Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г.

Двадесет и девето издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + достъп до сайт

Автори:

Анета ГЕОРГИЕВА,
Лорета ЦВЕТКОВА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
Д-р Антон СВРАКОВ,
д.е.с., Христо ДОСЕВ,
д.е.с., Мария ЦВЕТАНОВА,
Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване:

44.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Всичко за финансовото приключване, счетоводното отчитане и данъчното облагане на 2022 година.

Годишникът включва:

Книгата съдържа:

 • Нормативна рамка, обхват и съдържание на годишното счетоводно приключване
 • Годишен финансов отчет за 2022 г.
 • Особености на годишното счетоводно приключване на бюджетните организации – изисквания на МФ.
 • Изчерпателни коментари и разяснения по промените в данъчното законодателство през 2022 г.
 • Примери и отговори на въпроси от счетоводната практика.
 • Важни писма и указания на НАП.

Специализираният сайт съдържа:

 • Всички нормативни актове на данъчното и на счетоводното законодателство, съотносими към годишното финансово отчитане; всички СИДДО

Целева аудитория: Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители и специалисти в държавни органи и пр.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

КОМЕНТАР по корпоративното подоходно облагане
Част първа
Кратък преглед на извършените промени в нормативните разпоредби на зкпо за 2022 година
Част втора
Отклонението от данъчно облагане през призмата на чл. 15 и чл. 16 ЗКПО – една тема с много интерпретации и практически проявления в дискусионен ракурс
I. Доказването на фактическото получаване на доставки – една приказка без край
II. Пазарните цени и пазарните лихви – разнородни интерпретации и дискусионни въпроси в данъчната и съдебната практика …
Част трета
Актуални практически аспекти по прилагането на ЗКПО през 2022 година
I. Ваучерите за храна като социална придобивка, с ключова тежест в измененията и допълненията в ЗКПО за 2022 г., досежно прилагането на корпоративния закон – практически примери, въпроси и отговори в практиката на МФ и НАП
II. Актуална съществена промяна в административната практика на ЦУ на НАП в хипотезите за авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества

ПРАКТИКА на НАП по прилагането на ЗКПО
Изх. № 53-00-174 от 19.01.2022 г.
Относно данъчното третиране на разходите за предоставени ваучери за абонамент в сайта Ucha.se за деца на работниците и служителите
Изх. № 96-00-34 от 09.02.2022 г.
Относно прилагане на разпоредбите за избягване на двойното данъчно облагане
Изх. № 2_73 от 17.02.2022 г.
Относно данъчното третиране на платени консумативни разходи от наемател – юридическо лице към наемодател – физическо лице
Изх. № 07-00-121 от 18.03.2022 г.
Относно данъчното третиране на сделките при учредяване на безвъзмездно право на строеж по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данък върху добавената стойност
Изх. № 94-00-60 от 05.04.2022 г.
Относно данъчното облагане на приходите от отдаване под наем
Изх. № 33-00-165 от 09.06.2022 г.
Относно данъчното третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на хипотезите на авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества .
Изх. № М-26-И-259 от 14.06.2022 г.
Относно прилагане на счетоводното и данъчното законодателство по отношение на понятието „нетни приходи от продажби“ по смисъла на Закона за счетоводството

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

КОМЕНТАР по данъците върху доходите на физическите лица
Глава първа
Систематизиран преглед на промените в ЗДДФЛ
1. Промени в данъчното третиране на доходите от лихви по влогове в банки
2. Формиране на облагаемия доход от упражняване на свободна професия като адвокат
3. Други изменения и допълнения в ЗДДФЛ
Глава втора
Ползване на данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания за 2022 година
1. Въведени са нови по-високи размери на облекченията за 2022 г.
2. Авансово ползване на облекченията за деца и за деца с увреждания за доходи от трудови правоотношения
3. Авансово ползване на облекченията за деца и за деца с увреждания за доходи от друга стопанска дейност и от наем, или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
4. Санкции
Глава трета
Годишни задължения по ЗДДФЛ
1. Годишни задължения на работодателите за изплатени през 2022 г. доходи по трудови правоотношения
2. Задължения на предприятия и самоосигуряващи се лица – платци на доходи
3. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2022 г.
Глава четвърта
Санкции
Глава пета
Казуси от практиката
1. Данъчно третиране на стойността на дружествените дялове, изплащана на наследниците на починал съдружник
2. Особености при попълването на справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ за изплатени дивиденти на физически лица
3. Данъчно третиране на присъдено обезщетение по чл. 93, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
4. Прилагане на данъчното законодателство спрямо граждани на Украйна, осъществяващи трудова дейност на територията на Република България

ПРАКТИКА на НАП по прилагането на ЗДДФЛ
Изх. № 94-00-8 от 21.01.2022 г.
Относно данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ на дивиденти от чужбина, разпределени под формата на нови дялове и акции .
Изх. № 96-00-12 от 24.01.2022 г.
Относно данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ на продажбата на електрическа енергия от физическо лице от фотоволтаична централа
Изх. № 96-00-22 от 28.01.2022 г.
Относно данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ на доходи от продажба на дружествени дялове, при плащане на част от договорената цена по „Ескроу“ банкова сметка
Изх. № 94-00-10 от 28.01.2022 г.
Относно прилагане на нормите на ЗДДФЛ, във връзка с документалната обоснованост и данъчното облагане при изкупуване на животни от физически лица
Изх. № 24-39-169 от 07.02.2022 г.
Относно прилагане на разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДФЛ
Изх. № 24-39-20 от 08.03.2022 г.
Относно прилагането на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ
Изх. № М-94-М-286 от 09.03.2022 г.
Относно ползване на данъчно облекчение за деца чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
Изх. № 20-29-15 от 11.03.2022 г.
Относно прилагане на нормите на ЗДДФЛ, във връзка с ползването на данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност
Изх. № 94-00-47 от 11.03.2022 г.
Относно данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ на получените доходи от наследник за продажба на книга

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

КОМЕНТАР по данъка върху добавената стойност
Глава първа
Преглед на промените в ЗДДС
I. Изменения и допълнения, направени със ЗИДЗДДС (обн. ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г.)
1. Корекции при грешно данъчно третиране на доставки, установено с влязъл в сила акт на органи по приходите
2. Отмяна на нормата на чл. 131в, ал. 2, т. 3 ЗДДС
3. Нови освобождавания на доставки и внос по причина на борба с пандемията от COVID-19
4. Прилагане на нулева ставка (освобождавания от ДДС) за доставки и внос във връзка с отбранителни дейности в рамките на ЕС
5. Промени, свързани с дистанционните продажби на стоки от внос, улеснявани чрез електронен интерфейс
6. Нови положения, свързани със специалните режими за обслужване на едно гише
II. Изменения и допълнения, направени със ЗИДЗДБРБ за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)
1. Изменения и допълнения, отнасящи се до ставките по ЗДДС
2. Промени в условията за неначисляване на ДДС при безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка
3. Изисквания към доставчиците на горива по отношение на компенсацията в нарастването на цените на горивата
Глава втора
Какво предвиждат последните промени в ППЗДДС
1. Корекции при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила данъчен акт
2. Място на изпълнение на верижни доставки на стоки за износ
3. Вътреобщностна дистанционна продажба в хипотезата на верижни доставки по чл. 65а ЗДДС
4. Промени при документите за удостоверяване на износа на стоки по чл. 28 ЗДДС
5. Корекции при доставки по глава трета от закона с обърнато данъчно задължение, когато получателят им не се е снабдил в определен срок с удостоверяващите ги документи
6. Клиничните изпитвания като освободена доставка на здравни услуги
7. При подаване на заявление за регистрация или за актуализация на данни по режим в Съюза лицата ще прилагат и допълнителна справка
8. Прекратяване на специална регистрация по режимите за обслужване на едно гише от орган по приходите при заличаване или смърт на лицата
9. Промени в разпоредби, свързани с прилагане на нулевата ставка на данъка по чл. 173 ЗДДС
10. Промени, свързани с отразяването на данъчните документи и отчетите за продажби по чл. 119 ЗДДС в дневниците за покупки и продажби
Глава трета
Корекции при грешно данъчно третиране на доставки, включително когато е установено с влязъл в сила данъчен акт
1. Корекции при грешно данъчно третиране на доставка
2. Право на данъчен кредит при грешно данъчно третиране на доставка
3. Корекции при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила данъчен акт
4. Право на данъчен кредит при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила данъчен акт
5. Отчитане на анулирани документи при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила данъчен акт
6. Възстановяване на недължимо платен данък
7. Хипотези, при които може да се извършва корекция на погрешно съставения данъчен документ при наличието на влязъл в сила данъчен акт
Глава четвърта
Актуална практика на Съда на Европейския съюз
1. Правото на данъчен кредит и реалността на доставките в практиката на СЕС
2. Право на данъчен кредит за получени услуги с по-висока стойност от определената от орган по приходите, които не са довели до нарастване на оборота на получателя
3. Място на изпълнение на услуга, оказана на данъчно задължено лице за нуждите на неговата неикономическа дейност
4. Дата на данъчното събитие и изискуемост на ДДС за доставки, по които са уговорени периодични или разсрочени плащания
5. Таксите за неспазване на договорни условия като част от данъчната основа на доставките

ПРАКТИКА на НАП по прилагането на ЗДДС
Изх. № 24-39-143 от 22.01.2022 г.
Относно прилагане на ЗДДС при закупуване на употребявани стоки, с цел икономическа изгода, като част от тях ще бъдат трансформирани в отпадъци и продадени като такива
Изх. № 20-28-78 от 31.03.2022 г.
Относно данъчното третиране на безвъзмездна доставка на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост по реда на Закона за данък върху добавената стойност
Изх. № 96-00-81 от 04.04.2022 г.
Относно приложение на ЗДДС и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин .
Изх. № 08-00-4 от 11.04.2022 г.
Относно прилагане на ЗДДС при реализиране на съвместен инвестиционен проект от две общини и правото на данъчен кредит за ползваните стоки и услуги
Изх. № 20-30-20 от 13.04.2022 г.
Относно данъчно третиране на маркетингова услуга, предоставяна в интернет платформа на лице, намиращо се извън Европейския съюз, по реда на ЗДДС
Изх. № 2_272-3 от 14.04.2022 г.
Относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС при последователна продажба от физическо лице на няколко недвижими имота .
Изх. № 96-00-122 от 20.05.2022 г.
Относно прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност, съгласно чл. 28 ЗДДС за доставка на лек автомобил, който се намира на територията на трета страна.
Изх. № 20-31-36 от 30.05.2022 г.
Относно прилагане на чл. 45 ЗДДС
Изх. № ЕП-04-06-32 от 31.05.2022 г.
Относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС при усвояване на средства от МОН за изпълнение на образователни програми

СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ГОДИШНА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА

КОМЕНТАР
Глава първа
Нормативни и регулаторни изисквания
§ 1. Общи изисквания към финансовата отчетност
§ 2. Счетоводно-правните принципи в българското законодателство
§ 3. Отговорности, съставители и срокове за представяне на финансовата отчетност
§ 4. Категории предприятия и групи предприятия
§ 5. Допустими счетоводни бази
§ 6. Задължение за извършване на независим финансов одит
§ 7. Публикуване на финансовата отчетност
Глава втора
Съдържание на годишното счетоводно приключване
§ 1. Основни процедурни въпроси
§ 2. Първоначално оценяване и признаване на активите и пасивите
§ 3. Последващи корекции в стойността на активите и пасивите
§ 4. Данъчно облагане и счетоводно представяне на годишните финансови резултати
§ 5. Представяне на събитията, настъпили след края на отчетния период
Глава трета
Годишни финансови отчети
§ 1. Структура, съдържание и общи изисквания
§ 2. Годишни финансови отчети по реда на Националните счетоводни стандарти
§ 3. Годишни финансови отчети по реда на МСС, приети за приложение от Европейския съюз
§ 4. Особености при изготвянето на консолидираните финансови отчети
Глава четвърта
Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности
§ 1. Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на строителната дейност
§ 2. Особености на счетоводното отчитане и годишиното счетоводно приключване на хотелиерската и ресторантьорската дейност
§ 3. Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на юридическите лица с нестопанска цел
Глава пета
Особености на годишното счетоводно приключване в бюджетните организации за 2022 година
I. Обхват и съдържание на отчетната информация в годишния финансов отчет на бюджетните организации
II. Спазване на основните нормативни изисквания за достоверно представяне на годишния финансов отчет
III. Специфика в отчетността на бюджетните организации
IV. Етапи на годишното счетоводно приключване
V. Публикуване на годишния финансов отчет

https://eknigi.trudipravo.bg/dosp2022/

I. ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1. ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
2. ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
3. ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
4. ЗАКОН за данък върху добавената стойност
5. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
6. НАРЕДБА № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата – членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Европейския съюз
7. НАРЕДБА № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
8. НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
9. ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
10. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
11. ЗАКОН за местните данъци и такси
12. ЗАКОН за хазарта

II. СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1. ЗАКОН за счетоводството
2. ЗАКОН за независимия финансов одит
3. ЗАКОН за публичните финанси
4. ЗАКОН за вътрешния одит в публичния сектор

Национални счетоводни стандарти
1. СС 1 – Представяне на финансови отчети
2. СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси
3. СС 7 – Отчети за паричните потоци
4. СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
5. СС 11 – Договори за строителство
6. СС 16 – Дълготрайни материални активи
7. СС 17 – Лизинг
8. СС 18 – Приходи
9. СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
10. СС 34 – Междинно счетоводно отчитане
11. СС 41 – Селско стопанство
12. СС 42 – Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти

Международни счетоводни стандарти
1. МСС 1 Представяне на финансови отчети
2. МСС 7 Отчети за паричните потоци
3. МСС 27 Индивидуални финансови отчети
4. МСС 34 Междинно финансово отчитане
5. МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
6. МСФО 10 Консолидирани финансови отчети

III. СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Kниги-годишници

Новото данъчно законодателство през 2023 г.

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник! - книга-годишник - книга-годишник...
Месечни списания

Списание "Счетоводство, данъци и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото...
On-line продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина