Новото данъчно законодателство през 2022 г.

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
– книга-годишник
– книга-годишник + достъп до сайт

Автори:

Велин ФИЛИПОВ, д.е.с.,
Евгения ПОПОВА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
Александър РАКОВ,
Асен АСЕНОВ,
Проф. д-р Ганета МИНКОВА,
Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване:

42.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Вариант на ползване
Добави в любими

Всичко за новата данъчна рамка през 2022 година.

Книгата съдържа:

 • осъвременените текстове на основните данъчни закони;
 • подробни и задълбочени коментари и разяснения по промените в данъците за 2022 година;
 • експертни решения и примери от счетоводната и данъчната практика.

На сайта са достъпни:

 • всички нормативни актове на данъчното законодателство;
 • спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане;
 • подбрани решения на Съда на Европейския съюз и на Върховния административен съд;
 • важни писма и указания на Националната агенция за приходите;
 • данъчен календар за 2022 година и друга полезна информация.

За да е актуално и полезно на своите читатели, изданието изчака и включва всички промени в данъчното законодателство към 4 март 2022 г.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Коментар на измененията и допълненията в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2022 година
А. Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., обнародван в ДВ, бр. 8 от 28.01.2022 г.
Б. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван в ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г.
I. Промяна, направена във връзка с необходимостта от пълно въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар
II. Допълване на данъчния режим на чл. 11а ЗКПО с хипотезата на данъчно третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен лизинг съгласно Международните счетоводни стандарти при лизингополучателите
III. Отстраняване на несъответствие, свързано с транспонирането в българското национално законодателство на Директива (ЕС) 2016/1164
В. Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван в ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 г.
Г. Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 година
Раздел I
Промени в ЗДДФЛ за 2022 година
Глава първа
Данъчно третиране на доходи от лихви
Глава втора
Данъчни облекчения
Глава трета
Предоставяне на информация
Глава четвърта
Други промени
Раздел II
Промени в други закони, имащи отношение към данъчното третиране на доходи по трудови правоотношения на физическите лица
Раздел III
Актуални въпроси при попълването и подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 зддфл за 2021 година
1. Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2021 година
2. Новите моменти и някои особености при попълване на образците на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2021 година

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2022 година
Глава първа
Корекции при грешно данъчно третиране на доставки или вътреобщностни придобивания, установено с влязъл в сила акт на органи по приходите
1. Практика на Съда на ЕС
2. Изводи, които могат да бъдат направени от изложената практика на СЕС
3. Направени промени в ЗДДС
Глава втора
Режим на ваучерите за храна по чл. 209 ЗКПО
1. Ваучерите в нормативната уредба на ДДС
2. Отмяна на нормата на чл. 131в, ал. 2, т. 3 ЗДДС
3. Ваучерите за храна по чл. 209 ЗКПО
4. Ваучерите за храна по чл. 209 ЗКПО като вид ваучер по смисъла на ЗДДС
5. При ваучери за храна за конкретна цел
6. При многоцелеви ваучери за храна
7. Доставчикът следва да бъде уведомяван за вида на ваучерите, с които ще му се плаща
Глава трета
Промени, породени от създадени нови разпоредби в Директивата за ДДС
1. Нови освобождавания на доставки и внос по повод борба с пандемията от COVID-19
2. Прилагане на нулева ставка (освобождавания от ДДС) за доставки и внос във връзка с отбранителни дейности в рамките на ЕС
Глава четвърта
Промени, свързани с дистанционните продажби на стоки от внос, улеснявани чрез електронен интерфейс
1. Доставки, улеснявани чрез електронен интерфейс
2. Възникване на данъчното събитие и изискуемост на данъка при доставки на стоки, улеснявани чрез ЕИ, за които е приложен или може да бъде приложен режимът на дистанционни продажби на стоки от внос
3. Място на изпълнение на дистанционни продажби на стоки, внасяни в държава членка, различна от тази на потреблението им
Глава пета
Нови положения, свързани със специалните режими на обслужване на едно гише
1. Лице, регистрирано у нас само по режима в Съюза, няма право на данъчен кредит
2. Лица, регистрирани по ЗДДС за прилагане на режим в Съюза, но без обща регистрация по закона, нямат право да начисляват ДДС за доставки, необхванати от режима
3. Задължение за издаване на фактура при вътреобщностна дистанционна продажба на стоки, когато лицето не е регистрирано по режима в Съюза
4. Други промени в специалните режими
Глава шеста
Други изменения и допълнения
1. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС
2. Нови стоки, подлежащи на облагане със ставка от 9 на сто
3. Нови хипотези, при които българските данъчно задължени лица трябва да третират Северна Ирландия като територия на държава членка

АКЦИЗИ
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове
I. Общ преглед на промените в закона
II. Промени, свързани с движението на акцизни стоки
1. Промени, свързани с движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (в сила от 13.02.2023 г.)
2. Нов режим за движение на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга държава членка, за да бъдат доставени там за търговски цели (в сила от 13.02.2023 г.)
3. Промени в режима на движение на освободени за потребление акцизни стоки при условията на дистанционна продажба
4. Нередовности по време на движението на акцизни стоки, освободени за потребление (в сила от 13.02.2023 г.)
5. Национален режим за движение на акцизни стоки, които в държавата членка на получаване или на изпращане не се облагат с акциз (в сила от 13.02.2023 г.)
6. Използване на обезпечението, предоставено за режим отложено плащане на акциз, и при получаване на акцизни стоки, които в държавата членка на изпращане са освободени за потребление, или не се облагат с акциз (в сила от 01.07.2022 г.)
7. Нови правила за третиране на частичните загуби поради естеството на акцизните стоки, възникнали по време на движение между държави членки (в сила от 13.02.2023 г.)
8. Промени при освобождаването от заплащане на акциз при пълно унищожаване или безвъзвратна загуба на акцизните стоки (в сила от 13.02.2023 г.)
9. Административни санкции при движение на освободени за потребление акцизни стоки (в сила от 13.02.2023 г.)
III. Промени, свързани с транспонирането на разпоредбите на Директива 92/‌83/‌ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки
1. Независими малки производители
2. Сертификат за независимите малки производители на алкохолни напитки
3. Промяна на данъчната основа за облагане на бирата (в сила от 01.01.2031 г.)
4. Промяна в определенията за шумящи вина и шумящи ферментирали напитки
5. Освобождаване от акциз на денатуриран по специален метод етилов алкохол
IV. Други промени в Закона за акцизите и данъчните складове
1. Освобождаване от акциз, свързано с Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (в сила от 01.07.2022 г.)
2. Прецизиране на определението за „независима малка пивоварна“
3. Промени в разпоредбите за обезпеченията при режим отложено плащане на акциз
4. Правно-технически и редакционни промени

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2021 година и в началото на 2022 година
1. Проблеми при регламентирането на местните такси
2. По-подробно за таксата за битови отпадъци
3. Последни изменения и допълнения на ЗМДТ
3.1. Промени, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗИДЗМДВИП), обнародван в ДВ, бр. 14 от 17.02.2021 г.
3.2. Промени, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ)
3.3. Промени, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 8 от 28.01.2022 г.
3.4. Промени, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 17 от 01.03.2022 г.

https://eknigi.trudipravo.bg/ndz2022/

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Административнопроцесуален кодекс
2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
3. Закон за административните нарушения и наказания
4. Закон за акцизите и данъчните складове
5. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
6. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
7. Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
8. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
9. Закон за данък върху добавената стойност
10. Закон за данък върху застрахователните премии
11. Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
12. Закон за държавните помощи
13. Закон за държавните такси
14. Закон за задълженията и договорите
15. Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
16. Закон за корпоративното подоходно облагане
17. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците
18. Закон за мерките срещу изпирането на пари
19. Закон за местните данъци и такси
20. Закон за митниците
21. Закон за Националната агенция за приходите
22. Закон за независимия финансов одит
23. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
24. Закон за ограничаване на плащанията в брой
25. Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
26. Закон за публичните финанси
27. Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
28. Закон за счетоводството
29. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
30. Закон за хазарта
31. Търговски закон

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Правилници
1. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
2. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Наредби
1. Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
2. Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата – членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Европейския съюз
3. Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
4. Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

3. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)

II. СЪДЕБНА ПРАКТИКА

1. РЕШЕНИЯ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
2. РЕШЕНИЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
3. Тълкувателни решения на ВАС и ВКС

III. Писма и указания на Националната агенция за приходите
1. Писма на НАП по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане
2. Писма на НАП по прилагането на Закона за данъците върху доходите
на физическите лица
3. Писма на НАП по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност
4. Писма на НАП по прилагането на Закона за местните данъци и такси
5. Писма на НАП по прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

IV. СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ
1. ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР за 2022 г.
2. Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2022 г.
3. Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на публични вземания по давност (в сила от 01.01.2022 г.)

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Kниги-годишници

Счетоводство - 2021

Дванадесето издание на книгата-годишник!
Месечни списания

Списание "Счетоводство, данъци и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото...
On-line продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина