Социално осигуряване – 2023 година

„Социално осигуряване – 2023 година“ е книга-годишник, включваща всичко за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване през 2023 година.

Автори:

Ръководител Ивайло ИВАНОВ
Даниела АСЕНОВА
Катя КАШЪМОВА
Любомира ЯЗАДЖИЕВА
Снежана МАЛАКОВА

Срок на отпечатване:

44.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Избери вариант
Добави в любими

„Социално осигуряване – 2023 година“ е двадесет и седмото издание на книгата-годишник!

Книгата се предлага в два варианта:
 • Книга-годишник
 • Книга-годишник + достъп до сайт
Книгата съдържа:
 • Актуализирани текстове на най-важните законови и подзаконови нормативни актове.
 • Важни писма и указания на НОИ и НАП.
 • Подробни коментари и разяснения на промените в законодателството за 2023 г.
 • Експертни отговори на въпроси от практиката.
 • Полезна справочна информация.
На сайта са достъпни:
 • Цялостна нормативна уредба на социалното и на здравното осигуряване.
 • Всички двустранни договори по социално осигуряване, по които Р България е страна.
 • Нова практика на ВАС.

Целевата аудитория: Социални експерти, счетоводители, финансисти, юристи, специалисти в системата на НОИ и НАП, работодатели и синдикалисти, осигурители и самоосигуряващи се лица.

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
КОДЕКС за социално осигуряване
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
НАРЕДБА за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
НАРЕДБА № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НАРЕДБА за медицинската експертиза
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Изх. № 20-00-4 от 06.01.2023 г.
Относно прилагане на осигурителното законодателство
Изх. № 20-00-4#1 от 06.01.2023 г.
Относно допълнение към становище по прилагане на осигурителното законодателство с изх. № 20-00-4 от 06.01.2023 г.

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛния ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Изх. № 1052-40-154 от 05.08.2022 г.
Относно изменения в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г.), във връзка с паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)
Изх. № 1012-40-3 от 04.01.2023 г.
Относно прилагане на разпоредби на Закона за бюджета за ДОО за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)
Изх. № 1052-40-17 от 01.02.2023 г.
Относно изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

КОМЕНТАР ПО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ И ОСИГУРЯВАЩИТЕ ЗА СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
I. Нови моменти за 2023 година
ІІ. Задължения на сигурителите/осигуряващите
ІІ.1. Задължения на осигурителите
ІІ.2. Задължения на осигуряващите
ІІІ. Подаване на данни от осигурителите – по реда на чл. 5, ал. 4 КСО и от осигуряващите – по реда на чл. 39, ал. 1-4 ЗЗО

КОМЕНТАР ПО ПРАВОТО И РАЗМЕРА НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ

КОМЕНТАР ПО ПРАВОТО НА ОТПУСК И НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 8-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ОТ БАЩАТА ИЛИ ОСИНОВИТЕЛЯ

КОМЕНТАР ПО ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

КОМЕНТАР ПО МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА И ЗАЩИТАТА СРЕЩУ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ АКТОВЕ
1. Правна рамка на медицинската експертиза
2. Органи на медицинската експертиза
3. Актове, издавани от органите на медицинската експертиза
4. Вписване на данните от актовете, издавани от органите на медицинската експертиза
5. Оспорване на актовете, издавани от органите на медицинската експертиза
6. Обезщетения при отмяна на актове, издадени от органи на медицинската експертиза

КОМЕНТАР ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПО ЧАСТ ПЪРВА НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
А. ПЕНСИИ, СВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
1. Пенсии за осигурителен стаж и възраст
2. Пенсии за инвалидност
3. Наследствени пенсии
Б. ПЕНСИИ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
1. Социални пенсии
2. Други пенсии за инвалидност, несвързани с трудова дейност
3. Персонални пенсии

ПРИЛОЖЕНИЕ
КАЛЕНДАР НА ОСИГУРИТЕЛЯ за 2023 година
(СРОКОВЕ по социалноосигурителното, здравноосигурителното и трудовото законодателство)

СЪДЪРЖАНИЕ на сайта към книгата-годишник „Социално осигуряване – 2023“

СЪДЪРЖАНИЕ на сайта към книгата-годишник „Социално осигуряване – 2023“
https://eknigi.trudipravo.bg/so2023/

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Административнопроцесуален кодекс
2. Кодекс за социално осигуряване
3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
4. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
5. Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
6. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
7. Закон за Националната агенция за приходите
8. Закон за Комисията за финансов надзор
9. Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
10. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
11. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
12. Закон за корпоративното подоходно облагане
13. Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
14. Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
15. Закон за хората с увреждания

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Наредби
1. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
2. Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
3. Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
4. Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
5. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
6. Наредба за осигурителните каси
7. Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
8. Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация
9. Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
10. Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
11. Наредба за работното време, почивките и отпуските
12. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
13. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
14. Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
15. Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
16. Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
17. Списък на професионалните болести (Приложение към член единствен на ПМС № 175 от 16.07.2008 г. – обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.)
18. Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
19. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
20. Наредба за медицинската експертиза
21. Наредба за трудоустрояване
22. Наредба № РД-07-1 от 02.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
23. Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурителнно дружество
24. Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
25. Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурително дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване
26. Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност
27. Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
28. Наредба № 17 от 07.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуванене на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
29. Наредба № 19 от 08.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
30. Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
31. Наредба № 31 Наредба № 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване
32. Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд
33. Наредба № 34 от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
34. Наредба № 36 от 22.01.2004 г. за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване
35. Наредба № 45 от 02.03.2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи
36. Наредба № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
37. Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
38. Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване
39. Наредба № 56 от 04.01.2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
40. Наредба № 57 от 16.01.2018 г. за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител
41. Наредба № 59 от 04.04.2018 г. за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества
42. Наредба № 60 от 02.05.2018 г. за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд
43. Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
44. Наредба № 62 от 30.10.2018 г. за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване
45. Наредба № 63 от 08.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове
46. Наредба № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им
47. Наредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Постановления
1. Постановление № 497 от 29.12.2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
2. Постановление № 147 от 01.07.2022 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Правилници
1. Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
2. Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Инструкции
1. Инструкция № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
2. Инструкция № 1 от 03.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт
3. Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник 4. Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
5. Инструкция № 14 от 08.11.2000 г. за реда за подаване на заявление за участие в професионален пенсионен фонд

Тарифи
1. Тарифа за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги от Националния осигурителен институт

II. РЕГЛАМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1. Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност
2. Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
3. Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на Регламент (EО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство
4. Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

III. ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
1. Спогодба по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания
2. Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия
3. Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване
4. Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване
5. Договор между Република България и Молдова за социално осигуряване
6. Спогодба между Република България и държавата Израел за социална сигурност
7. Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея
8. Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност
9. Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
10. Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада
11. Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност
12. Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република
13. Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко
14. Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан
15. Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция
16. Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

IV. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

V. ПРИЛОЖЕНИЕ – Календар на осигурителя за 2023 година

Част втора
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Закон за здравното осигуряване
2. Закон за здравето
3. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
2. Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
3. Наредба № 8 от 03.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
4. Наредба № 14 от 19.04.2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
5. Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
6. Инструкция № 1 от 01.01.2006 г. за прилагане на § 19в от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Kниги-годишници

Трудови отношения 2021

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник! - книга-годишник...
Месечни списания

Списание "Труд и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание "Труд и право" е с актуално приложно знание за трудови...
On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина