Дайджест „Труд и право“, 2023 г., кн. 06

Рубрика: Трудови правоотношения

Дигитална трансформация на трудовите отношения – действащи правила и бъдещи промени
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5
Публикуван към: 16.6.2023 г.

За някои нови аспекти в доброволното решаване на индивидуалните трудови спорове
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 14

Привидни колизии между трудовите права на членовете на академичния състав и правата на хоноруваните преподаватели
авторски материал
Автор / източник: Щерьо Ножаров
стр. 30

Трудоустрояване на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 42

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 36/2023
Служителка е назначена по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ по заместване на титуляр – по майчинство. В същия период заместващото лице също излиза в отпуск по майчинство. Как да бъде освободен заместникът и дължи ли се обезщетение при освобождаване и платен отпуск за периода на заместването?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 45

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 37/2023
Според изискванията на чл. 14, ал. 4 на Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор работникът е длъжен да върне на работодателя неизползваните ваучери за храна. Кои ваучери са „неизползвани“? Какъв е начинът да се установят и съответно върнат такива ваучери?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 46

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 38/2023
Учредено е търговско дружество без издаден печат, тъй като няма такова задължение по закон. При това положение, следва ли да се приеме, че с подписването на трудовата книжка от главния счетоводител и управителя, без печат на дружеството, тя ще се счита за надлежно оформена?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 47

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 39/2023
Необходимо е да извършим съкращаване на служител с 50% намалена работоспособност. В решението на ТЕЛК здравните органи не са направили предписание за трудоустрояване на лицето на друга работа, а е вписано, че може да изпълнява същата длъжност. Необходимо ли е в този случай да искаме разрешение от Инспекция по труда за съкращаването му?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 48

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 40/2023
При осъществяване на процедура по чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ следва ли работодателят приобретател да сключва с работниците/служителите допълнителни споразумения, удостоверяващи промяната на работодателя?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 49

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 41/2023
Моля за отговор на следните въпроси: 1. Основният платеният годишен отпуск по чл. 319 КТ в размер на 26 дни (за лица с трайно намалена работоспособност 50 и над 50%) пропорционално ли се изчислява за годината, в която е настъпила инвалидността? Или независимо в кой месец от годината тя е настъпила, отпускът се полага на работника в целия му размер (26 дни) за същата година?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 50

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 42/2023
Служител е в платен отпуск от 31.01.2023 до 01.02.2023 г. При изчисляване на обезщетението за частта от платения отпуск, която се ползва от 01.02. до 01.02.2023 г., коя база се взима – 12.2022 г., или 01.2023 г., тъй като е продължение от януари 2023 г.? За януари има 10 отработени дни.
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 51

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 43/2023
Обръщам се към Вас със следните въпроси: 1. При сключване на трудов договор на основание чл. 67, ал. 1 КТ, при който постъпването на лицето е свързано с получаване на разрешително от държавна агенция и съответно не се знае точна дата, на която то ще се получи, как е редно да се удостовери датата на постъпване в трудовия договор? Изискване на същата агенция e наличието на сключен трудов договор, който трябва да се входира, за да може лицето да получи съответното разрешителното от нея.
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 52

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 44/2023
Може ли да освободим по реда на чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ служител, който е бил пенсионер с решение на ТЕЛК, но от две години е и редовен пенсионер?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 54

Рубрика: Вие питате – ние отговаряме

Заплащане на извънреден труд при командироване в рамките на предоставяне на услуги
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 56

Колко дълго могат да се съхраняват личните данни, предоставени от кандидати за работа?
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 58

Какъв вид договор трябва да бъде сключен с лице, което още не е завършило висше образование – трудов, или граждански договор?
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 61

Индексиране на заплатата, спрямо инфлацията
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 63

Рубрика: Служебни правоотношения

Възстановяване на длъжност в държавната администрация, произтичащо от съдебно решение
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 65

Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа от разстояние
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 69

Рубрика: Социално осигуряване

Обезщетения при отмяна на актовете, издадени от органите на медицинската експертиза
авторски материал
Автор / източник: Снежана Малакова
стр. 74

Социална фактология
стр. 83

„Важно е да знаете“
стр. 86

Децата научават това, което са изпитали – Дороти Л. Нолт
стр. 87

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина