Дайджест „Труд и право“, 2023 г., кн. 03

Рубрика: Трудови отношения

За критерия „общодостъпност“ на социалните придобивки, според правната уредба и административната практика
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Превръщане на трудов договор в друго неформално съглашение
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кънев
стр. 17

Намаляване размера на трудовото възнаграждение без съгласието на работника или служителя
Бихте ли разяснили, какво предвижда законодателството относно намаляването размера на трудовото възнаграждение без съгласието на работника или служителя? Има ли право работодателят да намали заплатата само със заповед?
авторски материал

Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 21

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 17/2023
В компанията, в която работя, искаме да дадем допълнителен отпуск на служителите ни по повод рождения им ден, като отпускът да се ползва под условие – единствено в месеца, в който е рожденият им ден. Как да оформим това документално? Нямаме колективен трудов договор. Ще включим допълнителния отпуск за рожден ден в Правилника за вътрешния трудов ред. По кой член от Кодекса на труда можем да обвържем този вид отпуск, за да се ползва само при посочените условия, да не се прехвърля за следващ месец и да не се изплаща като обезщетение за неизползван отпуск при напускане?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 24

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 18/2023
С колко работни дни следва да се редуцира допълнителният отпуск за работа при специфични условия по чл. 156, ал. 1, т. 1 КТ, когато се ползва болничен отпуск: 1. по-голям от половината от работното време при СИРВ за месеца; 2. при непрекъснат болничен през два последователни месеца; 3. при чести, но с малка продължителност на болничните през годината, които сумарно правят повече от месец?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 25

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 19/2023
Как се зачита трудов стаж при отработен непълен месец? Лицето е назначено на работа на 11.01.2023 г. и освободено от длъжност, считано от 01.02.2023 г. (първи ден без осигуряване). Въпросът ми е при оформянето на трудовата книжка 21 дни ли му се зачитат за трудов стаж, или 20 дни?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 26

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 21/2023
Какъв е размерът на платения годишен отпуск, който се полага на лице, заемащо длъжност „заместник-кмет“ на община, предвид разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, според която ръководните служители по трудово правоотношение в централните и териториалните органи на изпълнителната власт, заемащи някоя от длъжностите по чл. 19, ал. 2, 3 и 4 от Закона за администрацията (какъвто е кметът на общината), и техните заместници (т.е. заместник-кметът) имат право на 30 работни дни? Кое е правилно – да се начисляват 30 работни дни или 20 работни дни?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 28

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 20/2023
Считано от 30.12.2022 г. е освободен служител на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ – закриване на част от предприятието. На 03.01.2023 г. лицето започва работа при друг работодател, но считано от 24.01.2022 г. е освободено отново (на основание чл. 71 КТ). В този случай за какъв период от време се дължи обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ от страна на първия работодател (за колко работни дни)?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 28

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 22/2023
В дружеството се проведе общо събрание на служителите и се взе решение да се предостави социална придобивка за всички служители – ваучери за храна на стойност 100 лв. за пълен отработен месец, при заетост 8 часа, т. е. пропорционално на отработеното време. В тази връзка възникнаха следните въпроси: 1. В дружеството работят служители на трудов договор със заетост два часа, а други са със заетост четири часа. Ще е спазен ли принципът на общодостъпност, ако ваучерите се раздават на база отработено време, т. е. тези, които са на трудов договор 4 часа, да получават ваучери 50 лв.? Ще се считат ли за социален разход, освободен от облагане? 2. Предвид становище на НАП с изх. № 23-29-92 от 30.10.2018 г. може ли да се дефинира критерий за получаване на ваучерите? Да се получават за отработен ден, при ползване на платен годишен отпуск и при ползване на болничен до втория месец. Да не се получават за периода на неплатен отпуск, самоотлъчка, майчинство и периода на временна неработоспособност след втория месец.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 29

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 23/2023
Предоставените ваучери за храна по Наредба № 7 в размер на 80 лв. месечно влизат ли в сумата, от която се изчисляват запорите? Ваучерите за храна включват ли се в служебните бележки за доходи, които се издават на работниците за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 32

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 24/2023
При оформяне на трудовата книжка, при прекратяване на трудов договор, ако служителят е работил на пълно работно време 8 часа и има положен извънреден труд, задължително ли е вписването на текста „осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж“?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 33

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 25/2023
Може ли служител да откаже преминаване към ненормиран работен ден, при условие че е започнал на същата длъжност на редовен работен ден? Има ли основание да откаже да подпише анекс към трудовия си договор при установяване на ненормиран работен ден от работодателя за длъжността му, ако не е съгласен и желае да продължи да работи на съответната длъжност на редовен работен ден?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 34

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 26/2023
Трябва ли да трудоустроим назначен служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през септември 2021 г. и има експертно решение на ТЕЛК, със срок до 01.12.2021 г., т. е. то е издадено преди навършване на пенсионната му възраст и става пожизнено? Експертното решение е от времето, когато е работил на друго работно място и има посочени противопоказни условия. Валидно ли е за нас това експертно решение с изтекъл срок, за да го трудоустроим?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 35

Рубрика: Вие питате – ние отговаряме

База за изчисляване на обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 37

Служебни и творчески отпуски
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 38

Може ли отказът за полагане на извънреден труд да съставлява дисциплинарно нарушение?
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 40

Рубрика: Служебни правоотношения

Отлагане ползването и погасяване по давност на платения годишен отпуск, според Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 42

Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Права на контролните органи за санкциониране на недекларирания труд
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 45

Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Промени в условията и реда за финансиране на процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности на търсещите работа лица
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 48

Рубрика: Социално осигуряване

Условия и ред за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност
авторски материал
Автор / източник: Даниела Асенова
стр. 58

 

Социална фактология
стр. 76

„Важно е да знаете“
стр. 79

Защо жените плачат
стр. 80

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина