Социално осигуряване – 2022

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
– книга-годишник;
– книга-годишник + достъп до сайт

Автори:

Ивайло ИВАНОВ – ръководител
Даниела АСЕНОВА, Катя КАШЪМОВА,
Любомира ЯЗАДЖИЕВА, Мария КАСЪРОВА,
Снежана МАЛАКОВА

Срок на отпечатване:

44.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Избери вариант
Добави в любими

В книгата ще намерите:

  • актуалните текстове на Кодекса за социално осигуряване, на Закона за бюджета на ДОО за 2022 г. и на най-важните подзаконови актове по прилагането им;
  • нови важни указания на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите;
  • професионални и изчерпателни авторски коментари и разяснения, с акцент върху промените в осигурителното законодателство;
  • експертни становища и отговори на въпроси от практиката;
  • полезна справочна информация.

На сайта са достъпни:

Цялото законодателство по социално и здравно осигуряване; регламентите на ЕС по социална сигурност; двустранни международни договори, по които Република България е страна; нова практика на ВАС и Решение № 4 от 19.04.2022 г. на Конституционния съд, Календар на осигурителя за 2022 г.

Целевата аудитория: счетоводители, финансисти, юристи, социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите; управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели и студенти във ВУЗ; самоосигуряващи се лица.

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
Кодекс за социално осигуряване
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Наредба за медицинската експертиза
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Изх. № 20-00-23 от 28.01.2022 г.
Относно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (обн. ДВ, бр. 8 от 28.01.2022 г.)
Изх. № 20-00-43 от 08.03.2022 г.
Относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.)

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Изх. № 1052-40-44 от 11.02.2022 г.
Относно промени в Закона за административните нарушения и наказания
Изх. № 1052-40-62 от 08.03.2022 г.
Относно прилагане на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г., в сила от 01.01.2022 г.)

КОМЕНТАР по задълженията на осигурителите и самоосигуряващите се лица за социално и здравно осигуряване през 2022 година
I. Нови моменти за 2022 година
ІІ. Осигурители/осигуряващи
ІІ.1. Осигурени лица
ІІ.2. Осигурителен доход
ІІ.3. Осигурителни вноски
ІІ.4. Срокове за внасяне на задължителните осигурителни вноски
ІІ.5. Подаване на данни по чл. 5, ал. 4 КСО и по чл. 39, ал. 1-4 ЗЗО
ІІІ. Самоосигуряващи се лица
ІІІ.1. Осигурителен доход
ІІІ.2. Осигурителни вноски
ІІІ.3. Срокове за внасяне на задължителните осигурителни вноски
ІІІ.4. Подаване на данни по чл. 5, ал. 4 КСО и чл. 39, ал. 1-4 ЗЗО

КОМЕНТАР по правото и размера на паричните обезщетения на самоосигуряващите се лица

КОМЕНТАР по изплащаните от Националния осигурителен институт средства за запазване на заетостта
1. Изплащане на компенсации по реда на Постановление № 328 на Министерски съвет от 14.10.2021 г.
2. Изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на Постановление № 151 на Министерски съвет от 3 юли 2020 г.

КОМЕНТАР по промените в Наредбата за медицинската експертиза. Болнични листове – издаване, подаване на данните от тях в НОИ и обжалване

КОМЕНТАР по задължителното пенсионно осигуряване по част първа на Кодекса за социално осигуряване
I. Основни нормативни промени, засягащи пенсиите от държавното обществено осигуряване
1. Увеличаване на процента, с който се умножават годините и месеците осигурителен стаж при определянето на размера на трудовите пенсии
2. Увеличение на минималните размери на пенсиите, свързани с трудова дейност, и на максималния размер на получаваните една или повече пенсии
3. Промени в размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност
4. Мерки, произтичащи от законодателството, регламентиращо мерките и действията по време на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка
II. Условия за придобиване право на пенсия от държавното обществено осигуряване през 2022 година
А. Пенсии, свързани с трудова дейност
1. Пенсии за осигурителен стаж и възраст
2. Пенсии за инвалидност
3. Наследствени пенсии
Б. Пенсии, несвързани с трудова дейност
1. Социални пенсии
2. Други пенсии за инвалидност, несвързани с трудова дейност
3. Персонални пенсии

ПРИЛОЖЕНИЕ
Исторически преглед на нормативната уредба, въз основа на която са извършени осъвременявания, индексации и преизчислявания на пенсиите, свързани с трудова дейност, през периода 2000 – 2021 година

КОМЕНТАР по относимите към дейността на Националния осигурителен институт промени в Закона за административните нарушения и наказания (обн. ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 23.12.2021 г.)

КОМЕНТАР по договорите за социално осигуряване и социална сигурност, които България е сключила с Украйна, с Руската федерация, с Молдова и с Република Северна Македония, приложими през 2022 година
1. Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване
2. Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност
3. Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване
4. Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица за размера на осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО), за Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравното осигуряване (ЗО) и за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) по осигурени лица, и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице, в сила за 2022 година

СЪДЪРЖАНИЕ на сайта към книгата-годишник „Социално осигуряване – 2022“
https://eknigi.trudipravo.bg/so2022/

Част първа
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

I. Нормативни актове на българското законодателство

1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Административнопроцесуален кодекс
2. Кодекс за социално осигуряване
3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
4. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
5. Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
6. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
7. Закон за Националната агенция за приходите
8. Закон за Комисията за финансов надзор
9. Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
10. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
11. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
12. Закон за корпоративното подоходно облагане
13. Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
14. Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Наредби
1. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
2. Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
3. Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
4. Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
5. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
6. Наредба за осигурителните каси
7. Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
8. Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация
9. Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
10. Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
11. Наредба за работното време, почивките и отпуските
12. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
13. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
14. Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
15. Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
16. Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
17. Списък на професионалните болести (Приложение към член единствен на ПМС № 175 от 16.07.2008 г. – обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.)
18. Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
19. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
20. Наредба за медицинската експертиза
21. Наредба за трудоустрояване
22. Наредба № РД-07-1 от 02.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
23. Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурителнно дружество 24. Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
25. Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурително дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване
26. Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност
27. Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
28. Наредба № 17 от 07.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуванене на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
29. Наредба № 19 от 08.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
30. Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
31. Наредба № 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване
32. Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд
33. Наредба № 34 от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
34. Наредба № 36 от 22.01.2004 г. за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване
35. Наредба № 45 от 02.03.2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи
36. Наредба № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
37. Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
38. Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване
39. Наредба № 56 от 04.01.2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
40. Наредба № 57 от 16.01.2018 г. за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител
41. Наредба № 59 от 04.04.2018 г. за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества
42. Наредба № 60 от 02.05.2018 г. за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд
43. Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
44. Наредба № 62 от 30.10.2018 г. за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване
45. Наредба № 63 от 08.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове
46. Наредба № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им
47. Наредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Постановления
1. Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.
2. Постановление № 151 от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
3. Постановление № 325 от 26.11.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
4. Постановление № 328 от 14.10.2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
5. Постановление № 37 от 24.03.2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
6. Постановление № 451 от 22.12.2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Правилници
1. Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
2. Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
Инструкции
1. Инструкция № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
2. Инструкция № 1 от 03.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт
3. Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
4. Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
5. Инструкция № 14 от 08.11.2000 г. за реда за подаване на заявление за участие в професионален пенсионен фонд
Тарифи
1. Тарифа за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги от Националния осигурителен институт

II. РЕГЛАМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1. Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност
2. Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
3. Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на Регламент (EО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство
4. Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от
22 май 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

III. ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
1. Спогодба по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания
2. Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия
3. Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване
4. Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване
5. Договор между Република България и Молдова за социално осигуряване
6. Спогодба между Република България и държавата Израел за социална сигурност
7. Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея
8. Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност
9. Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
10. Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада
11. Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност
12. Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република
13. Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко
14. Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан
15. Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция
16. Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

IV. СЪДЕБНА ПРАКТИКА

V. ПРИЛОЖЕНИЕ – Календар на осигурителя за 2022 година

Част втора
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

I. Нормативни актове на българското законодателство

1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Закон за здравното осигуряване
2. Закон за здравето
3. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
2. Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
3. Наредба № 8 от 03.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
4. Наредба № 14 от 19.04.2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
5. Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
6. Инструкция № 1 от 01.01.2006 г. за прилагане на § 19в от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Kниги-годишници

Трудови отношения 2021

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник! - книга-годишник...
Месечни списания

Списание "Труд и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание "Труд и право" е с актуално приложно знание за трудови...
On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина