Актуални въпроси на обществените поръчки

Автори:

Проф. д-р Методи МАРКОВ,
Елена ДИМОВА

Срок на отпечатване:

24.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Тази книга съдържа цялостно правно знание за Закона за обществените поръчки и за неговото прилагане след измененията и допълненията в закона, обнародвани в бр. 52 от 2010 г. на “Държавен вестник”.

  • коментар на промените в Закона за обществените поръчки от 2010 година;
  • Анализ на практиката на Върховния административен съд и на комисията за защита на конкуренцията;
  • Решения на правни казуси;
  • Актуализиран текст на Закона за обществените поръчки.

Съдържанието на книгата е актуално към 20 септември 2010 г.

В подробен правен коментар са анализирани основните постановки на закона предмет на последните промени: общите положения; общите правила за възлагане на обществените поръчки; видовете процедури; обжалването; отстраняването на нарушения и на последиците от тях.
Систематизирана и анализирана е богатата практика на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд актуална и след промените.
Предложени са професионални решения на най-често срещаните и най-трудните правни казуси, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки. В приложение е публикуван актуализираният текст на Закона за обществените поръчки.

Авторите на книгата са водещи юристи утвърдени експерти в областта на обществените поръчки, сътрудници в издания на ИК “Труд и право”.

Целевата аудитория на книгата са практикуващи юристи съдии, адвокати, юрисконсулти и юридически консултанти; ръководители и специалисти в държавната администрация и местното самоуправление; предприемачи, мениджъри и експерти в управленските екипи на търговските дружества; преподаватели и студенти във ВУЗ.

Раздел I
Коментар на промените в Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 52 от 2010 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 1. Развитие на уредбата
1. Какво наложи поредните промени в закона със ЗИДЗОП от 2010 г.?
2. Обхват на промените и влизане в сила на ЗИДЗОП
§ 2. Приложно поле на закона ­ обекти, субекти и изключения от приложното поле
1. Обекти на обществените поръчки
2. Субекти
3. Изключения от приложното поле на закона
§ 3. Органи
1. Промени в правомощията на изпълнителния директор на АОП
2. Промени в уредбата на предварителния контрол
3. Правомощия на изпълнителния директор на Агенцията за енергийна ефективност

Глава втора
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
§ 1. Откриване на процедурата
1. Предварително обявление
2. Документация за участие в процедурата и технически спецификации
3. Изпращане на информация до Европейската комисия
§ 2. Участие в процедурата
1. Изисквания към кандидатите и участниците
2. Оферта
3. Гаранции
§ 3. Оценка и класиране на офертите
1. Критерии за оценка и класиране на офертите
2. Комисия за провеждане на процедурата
3. Приключване и прекратяване на процедурата
§ 4. Договор за обществена поръчка
1. Срок на договора
2. Сключване на договора
3. Недействителност на договора
4. Изменение на договора
5. Информация за сключените договори
6. Спорове във връзка с изпълнението на договора

Глава трета
ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ
§ 1. Открита процедура
1. Подготовка на процедурата
2. Действия на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на офертите
3. Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител
§ 2. Ограничена процедура
1. Откриване на процедурата и подаване на заявления
2. Провеждане на предварителен подбор
3. Покани до определените кандидати, представяне и разглеждане на офертите
§ 3. Процедури на договаряне
1. Разглеждане на заявленията за участие
2. Определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето
§ 4. Конкурс за проект в устройственото планиране и инвестиционното проектиране
1. Особености на обектите и участниците в конкурс за проект по Наредбата
2. Видове конкурси
3. Подготовка на конкурса за проект
4. Провеждане на конкурса
5. Приключване и прекратяване на конкурса за проект

Глава четвърта
ОБЖАЛВАНЕ, ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ И НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
§ 1. Обжалване
1. Компетентност
2. Решения, подлежащи на обжалване
3. Основание за обжалване
4. Легитимирани лица
5. Срок
6. Подаване на жалба и образуване на производство
7. Допускане на предварително изпълнение и налагане на временна мярка “спиране на процедурата”
8. Проучване и събиране на доказателства
9. Постановяване на решение
§ 2. Отстраняване на нарушения, установени от Европейската комисия
1. Уведомяване от Европейската комисия
2. Мерки за изясняване на случая
3. Отговор до Европейската комисия
§ 3. Обезщетение за вреди
1. Право на обезщетение
2. Ред за упражняване на правото
§ 4. Административнонаказателни разпоредби
1. Прецизиране на някои състави на нарушения
2. Разширяване на кръга от нарушения, за които се налагат санкции
3. Отпадане на някои състави на нарушения поради отпадането на определени задължения на възложителите

Раздел II
АНАЛИЗ НА практикаТА на Върховния административен съд и на Комисията за защита на конкуренцията
Въведение

Глава първа
Подаване на жалба ­ допустимост и образуване на производство
§ 1. Предпоставки за образуване на производство пред КЗК
§ 2. Допустимост на жалбата
1. Правен интерес
2. Срок за обжалване
§ 3. Предмет на обжалване относно обжалването на процедурите по чл. 2 НВМОП

Глава втора
Временни мерки и предварително изпълнение
§ 1. Временни мерки
§ 2. Предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител

Глава трета
Произнасяне по жалбата
§ 1. Обхват на извършваната от КЗК проверка
§ 2. Несъществени нарушения
§ 3. Нарушения при откриването на процедурата за възлагане на обществената поръчка
1. Дискриминационни условия
2. Нарушения при изготвянето на методиката за оценка на офертите
3. Нарушения при изготвяне на образците на документи към офертата
4. Други нарушения при откриването на процедурата за възлагане на обществена поръчка
§ 4. Нарушения в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка
1. Незаконосъобразно отстраняване на участници/кандидати в процедурата
2. Незаконосъобразно допускане на участници до класиране
3. Неприлагане или неправилно прилагане на методиката за оценка на офертите. Необосновано оценяване и липса на мотиви. 228
4. Незаконосъобразни състав и действия на комисията за провеждане на процедурата
5. Други нарушения в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки
§ 5. Незаконосъобразно прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
§ 6. Случаи, при които не е установено нарушение в обжалвания акт на възложителя
1. Относно откриването на процедурата
2. Относно провеждането на процедурата
3. Относно прекратяването на процедурата

Раздел III
РЕШЕНИЯ на правни казуси

Глава първа
Откриване на процедурата
§ 1. Качеството възложител. Обявяване на процедурата и представяне на оферти. 302
§ 2. Изисквания към кандидатите и участниците

Глава втора
Оценка и класиране на офертите
§ 1. Отваряне на офертите и формална проверка за тяхната редовност
§ 2. Отстраняване на кандидат или участник
§ 3. Оценяване на предложенията по същество
§ 4. Определяне на изпълнител
§ 5. Прекратяване на процедурата

Глава трета
Производство пред КЗК 355
§ 1. Решения, които подлежат на обжалване
§ 2. Легитимация в производството пред КЗК
§ 3. Налагане на временна мярка и допускане на предварително изпълнение
§ 4. Движение на производството
§ 5. Произнасяне на КЗК

Раздел IV
Закон за обществените поръчки ­нормативен текст

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина