Трудови отношения 2022

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
– книга-годишник
– книга-годишник + достъп до сайт

Автори:

Лариса ТОДОРОВА,
Мариана ВАСИЛЕВА,
Теодора ДИЧЕВА,
Марио ПЪРВАНОВ

Срок на отпечатване:

40.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Вариант за ползване
Добави в любими

Всичко за трудовото законодателство и уредбата на трудовите отношения през 2022 година.

 • Специфика на трудовите правоотношения, в условията на C0VID-19
 • За задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Мерки и компенсации за запазване на заетостта през 2022 година
 • Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Книгата съдържа:

 • актуалните нормативни текстове на основните трудови закони и на най-важните подзаконови нормативни актове;
 • изчерпателен преглед на практиката на Върховния касационен съд, постановена през 2021 г.;
 • важни писма на Министерството на труда и социалната политика;
 • подробни и задълбочени авторски коментари и разяснения по прилагането на трудовото законодателство през 2022 г.;
 • експертни решения на казуси от практиката.

На сайта са достъпни:

 • всички нормативни актове на трудовото право;
 • актуалните колективни трудови договори на отраслово и браншово равнище по чл. 516, ал. 4 от Кодекса на труда.

Авторският екип на годишника включва утвърдени и уважавани юристи по трудово право -дългогодишни автори в изданията на ИК „Труд и право“ и лектори в учебните семинари на НКЦ „Решение“.

Годишникът отразява състоянието на трудовото законодателство към 1 февруари 2022 г.


Целева аудитория:
специалисти по труд и човешки ресурси; експерти по безопасност и здраве при работа, и длъжностни лица в КУТ/ГУТ; юристи и счетоводители; работодатели и синдикалисти, и техните организации; преподаватели и студенти във ВУЗ.

ВЪВЕДЕНИЕ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
КОДЕКС НА ТРУДА

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Трудов договор
НАРЕДБА № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
НАРЕДБА № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
НАРЕДБА за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
НАРЕДБА за командировките в страната
НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина
НАРЕДБА за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Работно време, почивки и отпуски
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
НАРЕДБА № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя
Трудово възнаграждение и обезщетения
НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 от 29 юни 2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Специална закрила на някои работници и служители
НАРЕДБА № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
НАРЕДБА за трудоустрояване
Трудова книжка и трудов стаж
НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
по прилагане на трудовото законодателство през 2021 година

I. Съдебна защита срещу незаконно прекратяване на трудовото правоотношение. Важни процесуалноправни и материалноправни въпроси при разглеждане на гражданските дела по трудови спорове
II. Срочни трудови договори и трудов договор със срок за изпитване
III. Имуществена отговорност на работодателя и на работника или служителя
IV. Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 КТ
V. Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ и подбор по чл. 329 КТ
VI. Дисциплинарна отговорност
VII. Предварителна закрила при уволнение

ПРАКТИКА НА МТСП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Указателно съдържание
Писма на Министерството на труда и социалната политика

КОМЕНТАР
1. Какво представлява „прикрит“ трудов договор
2. Общи правила за информиране и консултиране с представителите на работниците и служителите, избрани от Общото събрание
3. Правни аспекти на трудовия договор при извършване на частна охранителна дейност
4. Необходими документи за сключване на трудов договор
5. Законово и договорно съдържание на трудовия договор
6. „Място на работа“ и „работно място“, и тяхното значение
7. Трудов договор за заместване
8. Договор със срок за изпитване
9. Какви са задълженията на работодателите в началото на годината съгласно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд
10. Възникване на трудово правоотношение от конкурс – основни задължения и възможности за работодателя
11. Конкурсното начало – законова възможност за работодателите да упражнят работодателското си право за наемене на персонал, сключвайки трудов договор
12. Забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение
13. Възможности за едностранна промяна на характера и мястото на работа
14. Какво трябва да съдържат вътрешните документи на работодателя: длъжностна характеристика и правилник за вътрешния трудов ред
15. Задължения на работодателя за начисляване и изплащане на трудово възнаграждение
16. Задължения на работодателя за издаване на документи на работника или служителя
17. Организация на работното време
18. Време на разположение и дежурство – основни изисквания, права и ограничения при въвеждането им, съгласно чл. 139, ал. 5 КТ и Наредба № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя
19. Възможно ли е да се ползва целият размер на платения годишен отпуск в началото на календарната година
20. Кога работникът или служителят има право сам да определи времето на ползване на платен годишен отпуск
21. Отпуск за ненормиран работен ден
22. Отпуск при призоваване в съд и отпуск за участие в заседания
23. Отпуск за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия
24. Право на работника и служителя на неплатен отпуск
25. Права на работника и служителя при завръщане на работа след отпуск
26. При какви условия работещият има право на платен отпуск за обучение
27. Видове дисциплинарни наказания
28. Кой може да уволни работника дисциплинарно
29. Ограничена имуществена отговорност на работник или служител с изпълнителски функции
30. Ограничена имуществена отговорност на служител с ръководни функции
31. Ограничена имуществена отговорност на материалноотговорни лица
32. Пълна имуществена отговорност при престъпление и при установяване на липси
33. Отговорност при съпричиняване на вреда от двама или повече работници и служители, в условията на ограничена и пълна имуществена отговорност
34. Реализиране на ограничената имуществена отговорност
35. Право на обезщетение при временно отстраняване от работа
36. Право на обезщетение на работника при правомерен отказ да изпълнява работата си
37. Какво предвиждат промените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина от края на 2021 г.
38. Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
39. Отговорност на работодателя за причинени вреди на негов бивш работник
40. Трудов договор за стажуване
41. Удръжки от трудовото възнаграждение
42. Назначаване на непълнолетни работници и служители
43. За задължението на работодателите за изготвяне на списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (чл. 25, ал. 2 ППЗХУ) и старото задължение за изготвяне на списък с работни места за трудоустроени (чл. 315 КТ)
44. Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие на страните
45. Договаряне на срок на предизвестие
46. Възможности и правни последици при оттегляне на предизвестието от страна на работника или работодателя
47. Задължения на работодателя за изплащане на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
48. Прекратяване на договора при неплащане на заплата
49. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя, когато работи на срочен трудов договор и премине на друга работа за неопределено време
50. Преустановяване дейността на фирмата и освобождаване на работниците
51. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
52. Прекратяване на договора при престой
53. Прекратяване на трудовия договор от работодателя, когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер
54. Право или задължение на работодателя да направи подбор по смисъла на чл. 329 КТ и Тълкувателно решение № 3 от 16.01.2012 г. по ТД № 3/2011 г.
55. Прекратяване на трудовия договор срещу уговорено обезщетение
56. В какви случаи и за кои работници се иска предварително разрешение за уволнение от инспекцията по труда
57. Иск за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна
58. Кога и от кого се извършват вписвания в трудовата книжка
59. Издаване на нова трудова книжка, когато старата е изгубена или унищожена
60. Някои особени случаи на зачитане на трудов и осигурителен стаж
61. Как се броят различните срокове в трудовото законодателство
62. Носи ли отговорност работник, който предоставя работната си сила без трудов договор
63. Възможност за разсрочване на задълженията от глоби и имуществени санкции пред инспекцията по труда

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

КОМЕНТАР
1. Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“
2. Право на работника или служителя да откаже изпълнението или да преустанови работата, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето му
3. Какво предвиждат последните промени в Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност при използване на лични предпазни средства
4. Коментар на промените в Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред инспекцията по труда

Част трета
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за насърчаване на заетостта
ЗАКОН за трудовата миграция и трудовата мобилност (Извлечение)

КОМЕНТАР
1. Прекратяване и възстановяване на регистрацията на търсещите работа лица
2. Единно разрешение за пребиваване и работа на чужденци – обслужване на „едно гише“
3. Програма „Старт в кариерата“ – възможност за придобиване на трудов стаж от безработни младежи, завършили висше образование
4. Операцията „Запази ме +“ – подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия и на самоосигуряващи се лица, които директно са преустановили дейността си поради налагането на противоепидемични мерки

Част четвърта
ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
НАРЕДБА за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

КОМЕНТАР
1. Кои вземания са гарантирани при несъстоятелност на работодателя и кой има право на тях
2. Отпускане и изплащане на гарантирани вземания. Задължения на работодателя

Приложения
1. ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ през 2022 година
2. ТРУДОВ КАЛЕНДАР при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден през 2022 година
3. религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2022 година

СЪДЪРЖАНИЕ на сайта към книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“
https://eknigi.trudipravo.bg/to2022/


СЪДЪРЖАНИЕ на сайта към книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“

І. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ


КОДЕКС НА ТРУДА

Подзаконови нормативни актове*
1. РЕШЕНИЕ № 860 от 02.11.2004 г. на МС за определяне на въпросите на жизненото равнище, които са предмет на консултации в Националния съвет за тристранно сътрудничество (чл. 3, ал. 1 КТ)
2. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съветите за тристранно сътрудничество (чл. 3е, ал. 1; чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
3. РЕШЕНИЕ № 664 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
4. РЕШЕНИЕ № 665 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Кон­фе­дерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
5. РЕШЕНИЕ № 666 от 11 август 2016 г. на МС за признаванe на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
6. РЕШЕНИЕ № 667 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
7. РЕШЕНИЕ № 668 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
8. РЕШЕНИЕ № 669 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
9. РЕШЕНИЕ № 670 от 11 август 2016 г. на МС за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище (чл. 36, ал. 1 и 6 КТ)
10. НАРЕДБА за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (чл. 36, ал. 5 КТ)
11. ПРАВИЛА за предоставяне на информация между Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 53, ал. 5 КТ)
12. НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (чл. 62, ал. 7 КТ)
13. НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (чл. 62, ал. 5 КТ)
14. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (чл. 107а, ал. 7 и 8 КТ, чл. 67, ал. 2 от Закона за държавния служител)
15. НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация (чл. 107а, ал. 9 КТ, сегашна ал. 10)
16. НАРЕДБА за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (чл. 107а, ал. 18 КТ, сегашна ал. 20)
17. НАРЕДБА № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред инспекцията по труда (чл. 114а, ал. 1 КТ)
18. НАРЕДБА за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (чл. 121а, ал. 8 КТ)
19. НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските (чл. 139, ал. 5; чл. 155, ал. 5; чл. 163, ал. 11; чл. 167а, ал. 9; чл. 173, ал. 1 КТ и § 121 от ПЗР на ЗИДКТ от 2001 г.)
20. НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (чл. 137, ал. 2 КТ)
21. НАРЕДБА № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване на задължение за дежурство и за разположение на работодателя (чл. 139, ал. 5 КТ)
22. НАРЕДБА за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт (чл. 154а КТ)
23. НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (чл. 156, ал. 2 КТ)
24. Решение № 864 на МС от 09.12.2021 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2022 г. (чл. 173, ал. 2 КТ)
25. НАРЕДБА за командировките в страната (чл. 215 КТ)
26. НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина (чл. 215 КТ)
27. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 на МС от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 КТ (чл. 228, ал. 2 КТ)
28. Постановление № 331 на МС от 26.11.2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната (чл. 244, т. 1 КТ)
29. НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата (чл. 244, т. 2 и чл. 261 КТ)
30. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (чл. 244, т. 2 КТ)
31. НАРЕДБА № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините (чл. 276, ал. 1 КТ)
32. НАРЕДБА № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
33. НАРЕДБА № 9 от 29.07.2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работниците при добиване на подземни богатства чрез сондиране (чл. 276, ал. 1 КТ)
34. НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
35. НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
36. НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (чл. 276, ал. 1 КТ)
37. НАРЕДБА № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и без­опасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали (чл. 276, ал. 1 КТ)
38. НАРЕДБА № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и без­опасни условия на труд при механично обработване на дървесина (чл. 276, ал. 1 КТ)
39. НАРЕДБА № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и без­опасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби (чл. 276, ал. 1 КТ)
40. НАРЕДБА № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи (чл. 276, ал. 1 КТ)
41. НАРЕДБА № 9 от 04.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (чл. 276, ал. 1 КТ)
42. НАРЕДБА № 10 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безо­пас­ни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (чл. 276, ал. 1 КТ)
43. НАРЕДБА № 11 от 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера (чл. 276, ал. 1 КТ)
44. НАРЕДБА № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (чл. 276, ал. 1 КТ)
45. НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (чл. 281, ал. 5 КТ)
46. НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (чл. 284, ал. 3 КТ и чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
47. НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (чл. 285, ал. 2 КТ)
48. НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (чл. 287 ал. 1 КТ)
49. НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло (чл. 296, ал. 1 КТ)
50. НАРЕДБА за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст (чл. 301, ал. 3 КТ)
51. НАРЕДБА № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18-годишна възраст (чл. 303, ал. 4 КТ)
52. НАРЕДБА № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (чл. 307, ал. 3 КТ)
53. НАРЕДБА № 11 от 02.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременни жени (чл. 308 КТ)
54. НАРЕДБА № РД-07-1 от 02.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност (чл. 315, ал. 2 КТ)
55. НАРЕДБА за трудоустрояване (чл. 316, ал. 2 КТ)
56. НАРЕДБА № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 КТ (чл. 327, ал. 3 КТ)
57. НАРЕДБА № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 КТ (чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ)
58. НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж (чл. 356 КТ)
59. НАРЕДБА № РД-07-3 от 03.11.2016 г. за определяне на правилата за поставяне на графично изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (чл. 404, ал. 2 КТ)

ЗАКОН ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО СЪДЕБЕН РЕД

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Подзаконови нормативни актове
1. НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (чл. 7, ал. 2 ЗЗБУТ)
2. НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести (чл. 11, ал. 3 ЗЗБУТ)
3. НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (чл. 12, ал. 2 ЗЗБУТ)
4. НАРЕДБА № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 15, ал. 2 ЗЗБУТ)
5. НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (чл. 17 ЗЗБУТ)
6. НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (чл. 24, ал. 2 ЗЗБУТ)
7. НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (чл. 25б, ал. 4 ЗЗБУТ)
8. НАРЕДБА № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (чл. 30, ал. 1 ЗЗБУТ)
9. НАРЕДБА № 3 от 05.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
10. НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
11. НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
12. НАРЕДБА № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
13. НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
14. НАРЕДБА № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
15. НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работното място (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
16. НАРЕДБА № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)
17. ПРАВИЛНИК за работата на Националния съвет по условия на труд (чл. 39, ал. 5 ЗЗБУТ)
18. НАРЕДБА № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд „Условия на труд“ (чл. 46, ал. 2 ЗЗБУТ)
19. НАРЕДБА № 8 от 26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд „Условия на труд“ (чл. 46, ал. 3 ЗЗБУТ)
20. ПРАВИЛНИК за дейността на фонд „Условия на труд“ (чл. 49, т. 1 ЗЗБУТ)
21. ПРАВИЛНИК за дейността на управителния съвет на фонд „Условия на труд“ (чл. 49, т. 2 ЗЗБУТ)
22. НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (чл. 52, ал. 1 ЗЗБУТ)
23. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (чл. 54, ал. 3 ЗЗБУТ)

Част трета
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13.03.2020 Г., И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ

Подзаконови нормативни актове
1. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за действие по заетостта през 2022 г. (чл. 6, ал. 2 ЗНЗ)
2. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по заетостта (чл. 7, ал. 5 ЗНЗ)
3. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет за насърчаване на заетостта (чл. 8, ал. 5 ЗНЗ)
4. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (чл. 28, ал. 8 ЗНЗ)
5. Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.
6. Постановление № 151 на МС от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
7. Постановление № 416 на МС от 30.12.2020 г. за изменение на Постановление № 151 на МС от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 на МС от 19.03.2021 г. за изменение на Поста­новление № 151 на МС от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 от 01.07.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на МС от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 от 07.10.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на МС от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
ЗАКОН ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ

Подзаконови нормативни актове
1. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)

Част четвърта
ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Подзаконови нормативни актове
1. НАРЕДБА за реда и начина за информиране на работниците и служителите за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя (чл. 29 ЗГВРСНР)

Част пета
КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Подзаконови нормативни и други актове
1. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а ЗУКТС)
2. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 1 ЗУКТС)
3. ПРАВИЛА за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 4 ЗУКТС)
4. КРИТЕРИИ за подбор на посредници и арбитри в Националния институт за помирение и арбитраж (чл. 4а, ал. 7, т. 5 ЗУКТС). Списъците на посредниците и арбитрите в НИПА се обнародват в „Държавен вестник“ (чл. 4а, ал. 7, т. 6 ЗУКТС)

ІІ. КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ОТРАСЛОВО И БРАНШОВО РАВНИЩЕ ПО ЧЛ. 51б, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Месечни списания

Списание "Труд и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание "Труд и право" е с актуално приложно знание за трудови...
On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина