство в заплащането на труда на мъжете и жените
ДИРЕКТИВА 97/80/ЕС на Съвета от 15 декември 1997 г. относно доказателствената тежест в случаите на дискриминация, основана на пол
ДИРЕКТИВА 2000/43/ЕО НА СЪВЕТА от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на раса или етнически произход
II. Информиране и консултиране на работниците и служителите
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 94/45/EО от 22 септември 1994 г. за създаване на Eвропейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия и групи предприятия в рамките на Общността
ДИРЕКТИВА 2002/14/EO на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 91/533/ЕИО от 14 октомври 1991 г. за задължението на работодателя да запознава работниците и служителите с условията, приложими към трудовия договор или трудовото правоотношение
III. Срочни трудови договори
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 1999/70/ЕО от 28 юни 1999 г. относно рамковото споразумение за срочната работа, сключено от ETUC, UNICE и CEEP
IV. Промени в работодателя
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 2001/23/ЕО от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности
V. Работно време
ДИРЕКТИВА 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 97/81/EО от 15 декември 1997 г. относно Рамково споразумение за работа на непълно работно време, сключено между Съюза на конфедерациите
на индустриалците и работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с обществено участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC)
VI. Родителски отпуск
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 96/34/ЕО от 3 юни 1996 г. относно рамковото споразумение за родителски отпуск, сключено между Съюза на европейските конфедерации на индустриалците и на работодателите (СЕКИР), Европейския център на предприятията с държавно участие (ЕЦПДУ) и Европейската конфедерация на профсьюзите (ЕКП)
VII. Специална закрила на работнички и служителки и на младежта
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/85/ЕИО от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на бременни работнички, на работнички-родилки или кърмачки (десета отделна директива по смисъла на чл. 16 (1) от Директива 89/391/ ЕИО)
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 94/33/ЕО от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора при работа
VIII. Закрила на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 80/987/ЕИО от 20 октомври 1980 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки, относно закрилата на работниците и служителите при неплатежоспособност на работодателя им
ДИРЕКТИВА 2002/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. за изменение и допълнение на Директива на Съвета 80/987/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани със защитата на работниците при обявяване в несъстоятелност на работодателя
IX. Масови уволнения
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 98/59/ЕО от 20 юли 1998 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, в областта на масовите уволнения

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина