Търсене
Close this search box.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2011 г.

Автори:

Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с., регистриран одитор,
Д-р Симеон МИЛЕВ, д.е.с., регистриран одитор,
Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА,
Лорета ЦВЕТКОВА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
Николай РИЗОВ.

Срок на отпечатване:

30.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Тази книга-годишник Ви предлага цялостно практическо знание за данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2011 г.

  • актуални нормативни текстове на основните данъчни закони;
  • приложни коментари по всеки данък от гледна точка на годишното счетоводно приключване;
  • подбрани писма на Националната агенция за приходите и на Министерството на финансите;
  • приложни разяснения за подготовката на годишното счетоводно приключване, съдържанието на годишния финансов отчет, особеностите на годишните финансови отчети на различните видове предприятия.

Автори и съставители на книгата са екип от признати и уважавани специалисти, дългогодишни автори и консултанти в изданията на ИК „Труд и право”.

Целева аудитория на годишника са: счетоводители и данъчни експерти, финансисти и юристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ, както и всички данъкоплатци.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

НОРМАТИВЕН ТЕКСТ
Закон за корпоративното подоходно облагане

КОМЕНТАР ПО КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
Глава първа
Промени в ЗКПО, влезли в сила през 2011 г.
1. Промени при формирането на данъчния финансов резултат за 2011 г.
2. Промени при данъка при източника през 2011 г.
Глава втора
Най-важни преобразувания на данъчния финансов резултат при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 зкпо за 2011 г.
1. Разходи, несвързани с дейността (чл. 26, т. 1 и чл. 26, т. 11 ЗКПО)
2. Разходи, които не са документално обосновани по смисъла на този закон (чл. 26, т. 2 ЗКПО)
3. Разходи, свързани с начислен данък върху добавената стойност или непризнат данъчен кредит (чл. 26, т. 3, 4, 5 и 10 ЗКПО)
4. Разходи за начислени глоби, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативни актове и лихви за просрочие на публични държавни или общински задължения (чл. 26, т. 6 ЗКПО)
5. Непризнати разходи от липси и брак (чл. 28 и 29 ЗКПО)
6. Приходи и разходи от последващи оценки (преоценки и обезценки) на активи и пасиви (чл. 34, 35, 36 и 37 ЗКПО)
7. Разходи, представляващи доходи на местни физически лица (чл. 42 ЗКПО)

Практика на НАП по прилагането на ЗКПО

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

НОРМАТИВЕН ТЕКСТ
Закон за данъците върху доходите на физическите лица

КОМЕНТАР ПО ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Глава първа
Общи правила
1. Местно или чуждестранно лице
2. Доходи от източници в Република България
3. Облагаеми и необлагаеми доходи
4. Дата на придобиване
5. Облагаем доход, годишна данъчна основа и обща годишна данъчна основа
6. Годишни данъци за облагане на доходите
Глава втора
Обща годишна данъчна основа
1. Облагаем доход и годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения
2. Облагаем доход и годишна данъчна основа за доходите от друга стопанска дейност
3. Облагаем доход и годишна данъчна основа за доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
4. Облагаем доход и годишна данъчна основа за доходите от прехвърляне на права или имущество
5. Облагаем доход и годишна данъчна основа за доходите от други източници
6. Сума от годишните данъчни основи по чл. 17
7. Данъчни облекчения за доходи, придобити през 2011 г. и подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа
8. Изчисляване на общата годишна данъчна основа
Глава трета
Годишна данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ
Глава четвърта
Данъчни ставки. Определяне и внасяне на годишните данъци. Деклариране
1. Определяне на данъка върху общата годишна данъчна основа за доходи, придобити през 2011 г.
2. Определяне на данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ
3. Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения, придобити през 2011 г.
4. Издаване на служебни бележки, които се прилагат към годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
5. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2011 г.
6. Представяне на годишен отчет за дейността през 2011 г.
Глава пета
Предоставяне на информация за доходи, изплатени на физически лица през 2011 г.
Глава шеста
Санкции

Практика на НАП и МФ по прилагането на ЗДДФЛ

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

НОРМАТИВЕН ТЕКСТ
Закон за данък върху добавената стойност

КОМЕНТАР ПО ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Глава първа
Годишна корекция в размера на частичния данъчен кредит
1. Общи положения
2. Извършване на корекция на ползвания частичен данъчен кредит
3. Особености
4. Проблеми
Глава втора
Казуси от практиката
1 Място на изпълнение на доставка на услуга, оказана в полза на чуждестранна фирма, имаща дейност в България
2 Удостоверяване на нематериална услуга с място на изпълнение извън България
3 Сумите с обезщетителен характер не са част от данъчната основа на доставките
4 Удостоверяване на доставките на стоки за износ
5 Товаро-разтоварни работи, извършени от доставчика на стока за износ
6 Третиране по ЗДДС на случай, при който се извършват две доставки на стоки с един вътреобщностен превоз, без да е налице тристранна операция по чл. 15 ЗДДС
7 Самоначисляване на ДДС за получена услуга по превоз на стоки с ферибот
8 Липса на задължение за самоначисляване на ДДС за услуги, за които се плащат такси на държавни органи
9 ВОП и доставка на стоки от друга държава – членка за трета страна
10 Прилагане на ставката от 9 на сто за услуги по хранене, предоставено от хотелиер на настанени при него туристи
11 Неустойките и коефициентът за частичен данъчен кредит по чл. 73 ЗДДС
12 Право на частичен данъчен кредит и междуфирмен заем
13 Прилагане на процедурата по приспадане на ДДС
14 Третиране по ЗДДС на възстановен акциз по реда на Закона за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
15 Отразяване на една фактура в няколко колони на дневника за покупките
16 Документиране и отразяване на ВОД и получен за него аванс
17 Отразяване на авансова фактура по доставка на услуга по чл. 21, ал. 2 ЗДДС с място на изпълнение извън България
18 Отразяване на получена доставка на услуга с обърнато данъчно задължение
19 Префактуриране на разходи
20 Анулиране на сгрешена фактура
21 Доставка на обща туристическа услуга
22 Дилърският режим при доставките на стоки втора употреба
23 Включване в облагаемия оборот на доставката на дълготрайни активи
24 Субсидиите за декар обработваема площ и облагаемият оборот на земеделските производители
25 Регистрация по чл. 97а ЗДДС при получаване на услуги от чуждестранен доставчик
26 Дивидентите не са елемент от облагаемия оборот за целите на регистрацията по ЗДДС
Глава трета
Промените в Правилника за прилагане на зддс от 2011 г.
1. „Самофактурирането“ според ППЗДДС
2. Промени в условията, отнасящи се до освобождаване от ДДС на вноса на стоки, последван от превозване на тези стоки към друга държава – членка
3. Промени в ППЗДДС, свързани със замяната на понятието „митническа декларация“ с „митнически документ“
4. Други изменения и допълнения
Глава четвърта
Новият регламент в областта на ДДС
1. Обхват на регламента
2. Доставки на услуги
3. Правила, отнасящи се до мястото на изпълнение на доставките на услуги
4. Правила относно мястото на доставките на стоки и ВОП
5. Лица – платци на ДДС
6. Други правила
практика на нап по прилагането на ЗДДС

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.
ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА

КОМЕНТАР
Глава първа
Законови изисквания към годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети
1. Въведение
2. Основни изисквания на Закона за счетоводството
3. Основни изисквания към счетоводната политика на предприятието
4. Отговорности и срокове за годишното счетоводно приключване
и за изготвянето на годишните финансови отчети
Глава втора
Съдържание на годишното счетоводно приключване
1. Въведение
2. Някои въпроси на счетоводната процедура
3. Въпроси по същество
Глава трета
Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи
Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
1. Общи изисквания
2. Счетоводен баланс
3. Отчет за приходите и разходите
4. Отчет за собствения капитал
5. Отчет за паричните потоци
6. Приложение към финансовия отчет
Глава четвърта
Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи
Международните счетоводни стандарти, приети за приложение от ЕС
1. Общи въпроси
2. Отчет за финансовото състояние/счетоводен баланс
3. Отчет за всеобхватния доход
4. Отчет за промените в капитала
5. Отчет за паричните потоци
6. Пояснително приложение към финансовия отчет
7. Илюстративен пример за финансов отчет, изготвен по реда на МСС
Глава пета
Особености при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет по реда на мсс, приети за приложение от ЕС
1. Общи изисквания
2. Законови изисквания за консолидиране на финансовите отчети
3. Основни изисквания към изготвянето на консолидираните финансови отчети
Глава шеста
Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия
1. Общи въпроси
2. Основни етапи на годишното счетоводно приключване
3. Елементи на годишния финансов отчет
Глава седма
Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел
1. Характеристика на предприятието с нестопанска цел
2. Видови предприятия с нестопанска цел
3. Нормативна база в България
4. Особености на нестопанското предприятие
5. Резултати от дейността
6. Представяне във финансовия отчет

Практика на МФ по прилагането на счетоводното законодателство

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.

Последно разглеждани

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина