Счетоводство – 2022

Тринадесето издание на книгата-годишник!

Автори:

Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с.,
Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА,
д.е.с, Велин ФИЛИПОВ, д.е.с,
Христо ДОСЕВ, д.е.с., Кирил РИЗОВ

Срок на отпечатване:

42.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Цялостно и полезно знание за счетоводството, в сила за 2022 година.

Книгата съдържа:

  • актуален текст и подробен коментар на Закона за счетоводството;
  • изчерпателни разяснения по прилагането на НСС, със схематично представяне на съдържанието на всеки стандарт;
  • преглед на промените в МСС, утвърдени за прилагане през 2022 година, с акцент върху счетоводни казуси, които създават затруднения в практиката;
  • приложни разяснения по отчитането на: ваучерите за храна; компенсациите за ел. енергия; инвестиционните имоти; сделките в чуждестранна валута и прочее;
  • полезна справочна информация.


Целева аудитория:
Всички счетоводители и финансисти, одитори и консултанти, управители на предприятия, преподаватели и студенти в икономически ВУЗ.

ВЪВЕДЕНИЕ

Част първа
НОРМАТИВНА УРЕДБА НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Закон за счетоводството
Приложен коментар на Закона за счетоводството
1. Законодателно уреждане на счетоводството в България
2.Коментар към глава първа „Общи положения“
3.Коментар към глава втора „Категории предприятия и групи предприятия“
4.Коментар към глава трета „Финансови отчети“
5.Коментар към глава четвърта „Приложима счетоводна база“
6.Коментар към глава пета „Независим финансов одит“
7.Коментар към глава шеста „Публичност на финансовите отчети“
8.Коментар към глава седма „Годишни доклади“
9.Други въпроси в Закона за счетоводството

Част втора
НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
Основни изисквания към прилагането на Националните счетоводни стандарти
1. Въведение
2.Коментар на Общите разпоредби
3. Основни цели и изисквания в отделните стандарти
3.1. СС 1 – Представяне на финансови отчети
3.2. СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси
3.3. СС 4 – Отчитане на амортизациите
3.4. СС 7 – Отчети за паричните потоци
3.5. СС 8 – Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
3.6. СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
3.7. СС 10 – Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
3.8. СС 11 – Договори за строителство
3.9. СС 12 – Данъци от печалбата
3.10. СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
3.11. СС 16 – Дълготрайни материални активи
3.12. СС 17 – Лизинг
3.13. СС 18 – Приходи
3.14. СС 19 – Доходи на персонала
3.15. СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
3.16. СС 21 – Ефекти от промените във валутните курсове
3.17. СС 22 – Отчитане на бизнескомбинации
3.18. СС 24 – Оповестяване на свързани лица
3.19. СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
3.20. СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
3.21. СС 31 – Отчитане на дялове в смесени предприятия
3.22. СС 32 – Финансови инструменти
3.23. СС 34 – Междинно счетоводно отчитане
3.24. СС 36 – Обезценка на активи
3.25. СС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи
3.26. СС 38 – Нематериални активи
3.27. СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти
3.28. СС 41 – Селско стопанство
3.29. СС 42 – Прилагане за първи път на
Националните счетоводни стандарти

Част трета
МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти
I. Изменения на МСС/МСФО, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2022 година
1. Изменение на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения – Постъпления преди предвидената употреба
Основна информация
Промени
Оповестяване
Дата на влизане в сила и преходни разпоредби
Практически ефект на изменението
2. Изменение на МСС 37 Провизии, условни пасиви
и условни активи – Обременяващи договори – разходи за изпълнение на договор
Основна информация
Обременяващ договор
Основни промени
Практически ефект
Дата на влизане в сила и преходни разпоредби
3. Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации – Препратка към Концептуалната рамка
Основни промени
Основна информация
Изключение при признаване на пасиви и условни пасиви в обхвата на МСС 37 или КРМСФО 21
Условни активи
Дата на влизане в сила и преходни разпоредби
4. Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2018-2020 г.
4.1. Изменение на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане – Дъщерно предприятие като предприятие, прилагащо за първи път МСФО
Основна информация
Кумулативни разлики от превалутиране
Активи и пасиви на дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия
4.2. Изменение на МСФО 9 Финансови инструменти – Такси при прага от „10 процента“ за отписване
на финансови пасиви
Основна информация
Основни промени
Дата на влизане в сила и преходни разпоредби
4.3. Изменение на МСС 41 Земеделие – Данъчно облагане при оценяване по справедлива стойност
Основна информация
Дата на влизане в сила и преходни разпоредби
4.4. Изменение на МСФО 16 Лизинг – Стимули по лизинга
Основна информация
Промяна на Пример 13
II. Проблемни въпроси по прилагането на МСС/МСФО
1. Отстъпки по наем в контекста на пандемията от COVID-19 след 30 юни 2021 г.
2. Гаранционни депозити при договори за наем или лизинг
3. Отчитане на обичайни покупки на финансови активи
4. Класификация на пасивите като текущи или нетекущи
4.1. Текущ/нетекущ актив или пасив
4.2. Класификация на финансовите пасиви
4.3. Изменение на МСС 1
5. Еднократно изплащани суми при пенсиониране
5.1. Еднократно изплащани суми при пенсиониране поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
5.2. Еднократно изплащани суми при пенсиониране поради болест по чл. 222, ал. 2 КТ
5.3. Данъчно третиране по ЗКПО
6. Бизнес комбинация между предприятия под общ контрол
Списък на приложимите Международни счетоводни стандарти (Международни стандарти за финансово отчитане) и Разясненията към тях

Част четвърта
СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА КОНКРЕТНИ ДОСТАВКИ И ДЕЙНОСТИ
Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности
1. Счетоводно и данъчно третиране на ваучерите за храна – нови моменти за 2022 година
2. Счетоводно отчитане на компенсациите за електрическа енергия, включително и при тяхното префактуриране
3. Счетоводно отчитане на сделки в чуждестранна валута
4. Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти
5. Счетоводно отчитане на кражбата на активи
6. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на авансовите плащания
7. Счетоводната политика – приемане, утвърждаване и възможности за промяна
8. Общи и специфични изисквания при съставянето на годишния финансов отчет
ПРАКТИКА НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Изх. № УК-3 от 29.12.2021 г.
Указание относно счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh

Част пета
СПРАВОЧНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
Календар на счетоводителя за 2022 година
Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на публични вземания по давност (към 01.01.2022 година)
Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2022 година
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.
(Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 ЗБДОО за 2022 г. – обн. ДВ, бр. 18 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.)
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.
(Приложение № 1А към чл. 9, т. 2 ЗБДОО за 2022 г. – обн. ДВ, бр. 18 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.)
Минимални и максимални размери на осигурителен доход и осигурителни плащания за 2022 година
Основен лихвен процент (проста годишна лихва) за периода 01.03.2022 г. – 02.01.2002 г.
Минимална работна заплата за страната за периода 01.04.2001 г. – 01.04.2022 г.
Размер на командировъчните пари за страната
Размер на командировъчните пари за чужбина
Официални празници през 2022 година

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Kниги-годишници

Новото данъчно законодателство през 2022 г.

Двадесет и пето издание на книгата-годишник! - книга-годишник - книга-годишник...
Месечни списания

Списание "Счетоводство, данъци и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото...
On-line продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина