Търсене
Close this search box.

Административнопроцесуален кодекс

Автори:

Александър ЕЛЕНКОВ,
Ангел АНГЕЛОВ,
Асен ДЮЛГЕРОВ,
Атанаска ДИШЕВА,
Лозан ПАНОВ,
Мария КАЗАНДЖИЕВА,
Соня ЯНКУЛОВА,
Теодора НИКОЛОВА,
Юлия КОВАЧЕВА

Срок на отпечатване:

72.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Цялостен систематичен коментар на Административнопроцесуалния кодекс с изчерпателен анализ на съдебната практика. Проследява се прилагането на влезлия в сила през 2006 г. нов Административнопроцесуален кодекс. Предлагат се разрешения на проблеми, свързани с приложимостта на закона в административните и в съдебните производства. Показана е репрезентативната практика на Върховния административен съд с акцент върху иновациите, въведени с новия закон, които създават трудности в правоприлагането.
Представени са и по-стари разрешения на ВАС, които са запазили сила и се прилагат и при новите условия.:

Целева аудитория: Изданието е изключително полезно за всички съдии, адвокати, юрисконсулти и юридически консултанти, за административни органи, общини и кметства, както и за преподаватели и студенти в юридически ВУЗ.

Използвани съкращения
Предговор

ДЯЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА ПЪРВА
ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ДЕЙСТВИЕ
Предмет – чл. 1
Обхват и действие по място – чл. 2
Действие спрямо лицата – чл. 3

ГЛАВА ВТОРА
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Законност – чл. 4
Прилагане на нормативния акт от по-висока степен – чл. 5
Съразмерност – чл. 6
Истинност – чл. 7
Равенство – чл. 8
Служебно начало – чл. 9
Самостоятелност и безпристрастност – чл. 10
Бързина и процесуална икономия – чл. 11
Достъпност, публичност и прозрачност – чл. 12
Последователност и предвидимост – чл. 13
Език – чл. 14

ГЛАВА ТРЕТА
СТРАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Страни в административния процес – чл. 15
Участие на прокурора в административния процес – чл. 16
Представителство на административните органи – чл. 17
Представителство на граждани и организации – чл. 18

ДЯЛ ВТОРИ
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Спорове за компетентност – чл. 19
Споразумение – чл. 20

ГЛАВА ПЕТА
ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Раздел I
Индивидуални административни актове
Определение на индивидуален административен акт – чл. 21
Неприложимост на производството – чл. 22
Обща компетентност – чл. 23
Инициатива за започване на производството – чл. 24
Дата на започване – чл. 25
Задължение за уведомяване – чл. 26
Допустимост на искането и страни в производството – чл. 27
Съдействие и информация от административните органи – чл. 28
Форма на искането за откриване на производството – чл. 29
Отстраняване на недостатъци в искането – чл. 30
Препращане на компетентния орган – чл. 31
Свързани производства – чл. 32
Отвод – чл. 33
Участие на страните в производството – чл. 34
Изясняване на фактите и обстоятелствата – чл. 35
Събиране на доказателства – чл. 36
Доказателства – чл. 37
Зачитане на тайната на страните – чл. 38
Доказателствени средства – чл. 39
Писмени доказателства – чл. 40
Събиране на документи от страните и от неучастващи в производството лица – чл. 41
Удостоверение за снабдяване с документи от държавни органи – чл. 42
Писмени декларации – чл. 43
Сведения от неучастващи в производството лица – чл. 44
Пояснения на страна – чл. 45
Особен ред за извършване на някои процесуални действия – чл. 46
Съдържание на призовката и разходи за призоваване – чл. 47
Право да се откаже даването на сведения, обяснения и пояснения – чл. 48
Експертиза – чл. 49
Освобождаване на вещото лице – чл. 50
Заключение на вещо лице – чл. 51
Оглед – чл. 52
Съгласие или мнение на друг орган – чл. 53
Спиране на производството – чл. 54
Възобновяване на спряно производство – чл. 55
Прекратяване на производството – чл. 56
Срокове за издаване на индивидуалния административен акт – чл. 57
Мълчалив отказ и мълчаливо съгласие – чл. 58
Форма на индивидуалния административен акт – чл. 59
Предварително изпълнение – чл. 60
Съобщаване – чл. 61
Поправка на очевидна фактическа грешка, допълване и тълкуване – чл. 62
Разпореждания по движение на производството – чл. 63
Необжалваемост – чл. 64

Раздел ІІ
ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
Определение на общ административен акт – чл. 65
Уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт – чл. 66
Представляване на заинтересованите лица – чл. 67
Право на достъп до информацията по преписката – чл. 68
Форми на участие на заинтересованите лица в производството – чл. 69
Участие в производството на заинтересовани лица от съседна държава – чл. 70
Обсъждане на предложенията и възраженията и издаване на акта – чл. 71
Съобщаване на акта – чл. 72
Общ административен акт, издаден в неотложни случаи – чл. 73
Субсидиарно прилагане – чл. 74

Раздел ІІІ
НОРМАТИВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
Определение на нормативен административен акт – чл. 75
Компетентен орган – чл. 76
Ред за издаване – чл. 77
Удостоверяване и обнародване на актовете – чл. 78
Отмяна, изменение и допълване – чл. 79
Субсидиарно прилагане на Закона за нормативните актове – чл. 80

ГЛАВА ШЕСТА
ОСПОРВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД
Оспорване пред по-горестоящ административен орган – чл. 81
Изключения от обхвата на оспорването по административен ред – чл. 82
Субекти на оспорването – чл. 83
Форма на жалбата и протеста. Срок за оспорване – чл. 84
Съдържание на жалбата и протеста – чл. 85
Приложения – чл. 86
Нередовност на жалбата и протеста – чл. 87
Оставяне без разглеждане на жалбата и протеста – чл. 88
Възстановяване на срока – чл. 89
Забрана за изпълнение на акта – чл. 90
Преразглеждане на акта – чл. 91
Изпращане на преписката – чл. 92
Компетентен орган – чл. 93
Комисия за разглеждане на случая – чл. 94
Становище на комисията – чл. 95
Изслушване – чл. 96
Произнасяне на компетентния орган – чл. 97
Съобщаване на решението и обжалване – чл. 98

ГЛАВА СЕДМА
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВА ПО ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
Основания за възобновяване – чл. 99
Инициатива за възобновяването – чл. 100
Искане за възобновяване от неучаствало в производството лице – чл. 101
Срок за образуване на производството за възобновяване – чл. 102
Производство по възобновяване – чл. 103
Оспорване на новия административен акт – чл. 104
Зачитане правата на третите лица – чл. 105
Оспорен пред съда административен акт – чл. 106

ГЛАВА ОСМА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет и обхват – чл. 107
Принципи – чл. 108
Страни – чл. 109
Организация на работата с предложенията и сигналите – чл. 110
Форма на предложенията и сигналите – чл. 111
Препращане по компетентност – чл. 112
Ограничения – чл. 113
Изясняване на случая – чл. 114
Изпълнение – чл. 115
Приключване на производството – чл. 116

Раздел ІІ
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
Компетентност – чл. 117
Решение – чл. 118

Раздел ІІІ
СИГНАЛИ
Компетентност – чл. 119
Спиране на изпълнението – чл. 120
Срок за произнасяне – чл. 121
Решение – чл. 122
Съобщаване на решението – чл. 123
Необжалваемост – чл. 124
Изпълнение – чл. 125

ДЯЛ ТРЕТИ
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД СЪД
(В сила от 01.03.2007 г.)

ГЛАВА ДЕВЕТА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Започване на производствата – чл. 126
Забрана за отказ от правосъдие – чл. 127
Подведомственост – чл. 128
Съединяване на жалби – чл. 129
Спорове за подведомственост – чл. 130
Двуинстанционност на производствата – чл. 131
Родова подсъдност – чл. 132
Местна подсъдност – чл. 133
Задължителност на подсъдността – чл. 134
Спорове за подсъдност – чл. 135
Задължително представителство – чл. 136
Призоваване – чл. 137
Съобщения – чл. 138
Отлагане на делото – чл. 139
Удължаване на сроковете за обжалване при нередовно съобщаване – чл. 140
Представяне на електронни документи – чл. 141
Преценка за съответствие с материалния закон – чл. 142
Отговорност за разноски – чл. 143
Субсидиарно прилагане на Гражданския процесуален кодекс – чл. 144

ГЛАВА ДЕСЕТА
ОСПОРВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПРЕД ПЪРВАТА ИНСТАНЦИЯ

Раздел I
ОСПОРВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
Предмет на оспорване – чл. 145
Основания за оспорване – чл. 146
Право на оспорване – чл. 147
Изборност на ред за оспорване – чл. 148
Срокове за оспорване – чл. 149
Форма и съдържание на жалбата и протеста – чл. 150
Приложения – чл. 151
Подаване на жалбата и протеста – чл. 152
Страни – чл. 153
Конституиране на страните – чл. 154
Оттегляне и отказ от оспорването – чл. 155
Оттегляне на оспорения акт – чл. 156
Образуване и насрочване на делото – чл. 157
Проверка на редовността на жалбата и протеста – чл. 158
Проверка на допустимостта на жалбата и протеста – чл. 159
Обжалване на акта по допустимостта на жалбата и протеста – чл. 160
Възстановяване на срока за обжалване – чл. 161
Съобщаване на акта от съда – чл. 162
Връчване на преписи от жалбата и протеста и отговор по тях – чл. 163
Състав на административния съд – чл. 164
Състав на Върховния административен съд – чл. 165
Спиране изпълнението на административния акт – чл. 166
Допускане на предварително изпълнение от съда – чл. 167
Предмет на съдебната проверка – чл. 168
Съдебен контрол и оперативна самостоятелност – чл. 169
Тежест на доказване – чл. 170
Доказателства – чл. 171
Решение по делото – чл. 172
Съдържание на решението – чл. 172а
Правомощия на съда при нищожност или отмяна на административния акт – чл. 173
Определяне на срок за изпълнение на съдебното решение – чл. 174
Поправка на очевидна фактическа грешка – чл. 175
Постановяване на допълнително решение – чл. 176
Действие на съдебното решение – чл. 177
Споразумение пред съда – чл. 178

Раздел II
ОСПОРВАНЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
Срокове за оспорване – чл. 179
Действие на оспорването – чл. 180
Съобщение за оспорването – чл. 181
Страни – чл. 182
Действие на решението – чл. 183
Субсидиарно прилагане – чл. 184

Раздел III
ОСПОРВАНЕ НА ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Предмет на оспорване – чл. 185
Право на оспорване – чл. 186
Безсрочност на оспорването – чл. 187
Съобщение за оспорването – чл. 188
Страни – чл. 189
Действие на оспорването – чл. 190
Подсъдност и състав на съда – чл. 191
Участие на прокурора – чл. 192
Решение по делото – чл. 193
Обнародване на съдебното решение – чл. 194
Действие на решението за отмяна на подзаконовия нормативен акт – чл. 195
Субсидиарно прилагане – чл. 196

Раздел IV
ОБЖАЛВАНЕ НА ОТКАЗ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ
Право и срок за обжалване – чл. 197
Връчване на преписи и изпращане на жалбата на съда – чл. 198
Разглеждане на жалбата – чл. 199
Определение по жалбата – чл. 200
Действие на определението – чл. 201
Обжалване на постановлението за спиране на административното производство – чл. 202

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ПРОИЗВОДСТВА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Приложим закон – чл. 203
Допустимост на иска – чл. 204
Ответник по иска – чл. 205
Отделяне на иска – чл. 206
Прекратяване на производството по съединения иск – чл. 207

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО
Предмет на касационно оспорване – чл. 208
Касационни основания – чл. 209
Право на касационно оспорване – чл. 210
Срок за касационно оспорване – чл. 211
Форма и съдържание на жалбата и протеста – чл. 212
Приложения – чл. 213
Оттегляне и отказ от касационно оспорване – чл. 214
Оставяне на жалбата и протеста без разглеждане – чл. 215
Оставяне на жалбата и протеста без движение – чл. 216
Разглеждане на делото – чл. 217
Предмет на касационната проверка – чл. 218
Доказателства – чл. 219
Забрана за фактически установявания – чл. 220
Решение по касационното оспорване – чл. 221
Правомощия на Върховния административен съд при отмяна на решението – чл. 222
Окончателност на касационното решение – чл. 223
Задължителност на указанията по прилагане на закона – чл. 224
Разглеждане на жалбата и протеста срещу повторно постановеното решение – чл. 225
Ново разглеждане на делото от първоинстанционния съд – чл. 226
Правомощия на Върховния административен съд при отмяна на новото решение – чл. 227
Субсидиарно прилагане – чл. 228

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
ОБЖАЛВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА И РАЗПОРЕЖДАНИЯТА
Предмет на обжалване – чл. 229
Срок за обжалване – чл. 230
Форма на обжалване – чл. 231
Отговор по жалбата – чл. 232
Действие на жалбата – чл. 233
Разглеждане на жалбата – чл. 234
Определение по жалбата – чл. 235
Субсидиарно прилагане – чл. 236

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Раздел I
ОТМЯНА ПО ИСКАНЕ НА СТРАНА ПО ДЕЛОТО
Предмет на отмяна – чл. 237
Право на искане за отмяна – чл. 238
Основания за отмяна – чл. 239
Срокове за подаване на искането – чл. 240
Форма на искането – чл. 241
Подаване на искането – чл. 242
Разглеждане на искането – чл. 243
Решение по искането – чл. 244

Раздел II
ОТМЯНА ПО ИСКАНЕ НА ТРЕТО ЛИЦЕ
Предмет на отмяна – чл. 245
Право на искане за отмяна – чл. 246
Производство по искането – чл. 247
Решение по искането – чл. 248
Субсидиарно прилагане – чл. 249

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА
ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕОСНОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Раздел I
ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕОСНОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ
Право на искане – чл. 250
Предявяване на искането – чл. 251
Разглеждане на искането – чл. 252
Произнасяне по искането – чл. 253
Обжалване – чл. 254
Установителен иск – чл. 255

Раздел II
ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕОСНОВАТЕЛНИ БЕЗДЕЙСТВИЯ
Предмет на оспорване – чл. 256
Ред за оспорване – чл. 257

ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ
ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ
(Отм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.)

ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА
ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ТЪЛКУВАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ (отм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.) –
чл. 258 – чл. 266

ДЯЛ ПЕТИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ И СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ

ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ И СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет на изпълнение – чл. 267
Изпълнителни основания – чл. 268
Неприложимост – чл. 269
Едновременно водене на изпълнителни производства – чл. 270
Орган по изпълнението – чл. 271
Съразмерност при изпълнението – чл. 272
Отговорност на органа по изпълнението – чл. 273
Страни в изпълнителното производство – чл. 274
Правоприемство в изпълнителното производство – чл. 275

Раздел IІ
ЗАПОЧВАНЕ, СПИРАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Започване на производството – чл. 276
Покана за доброволно изпълнение – чл. 277
Отсрочване и разсрочване на изпълнението – чл. 278
Обезпечителни мерки – чл. 279
Спиране на изпълнението – чл. 280
Възобновяване на производството – чл. 281
Прекратяване на производството – чл. 282
Приключване на изпълнението – чл. 283
Протоколи и постановления – чл. 284
Давност – чл. 285

Раздел ІІІ
ИЗПЪЛНЕНИЕ СРЕЩУ ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Изпълнение на заместими задължения – чл. 286
Изпълнение на незаместими задължения – чл. 287
Изпълнение на задължение за предаване на вещ – чл. 288

Раздел ІV
ИЗПЪЛНЕНИЕ СРЕЩУ АДМИНИСТРАТИВНИЯ ОРГАН
Изпълнение на заместими задължения – чл. 289
Изпълнение на незаместими задължения – чл. 290
Изпълнение на задължение за предаване на вещ – чл. 291

Раздел V
ИСКОВА ЗАЩИТА
Отрицателен установителен иск – чл. 292
Страни и подсъдност – чл. 293

Раздел VІ
ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Предмет на обжалване – чл. 294
Право на жалба – чл. 295
Подсъдност и срок на обжалване – чл. 296
Производство по жалбата – чл. 297
Решение по жалбата – чл. 298

Раздел VII
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ
Задължение за обезщетяване – чл. 299
Производство по исковете – чл. 300
Възстановителни мерки при отмяна на акта – чл. 301

ДЯЛ ШЕСТИ
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА
АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
Наказание за неиздаване на административен акт или документ – чл. 302
Наказание за непроизнасяне в срок и за непрепращане на жалба или протест – чл. 303
Наказание за неизпълнение на актове на съда – чл. 304
Наказания за други нарушения по този кодекс – чл. 305
Ред за налагане на наказание при неизпълнение на съдебни актове – чл. 306
Ред за налагане на наказания в останалите случаи – чл. 307

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.

Последно разглеждани

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина