Трудови отношения 2023

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!

 • книга-годишник
 • книга-годишник + достъп до сайт
Автори:

Лариса ТОДОРОВА,
Мариана ВАСИЛЕВА,
Теодора ДИЧЕВА,
Съдия Марио ПЪРВАНОВ

Срок на отпечатване:

44.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Вариант за ползване
Добави в любими

Всичко за трудовото законодателство и уредбата на трудовите отношения през 2023 година.

Книгата съдържа:

 • актуализираните нормативни текстове на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за уреждане на колективните трудови спорове;
 • обстоен преглед на най-новата практика по трудови спорове на Върховния касационен съд;
 • нови, важни писма на Министерството на труда и социалната политика;
 • подробни и изчерпателни коментари и разяснения, с акцент върху промените в трудовото законодателство за 2023 г.;
 • полезна справочна информация.

На сайта са достъпни: (https://eknigi.trudipravo.bg/to2023/ )

 • всички нормативни актове на трудовото право у нас;
 • актуалните колективни трудови договори на отраслово и браншово равнище по чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда.

Целева аудитория: специалисти по труд и човешки ресурси; експерти по безопасност и здраве при работа, и длъжностни лица в КУТ/ГУТ; юристи и счетоводители; работодатели и синдикалисти, и техните организации; преподаватели и студенти във ВУЗ.

ВЪВЕДЕНИЕ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Кодекс на труда

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Трудов договор
Наредба № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
Работно време, почивки и отпуски
Наредба за работното време, почивките и отпуските
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
Трудово възнаграждение и обезщетения
Постановление № 497 от 29 декември 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Специална закрила на някои работници и служители
Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Наредба за трудоустрояване
Трудова книжка и трудов стаж
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2022 година
I. Съдебна защита срещу незаконното прекратяване на трудовото правоотношение. Важни материалноправни и процесуалноправни въпроси при разглеждане на гражданските дела по трудови спорове
II. Срочни трудови договори и трудов договор със срок за изпитване
III. Имуществена отговорност на работодателя и на работника или служителя
IV. Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 КТ
V. Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ, подбор по чл. 229 КТ и закрила по чл. 333 КТ
VI. Дисциплинарна отговорност

Практика на Министерството на труда и социалната политика
Указателно съдържание
Писма на Министерството на труда и социалната политика

КОМЕНТАР
1. Колективно трудово договаряне и колективни трудови договори
2. Сключване на трудов договор
3. Задължения на страните по трудовото правоотношение, обвързани със срок
4. Задължение на работодателя за уведомяване на работника или служителя при изменение на трудовото правоотношение
5. Определяне на срока за изпитване при сключване на трудов договор
6. Уговаряне на срока за изпитване при сключване на трудов договор до завършване на определена работа и на трудов договор за заместване на отсъстващ служител
7. Ограничения за сключване на трудов договор за външно съвместителство
8. Особености при сключване на трудовия договор за работа през определени дни от месеца
9. Изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие
10. Ред и възможности за едностранно изменение на трудовия договор
11. Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя
12. Нови задължения на работодателя за осигуряване на условия за работа
13. Задължение на работодателя да удостовери прекратяването на трудовия договор
14. Трудово досие на работника – документи, които следва да съдържа, и срокове за съхранението му
15. Документи, които работодателят може да съхранява в електронен формат
16. Ред за установяване на задължение за дежурство и време на разположение
17. Предимства на ненормирания работен ден и на времето на разположение
18. Работно време с променливи граници или сумирано изчисляване на работното време – характерни особености
19. Правни възможности и ограничения при полагането на нощен труд. Особени правила
20. Сменен режим на работа при подневно изчисляване на работното време – възможности и ограничения
21. Как се установява сумирано изчисляване на работното време. Изисквания и ограничения при нормиране на труда
22. Възлагане, отчитане и заплащане на извънредния труд
23. Възможно ли е възлагане на извънреден труд в предварителния график за работа при въведено сумирано изчисляване на работното време
24. Категории работници и служители, за които извънредният труд е забранен
25. Законова възможност за отказ от полагане на извънреден труд
26. Непрекъснат и непрекъсваем процес на работа и задължения на работодателя при установяване на такъв режим на работа.
Време или почивка за хранене дължи работодателят – чл. 151, ал. 3 КТ и Тълкувателно решение № 8 от 14.11.2014 г. по тълк. д. № 8/2013 г., Осгк на вкс
27. Каква е разликата между основен и удължен платен годишен отпуск
28. Ред за ползване на отпуск поради временна неработоспособност
29. Кога бабата или дядото имат право да ползват отпуск за отглеждане на малко дете, вместо неговите родители (осиновители)
30. Новият вид отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Прилики и разлики с неплатения отпуск за дете до 8-годишна възраст
31. Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
32. Права на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения
33. Ред за отлагане, прекъсване и прекратяване на ползването на платен годишен отпуск. Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
34. Кога работодателят може да предостави отпуск на работника без негово съгласие
35. Разлика между дисциплинарна и имуществена отговорност на работника или служителя
36. Основания за налагане на дисциплинарни наказания
37. Обезщетения, дължими от работника
38. Кога работодателят дължи обезщетение при пенсиониране на служител и в какъв размер
39. Обезщетение при незаконно уволнение
40. Срок за изплащане на обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение
41. Разходите за обучение са за сметка на работодателя
42. Задължение за утвърждаване на вътрешни правила за работната заплата. Изисквания към съдържанието им
43. Нов размер на минималната работна заплата и регулиране на минималните трудови възнаграждения
44. Заплащане на извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време
45. Трудово възнаграждение за работещите на официални празници при подневно и сумирано отчитане на работното време
46. Прекратяване на договора при признаване на уволнението на работника или служителя за незаконно или при възстановяване на предишната му работа от съда и неявяване да я заеме в определения срок
47. Прекратяване на договора, с изтичане на уговорения срок
48. Прекратяване на договора при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест
49. Как са защитени правата на работниците и служителите според уредбата в Търговския закон
50. Закрила при уволнение при спазване на принципите на равно третиране и на забраната за дискриминация в областта на заетостта и упражняване правото на труд
51. В кои случаи инспекцията по труда извършва вписване в трудовата книжка на работника или служителя
52. Права на контролните органи: общ и специализиран контрол, осъществяван от инспекцията по труда
53. Обявяване на съществуването на трудово правоотношение
54. Eдинствено контролните органи на инспекцията по труда са оправомощени да обявяват съществуването на трудови правоотношения, прикрити от привидни граждански договори
55. Възможност за сключване на споразумение в административно-наказателното производство
56. Права на контролните органи за санкциониране на недекларирания труд

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Закон за здравословни и безопасни условия на труд

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Наредба за безплатното работно и униформено облекло

КОМЕНТАР
1. Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при дистанционна работа
2. Оценката на риска – задължение на работодателя и участие на службите по трудова медицина в извършването ѝ
3. Кой държавен орган осъществява контрол върху службите по трудова медицина
4. Разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка в предприятието

Част трета
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Закон за насърчаване на заетостта

КОМЕНТАР
1. Регистрация на търсещите работа лица
2. Достъп до пазара на труда за граждани на трети държави с предоставена временна закрила
3. Промени в условията и реда за финансиране на процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности на безработни лица, регистрирани в дирекциите „бюро по труда“
4. Насърчителни мерки за безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст

Част четвърта
КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Закон за уреждане на колективните трудови спорове

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж

КОМЕНТАР
1. Подпомагане на социалния диалог с приемането на нов Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Официални празници през 2023 година
2. Трудов календар при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден през 2023 година
3. Религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през 2023 година

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Книги в продажба

Наръчник по работното време, почивките и отпуските

Наръчникът отразява последните промени в нормативната уредба и предлага...
Месечни списания

Списание "Труд и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание "Труд и право" е с актуално приложно знание за трудови...
On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина