Търсене
Close this search box.

Новото данъчно законодателство през 2013 г. + CD

Автори:

Анета ГЕОРГИЕВА,
Цветана ЯНКОВА,
доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
Александър РАКОВ,
Асен АСЕНОВ,
доц. д-р Ганета МИНКОВА,
Николай РИЗОВ.

Срок на отпечатване:

38.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими
Код ndz-2013 Категории ,
 • актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони;
 • изчерпателни приложни коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2013 г.;
 • актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите;
 • важни приложения.

Съдържание на CD:

 • важни регламенти и директиви на Европейския съюз;
 • всички нормативни актове в областта на данъчното облагане и на данъчно-осигурителния процес;
 • подбрани решения на Върховния административен съд и на Съда на Европейския съюз;
 • важни приложения.

Целева аудитория: счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Закон за корпоративното подоходно облагане
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2013 г.

Глава първа
Общ преглед на промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2013 г.
(обнародвани в ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.)
Глава втора
Изменения в режима на авансовите вноски по ЗКПО за 2013 г.
Глава трета
Нови моменти в разчитането с данък върху разходите по ЗКПО за 2013 г.
Глава четвърта
Изменения, засягащи алтернативните данъци – данък върху хазартната дейност, данък върху приходите на бюджетните предприятия и данък върху дейността от опериране на кораби
Глава пета
Други изменения в данъчните регламенти на ЗКПО за 2013 г., необхванати в предходните глави от коментара

Практика на Националната агенция за приходите по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г.

Глава първа
Изключване на лихвите върху депозитите на физически лица от обхвата на необлагаемите доходи
(чл. 11, ал. 5 – нова, чл. 13, ал. 1, т. 8 – изм., чл. 35, т. 3 – доп., чл. 38, ал. 13 – нова, чл. 46, ал. 1 – доп., чл. 65, ал. 9 – изм., чл. 50, т. 3, б. „в“ – доп., т. 58 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ – нова)
Глава втора
Допълване обхвата на освободените от облагане награди, предоставени от българската държава
(чл. 13, ал. 1, т. 2 – доп., т. 59 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ – нова)
Глава трета
Регламентиране цената на придобиване при определяне на облагаемия доход при продажба или замяна на имущество в случаите на заличаване на едноличен търговец, когато имуществото на предприятието е преминало към физическото лице – собственик
(чл. 33, ал. 6, т. 10 – нова, т. 57 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ – нова)
Глава четвърта
Промяна в процедурата на приспадане на дължимия патентен данък, когато в рамките на текущата данъчна година отпаднат основанията за облагане с патентен данък
(чл. 40 ЗДДФЛ – изм.)
Глава пета
Въвеждане на срок за издаване и предоставяне на образците на документи по чл. 45, ал. 4 и 7 ЗДДФЛ
(чл. 45, ал. 8 ЗДДФЛ – нова)
Глава шеста
Отпадане на възможността за приспадане от еднолични търговци или от физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, облагани по реда на чл. 29а ЗДДФЛ, на надвнесен за данъчната година данък от следващи авансови
и годишни вноски
(чл. 48, ал. 5 ЗДДФЛ – отм.)
Глава седма
Промени в декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ
(чл. 55 – изм., чл. 56 – изм., чл. 57 ЗДДФЛ – изм.)
Глава осма
Конкретизиране на доходите, които предприятията и самоосигуряващите се лица – платци, посочват в Справката по чл. 73 ЗДДФЛ
(чл. 73 ЗДДФЛ – изм.)
Глава девета
Промени в сроковете за внасяне на авансовия данък при доходи от трудови правоотношения
(чл. 42, ал. 8 – изм., чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ – изм.)
Глава десета
Промени в сроковете за внасяне на авансовия данък за доходите от друга стопанска дейност и наем
(чл. 65, ал. 12 и чл. 67, ал. 1 и 2 ЗДДФЛ)
Глава единадесета
Промени в сроковете за внасяне на окончателния данък върху доходи на местни и чуждестранни физически лица
(чл. 65, ал. 1, 2, 3, 4, 7, 9 и 10 – изм., чл. 67, ал. 1 – изм.)
Глава дванадесета
Преходни разпоредби (параграфи 58, 59 и 60 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС)

Практика на Националната агенция за приходите по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Закон за данък върху добавената стойност
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност,  в сила от 01.01.2013 г.

Глава първа
Промени, отнасящи се до ремонтите и подобренията на предоставени за ползване активи, извършени за сметка на наемателя/ползвателя
Глава втора
Нови моменти, свързани с правото на данъчен кредит за леките автомобили и мотоциклетите
Глава трета
Други промени, свързани с правото на данъчен кредит и с неговите корекции
Глава четвърта
Изменения и допълнения, имащи отношение към бартерите
Глава пета
Изменения и допълнения, свързани с документирането на доставките
Глава шеста
Нови моменти по отношение мястото на изпълнение на услугите
Глава седма
Неустойките и лихвите с обезщетителен характер като част от данъчната основа на доставките
Глава осма
Промени, свързани с вътреобщностните сделки
Глава девета
Промени, засягащи концесионните договори
Глава десета
Други изменения и допълнения

Практика на Националната агенция за приходите по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

АКЦИЗИ

Закон за акцизите и данъчните складове
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2012 г.

Глава първа
Промени, в сила от 17 юли 2012 г.
Глава втора
Промени, в сила от 1 януари 2013 г.
Глава трета
Промени, в сила от 1 април 2013 г.
Глава четвърта
Други изменения и допълнения

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2012 г.
1. Лица, които могат да получават данни за публични задължения
2. Уведомяване на органите по приходите при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие
3. Промяна на органи в системата на приходната администрация
4. Заповед за възлагане на ревизия
5. Акт, с който приключва ревизионното производство
6. Спиране на производството
7. Промени в изпълнението на задълженията
8. Процедура за административно сътрудничество с държавите – членки на Европейския съюз в областта на данъците
9. Процедура за обмен на информация с държавите – членки на Европейския съюз относно доходите от спестявания
10. Изменения в ДОПК с технически характер

ПРИЛОЖЕНИЕ

Данъчен календар за 2013 година

Съдържание на компактдиска към книгата-годишник „Новото данъчно законодателство през 2013 година“

Съдържание на компактдиска към книгата-годишник „Новото данъчно законодателство през 2013 година” ::

 

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

А. ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Регламенти
1. Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
2. Регламент (ЕС) № 967/2012 на Съвета от 9 октомври 2012 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на специалните режими за неустановени данъчно задължени лица, предоставящи телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или електронни услуги на данъчно незадължени лица
3. Регламент за изпълнение (ЕС) № 1156/2012 на Комисията от 6 декември 2012 година за определяне на подробни правила за прилагане на някои разпоредби на Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане
4. Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съветa от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митническия кодекс на Общността
5. Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността pdf
6. Регламент за изпълнение (ЕС) № 756/2012 на Комисията от 20 август 2012 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността
7. Регламент за изпълнение (ЕС) № 1159/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността
8. Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

Директиви
1. Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност
2. Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки
3. Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране
4. Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчно задължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка
5. Директива 2010/66/ЕС на Съвета от 14 октомври 2010 година за изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчно задължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка
6. Директива 2009/133/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка
7. Директива 2011/96/ЕС на Съвета от 30 ноември 2011 година относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членкиpdf
8. Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюнpdf
9. Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО

Б. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. Законови нормативни актове
1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
2. Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
3. Закон за административните нарушения и наказания
4. Закон за акцизите и данъчните складове
5. Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
6. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
7. Закон за данък върху добавената стойност
8. Закон за данък върху застрахователните премии
9. Закон за държавните такси
10. Закон за задълженията и договорите
11. Закон за корпоративното подоходно облагане
12. Закон за местните данъци и такси
13. Закон за митниците
14. Закон за Националната агенция за приходите
15. Закон за ограничаване на плащанията в брой
16. Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
17. Търговски закон

2. Подзаконови нормативни актове

Правилници
1. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
2. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
3. Правилник за прилагане на Закона за митниците

Наредби
1. Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата – членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Европейския съюз
2. Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
3. Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

II. СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Решения на Съда на Европейския съюз
1. Решение на СЕС от 06.09.2012 г. по дело С-273/11
2. Решение на СЕС от 06.09.2012 г. по дело С-324/11
3. Решение на СЕС от 21.06.2012 г. по съединени дела С-80/11 и С-142/11
4. Решение на СЕС от 01.03.2012 г. по дело С-280/10
5. Решение на СЕС от 16.02.2012 г. по дело С-118/11
6. Решение на СЕС от 12.05.2011 г. по дело С-107/10
7. Решение на СЕС от 22.12.2010 г. по дело С-438/09
8. Решение на СЕС от 15.04.2010 г. по съединени дела С-538/08 и С-33/09
9. Решение на СЕС от 29.10.2009 г. по дело С-29/08
10. Решение на СЕС от 11.12.2008 г. по дело С-371/07”

Решения на Върховния административен съд

1. Решения на ВАС по прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове
1. Решение № 635 от 12.01.2012 г. по адм. д. № 4614/2011 г., I о. на ВАС
2. Определение № 1707 от 03.02.2012 г. по адм. д. № 1516/2012 г., VIII о. на ВАС
3. Решение № 2769 от 24.02.2012 г. по адм. д. № 10048/2011 г., I о. на ВАС
4. Решение № 2922 от 28.02.2012 г. по адм. д. № 12536/2011 г., VІІІ о. на ВАС
5. Решение № 3689 от 14.03.2012 г. по адм. д. № 7271/2011 г., VIII о. на ВАС
6. Решение № 4671 от 30.03.2012 г. по адм. д. № 10571/2011 г., VIII о. на ВАС
7. Решение № 5405 от 12.04.2012 г. по адм. д. № 6148/2011 г., VIII о. на ВАС
8. Решение № 8789 от 19.06.2012 г. по адм. д. № 12534/2011 г., VIII о. на ВАС
9. Решение № 9296 от 27.06.2012 г. по адм. д. № 7073/2011 г., I о. на ВАС
10. Решение № 9857 от 06.07.2012 г. по адм. д. № 15148/2011 г., I о. на ВАС
11. Решение № 14728 от 22.11.2012 г. по адм. д. № 9366/2012 г., I о. на ВАС

2. Решения на ВАС по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност
1. Решение № 900 от 18.01.2012 г. по адм. д. № 11776/2011 г., VIII о. на ВАС
2. Решение № 2919 от 28.02.2012 г. по адм. д. № 8939/2011 г., VIII о. на ВАС
3. Решение № 4525 от 28.03.2012 г. по адм. д. № 5389/2011 г., I о. на ВАС
4. Решение № 8699 от 18.06.2012 г. по адм. д. № 12400/2011 г., VIII о. на ВАС
5. Решение № 9731 от 04.07.2012 г. по адм. д. № 15399/2011 г., VIII о. на ВАС
6. Решение № 9808 от 05.07.2012 г. по адм. д. № 7968/2011 г., I о. на ВАС
7. Решение № 9840 от 05.07.2012 г. по адм. д. № 6752/2011 г., I о. на ВАС
8. Решение № 9946 от 09.07.2012 г. по адм. д. № 5271/2012 г., I о. на ВАС
9. Решение № 9950 от 09.07.2012 г. по адм. д. № 8543/2011 г., I о. на ВАС
10. Решение № 10085 от 10.07.2012 г. по адм. д. № 15184/2011 г., VIII о. на ВАС
11. Решение № 10192 от 11.07.2012 г. по адм. д. № 5467/2012 г., I о. на ВАС
12. Решение № 10334 от 16.07.2012 г. по адм. д. № 10457/2011 г., VIII о. на ВАС
13. Решение № 10752 от 26.07.2012 г. по адм. д. № 11066/2011 г., I о. на ВАС
14. Решение № 10754 от 26.07.2012 г. по адм. д. № 14965/2011 г., I о. на ВАС
15. Решение № 10880 от 30.07.2012 г. по адм. д. № 9589/2011 г., I о. на ВАС
16. Решение № 11014 от 13.08.2012 г. по адм. д. № 9650/2011 г., I о. на ВАС
17. Решение № 11039 от 13.08.2012 г. по адм. д. № 8763/2011 г., I о. на ВАС
18. Решение № 11095 от 30.08.2012 г. по адм. д. № 9647/2011 г., I о. на ВАС
19. Решение № 11096 от 30.08.2012 г. по адм. д. № 9714/2011 г., I о. на ВАС
20. Решение № 11147 от 10.09.2012 г. по адм. д. № 12548/2011 г., VIII о. на ВАС
21. Решение № 11754 от 25.09.2012 г. по адм. д. № 16405/2011 г., I о. на ВАС
22. Решение № 11867 от 27.09.2012 г. по адм. д. № 7051/2012 г., VIII о. на ВАС
23. Решение № 14210 от 13.11.2012 г. по адм. д. № 10946/2011 г., I о. на ВАС

3. Решения на ВАС по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
1. Решение № 646 от 12.01.2012 г. по адм. д. № 3738/2011 г., VIII о. на ВАС
2. Решение № 1369 от 26.01.2012 г. по адм. д. № 5344/2011 г., I о. на ВАС
3. Решение № 4656 от 30.03.2012 г. по адм. д. № 7987/2011 г., VIII о. на ВАС
4. Решение № 5516 от 17.04.2012 г. по адм. д. № 5686/2011 г., I о. на ВАС
5. Решение № 6244 от 04.05.2012 г. по адм. д. № 9783/2011 г., I о. на ВАС
6. Решение № 9596 от 03.07.2012 г. по адм. д. № 11665/2011 г., VIII о. на ВАС
7. Решение № 9864 от 06.07.2012 г. по адм. д. № 15607/2011 г., I о. на ВАС
8. Решение № 12049 от 01.10.2012 г. по адм. д. № 15222/2011 г., VIII о. на ВАС
9. Решение № 13811 от 05.11.2012 г. по адм. д. № 1961/2012 г., VIII о. на ВАС
10. Решение № 13899 от 06.11.2012 г. по адм. д. № 9193/2012 г., I о. на ВАС
11. Решение № 14388 от 16.11.2012 г. по адм. д. № 4045/2012 г., VIII о. на ВАС
12. Решение № 15395 от 04.12.2012 г. по адм. д. № 3186/2012 г., I о. на ВАС

4. Решения на ВАС по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане
1. Решение № 1218 от 24.01.2012 г. по адм. д. № 5142/2011 г., VIII о. на ВАС
2. Решение № 3994 от 20.03.2012 г. по адм. д. № 5304/2011 г., VІІІ о. на ВАС
3. Решение № 7040 от 18.05.2012 г. по адм. д. № 9863/2011 г., I о. на ВАС
4. Решение № 8218 от 08.06.2012 г. по адм. д. № 15655/2011 г., VIII о. на ВАС
5. Решение № 9936 от 09.07.2012 г. по адм. д. № 9368/2011 г., I о. на ВАС
6. Решение № 10017 от 09.07.2012 г. по адм. д. № 14269/2011 г., I о. на ВАС
7. Решение № 10179 от 11.07.2012 г. по адм. д. № 5309/2012 г., VIII о. на ВАС
8. Решение № 10881 от 30.07.2012 г. по адм. д. № 13316/2011 г., VIII о. на ВАС
9. Решение № 10941 от 02.08.2012 г. по адм. д. № 9784/2011 г., I о. на ВАС
10. Решение № 10984 от 08.08.2012 г. по адм. д. № 6333/2011 г., I о. на ВАС
11. Решение № 14213 от 13.11.2012 г. по адм. д. № 4162/2012 г., VIII о. на ВАС

5. Решения на ВАС по прилагането на Закона за местните данъци и такси
1. Определение № 2195 от 14.02.2012 г. по адм. д. № 13120/2011 г., VI о. на ВАС
2. Решение № 3868 от 16.03.2012 г. по адм. д. № 14634/2011 г., VI о. на ВАС
3. Решение № 3869 от 16.03.2012 г. по адм. д. № 289/2012 г., VI о. на ВАС
4. Решение № 3932 от 19.03.2012 г. по адм. д. № 14636/2011 г., VI о. на ВАС
5. Решение № 4258 от 23.03.2012 г. по адм. д. № 11930/2011 г., VI о. на ВАС
6. Решение № 9622 от 03.07.2012 г. по адм. д. № 5535/2012 г., VІІ о. на ВАС
7. Решение № 10615 от 19.07.2012 г. по адм. д. № 2862/2012 г., VI о. на ВАС
8. Решение № 11055 от 15.08.2012 г. по адм. д. № 3554/2012 г., VІІ о. на ВАС
9. Решение № 11560 от 20.09.2012 г. по адм. д. № 6977/2012 г., VII о. на ВАС
10. Решение № 11564 от 20.09.2012 г. по адм. д. № 3106/2012 г., VI о. на ВАС

III. ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

1. Образци на декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане
1. Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2012 г. (с приложения)
– Приложение № 1 (Образец 1011) за преобразуване на счетоводния финансов резултат
– Приложение № 2 (Образец 1012) за преотстъпване корпоративен данък
– Приложение № 3 (Образец 1013) за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане
– Указания за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
2. Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО (образец 1010а – за лицата, неизвършвали дейност през 2012 г.)
3. Декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци (нов образец)
4. Декларация по чл. 88 ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски
5. Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта
6. Декларация по чл. 246 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително организирани от разстояние (нов образец)
7. Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия
8. Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби
9. Декларация по чл. 224 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от тото и лото, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, включително организирани от разстояние (нов образец)
10. Декларация по чл. 231 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние (нов образец)
11. Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга (нов образец)
12. Ежедневен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартни игри
13. Ежемесечен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартни игри

2. Образци на декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2012 г. за доходите на физическите лица, с приложения и указания (образец 2001)
– Приложение № 1 (Образец 2011) – Доходи от трудови правоотношения
– Приложение № 2 (Образец 2021) – Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец
– Приложение № 3 (Образец 2031) – Доходи от друга стопанска дейност
– Приложение № 4 (Образец 2041) – Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
– Приложение № 5 (Образец 2051) – Доходи от прехвърляне на права или имущество
– Приложение № 6 (Образец 2061) – Доходи от други източници по чл. 35 ЗДДФЛ
– Приложение № 7 (Образец 2071) – Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ
– Приложение № 8 (Образец 2081) – За притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина
2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2012 г. за доходите на физическите лица от източници в България (образец 2001)
– Приложение 1 (Образец 2011) – Доходи от трудови правоотношения
– Приложение 2 (Образец 2021) – Доходи от стопанска дейност като ЕТ
– Приложение 3 (Образец 2031) – Доходи от друга стопанска дейност
– Приложение 4 (Образец 2041) – Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
– Приложение 5 (Образец 2051) – Доходи от прехвърляне на права или имущество
– Приложение 6 (Образец 2061) – Доходи от други източници по чл. 35 ЗДДФЛ
– Приложение 7 (Образец 2071) – Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ
– Приложение 8 (Образец 2081) – За притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина
3. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г. (Таблици № 1 и 2 и указания за попълването им)
– ТАБЛИЦА 1 – за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г., върху който се дължат осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд
– Указания за попълване на Таблица 1
– ТАБЛИЦА 2 – за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г., върху който се дължат здравноосигурителни вноски
– Указания за попълване на Таблица 2
4. Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 ЗДДФЛ
5. Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 ЗДДФЛ
6. Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 ЗДДФЛ
7. Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ
8. Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2012 г. за придобити доходи от източници в България и от чужбина (образец 2001а)

3. Образци на декларации по Закона за местните данъци и такси
1. Декларация по чл. 14 ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
2. Декларация по чл. 61р, ал. 5 ЗМДТ за облагане с туристически данък (нов образец)
3. Декларация по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ за притежаван лек автомобил
4. Декларация по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

4. Образци на платежни нареждания и пощенски записи
1. Преводно нареждане за внасяне на задължения към централния бюджет, НОИ и НЗОК (примерен образец)
2. Преводно нареждане за внасяне на вноски и лихви за ДЗПО (примерен образец)
3. Пощенски запис за плащане на задължения към централния бюджет, НОИ и НЗОК (примерен образец)
4. Пощенски запис за плащане на осигурителни вноски и наказателни лихви за ДЗПО (примерен образец)

IV. СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ
1. Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2013 г.
2. Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на публични вземания по давност (към 01.01.2013 г.)
3. Списък на сметките, открити в банките, обслужващи ТД и офисите на НАП от 01.01.2013 г.

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.

Последно разглеждани

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина