Дайджест „Труд и право“, 2022 г., кн. 10

Рубрика: Трудови отношения

Дежурство и време на разположение
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Въпроси и отговори относно дежурството и времето на разположение – 1
При определяне на времето на разположение, на работника или служителя следва да бъде осигурена междудневна и седмична почивка, като при работа на смени се определя време на разположение най-малко 12 часа след приключване на работната смяна.
авторски материал

Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 23

Въпроси и отговори относно дежурството и времето на разположение – 2
За някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, може да бъде установявано задължение да дежурят или да бъдат на разположение на работодателя през определено време от денонощието.
авторски материал

Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 25

Въпроси и отговори относно дежурството и времето на разположение – 3
Когато характерът на работата налага, с колективния или индивидуалния трудов договор може да се уговори задължение за работника да бъде на разположение на работодателя извън територията на предприятието, с готовност да осъществи при необходимост трудовата си функция.
авторски материал

Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 27

Въпроси и отговори относно дежурството и времето на разположение – 4
Дежурството е работно време и се отчита като такова. Времето, през което работникът или служителят е на разположение, не се отчита като работно време. Фактически извършената работа през времето на разположение се отчита и заплаща като извънреден труд, като при полагане на труд през времето на разположение на работника и на служителя се осигурява минималният размер на непрекъснатата междудневна и седмична почивка след приключване на работата.
авторски материал

Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 29

Въпроси и отговори относно дежурството и времето на разположение – 5
При полагане на извънреден труд през времето на разположение на работника или служителя се осигурява минималният размер на непрекъснатата междудневна и седмична почивка, след приключване на работата. Фактически извършената работа по времето на разположение се отчита и заплаща като извънреден труд в месеца, в който е положен трудът.
авторски материал

Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 32

За някои аспекти и спорни моменти от действащата уредба на колективните трудови спорове
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 35

Условия за ползване на отпуск в условията на пандемия
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 47

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 71/2022
Служителка е в отпуск за оглеждане на дете до 2-годишна възраст. С договор по чл. 259 КТ нейната длъжност се изпълнява от друга служителка. Може ли на мястото на заместничката да се назначи лице с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 50

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 72/2022
Помощник-възпитател съм в детска градина. Искам да се пенсионирам с една година по-рано. Ще ми изплатят ли заплатите поради пенсионирането?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 51

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 73/2022
Преди 5 месеца освободихме служител поради съкращаване на щата на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ. Начислихме обезщетение само за неползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ. Лицето се регистрира в бюрото по труда и получава обезщетение за безработица. Пет месеца след прекратяване на трудовия договор иска от работодателя да му изплати обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 52

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 74/2022
Налице ли е конфликт на интереси при назначаване на психолог в Дом за деца, лишени от родителска грижа, който е роднина на директора на дома по съребрена линия? В кои случаи се прилага чл. 107а, ал. 1 КТ (допълнителни условя за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация)?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 53

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 75/2022
Замествам колежка по майчинство, която е титуляр на длъжността, и едновременно изпълнявам и моята работа. Каква заплата ще ми бъде начислена – основната или брутната, или определен процент от заплатите и от работните дни в месеца?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 54

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 76/2022
Работя в Център за образователна подкрепа като рехабилитатор. На колко дни платен годишен отпуск имам право и на колко часа на ден работа с деца с психически и физически увреждания?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 55

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 77/2022
Лице е освободено поради намаляване на обема на работата на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ. Представя на работодателя трудова книжка и декларация, че не е започвало работа, и иска да му бъде изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 56

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 78/2022
Има ли право работник, на който трудовият договор е прекратен преди три месеца по взаимно съгласие на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, и при прекратяването не е предявил претенции за обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ поради пенсиониране, да предяви сега (три месеца след прекратяване на договора) претенции за изплащане на обезщетението?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 57

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 79/2022
Сключихме трудов договор с лице, което преди това е работило 3 години в Гърция. То претендира да му признаем за трудов стаж времето на работа в Гърция и да му го впишем в трудовата книжка. Какви документи следва да ни представи лицето и какви действия следва да предприеме работодателят?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 58

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 80/2022
Трудовото правоотношение на служител е прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ поради пенсиониране. До датата на прекратяване на договора служителят е изпълнявал и длъжността на друг служител в продължителен болничен отпуск и е получавал допълнително трудово възнаграждение при вътрешно заместване. Как се изчисляват обезщетенията по чл. 222, ал. 3 и чл. 224 КТ, които му дължи работодателят?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 59

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 81/2022
Работодател утвърждава ново щатно разписание, което влиза в сила от определена дата. В резултат на промяна на една от длъжностите в разписанието работодателят предлага на служител да подпише допълнително споразумение, като в него е предвидено преназначаването да влезе в сила от датата на утвърждаването на разписанието – със задна дата. Правилно ли е това?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 60

Рубрика: Служебни правоотношения

Прекратяване на временното преназначаване на държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 62

Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Какви са правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда за упражняване на контрол при работа от разстояние или надомна работа
административна практика
Автор / източник: ИА „ГИТ“
стр. 69

Рубрика: Социално осигуряване

Преизчисляване на пенсиите от 1 октомври 2022 година
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 71

Проблемът за наследяването от братя и сестри на средствата от индивидуалната партида при смърт на лице, подлежало на задължително допълнително пенсионно осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 79

 

Социална фактология
стр. 91

„Важно е да знаете“
стр. 94

Доброто е заразително
стр. 95

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина