Дайджест „Труд и право“, 2023 г., кн. 07

Рубрика: Трудови правоотношения

Могат ли в трудовия договор да се предвиждат забрани за осъществяване на конкурентна дейност
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Каква е разликата между основен и удължен платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 21

С квалифициран електронен подпис могат да бъдат подписвани трудовите договори и от двете страни на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 27

Обезщетение при неизползван платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 29

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 44/2023
Може ли да бъде сключен договор за повишаване на квалификацията по чл. 234 КТ с работник, който полага допълнителен труд при работодателя по чл. 111 КТ?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 32

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 45/2023
Имат ли право на отпуск за ненормирано работно време по чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ майки в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 33

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 46/2023
Работодателят може ли да задължи свой подчинен да излезе принудително в платен отпуск и какъв е редът за това – първо трябва да се предостави покана към съответния работник и после да се пусне заповед за ползване на стар отпуск, или начинът е друг?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 34

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 47/2023
Може ли служител на длъжност „водолаз“ или „кесонен работник“ да бъде назначен на 8 часа, ако работи при специфични условия на труд по-малко от 4 часа на ден? Това, че тези две длъжности попадат в Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време, поражда ли задължение да работят максимум 7 часа дневно и задължен ли е работодателят да въведе намалено работно време, въпреки че служителите му ще работят при специфични условия по 2-3 часа на ден?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 35

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 48/2023
Работя в общинска администрация. Без основание съм лишавана от полагащото ми се увеличение на работната заплата и полагащото ми се допълнително материално стимулиране (ДМС). Годишните и тримесечните ми оценки не са основателни и не са обективни. Работодателят има ли право да ме лишава от ДМС и от бюджетното процентно увеличение на заплатата във връзка с инфлационните процеси? Какъв е давностният срок за изплащане на паричните възнаграждения, от които съм лишена? Може ли ми се изплатят за минал период?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 36

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 49/2023
Служителка е назначена на допълнителен трудов договор, на 4-часов работен ден, по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ, във връзка с чл. 111 КТ и съответно е с код 1 в НАП. След прекратяване на основния трудов договор тя подава заявление за преминаване на 8-часов работен ден при нас и е изготвено допълнително споразумение. Как се процедира с трудовата книжка при такава ситуация, или се издава УП-2 и УП-3 при прекратяване, когато то настъпи? На страница 5 от трудовата книжка попълват ли се данните на работодателя, издал първата трудова книжка, или страницата се оставя празна?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 37

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 50/2023
Служител, роден на 08.07.1954 г., към настоящия момент има навършена 69-годишна възраст, при изискуеми за 2023 г. за мъжете 64 години и 6 месеца, и има трудов стаж към момента 39 години, 1 месец и 27 дни, при изискуеми за мъжете 39 години и 4 месеца. Навършил е годините за пенсия, но няма достатъчно трудов стаж. Служителят няма изпълнени и двете условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж. Ако сам не подаде заявление за освобождаване от длъжност, поради пенсиониране, можем ли да му връчим предизвестие и да го освободим от заеманата длъжност, за да се пенсионира при непълен осигурителен стаж, или трябва да изчакаме да изпълни условията за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 38

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 51/2023
Имам едномесечно предизвестие за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ. Има ли право работодателят да ми възлага работа на машини, работа на смени и полагане на извънреден труд по време на срока на предизвестието?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 39

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 52/2023
Прекратяват ли се от работодателя, на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, или продължават изпълнението си трудовите договори на хабилитираните лица при навършване на 65-годишна възраст, когато договорът не е удължен при условията на § 11 от ПЗР на Закона за висшето образование (ЗВО)?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 39

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 53/2023
Работодател уволнява работник от длъжност поради съкращаване на щата. Има ли законово определен срок след уволнението в щата да се открие закритата длъжност и да се назначи нов работник?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 40

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 55/2023
Могат ли да бъдат назначени по чл. 259 КТ няколко служители да изпълняват работата на отсъстващ работник до завръщането му срещу допълнително възнаграждение?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 41

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 54/2023
През 2024 г. официалният празник Гергьовден (понеделник) съвпада с последния почивен ден на Великден. Ще бъде ли почивен ден следващия след него ден – вторник – 07.05.2024 г.?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 41

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 56/2023
Има ли законен начин работодателят да поиска от трудоустроен работник актуален ТЕЛК? Работникът при постъпване на работа през 1999 г. е представил ТЕЛК-решение, пожизнено, от 1997 г. С течение на годините състоянието е крайно усложнено, страда вече и от психическо заболяване, не изпълнява работата, за която е назначен, конфликтен е.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 42

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 57/2023
Има ли срок на давност медицинското свидетелство за назначаване на работа на служители? Има ли давност този документ от датата на издаването му и след този срок да се изисква ново медицинско свидетелство?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 43

Рубрика: Вие питате – ние отговаряме

Подсъдност на индивидуалните трудови спорове
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 44

Ограничената имуществена отговорност на работника или служителя не покрива пропуснати ползи на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 46

Дискриминационна ли е практиката трудовите възнаграждения за една и съща длъжност да варират в различните градове в страната?
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 48

Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Сключване на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а КТ
авторски материал
Автор / източник: ИА „ГИТ“
стр. 50

Главна инспекция по труда активизира контролната си дейност в селското стопанство
авторски материал
Автор / източник: ИА „ГИТ“
стр. 58

Рубрика: Социално осигуряване

Основни промени в Закона за бюджета на ДОО за 2022 година и удължаване на действието му
авторски материал
Автор / източник: Катя Петрова
стр. 60

Парични обезщетения при сумирано изчисляване на работното време
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 65

Социална фактология
стр. 75

„Важно е да знаете“
стр. 78

Спасение по море – Дан Кларк
стр. 79

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина