Дайджест „Труд и право“, 2022 г., кн. 02

Рубрика: Трудови отношения

Още едно мнение относно Тълкувателно решение № 5 от 26 октомври 2021 г. на Върховния касационен съд
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
стр. 5

Имуществена отговорност на работодателя и на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 12

Условия за работа от разстояние
„Поради пандемичната обстановка във фирмата ни ще преминаваме към работа от разстояние. Искам да попитам какви са правата ми в този режим на работа, с какво се различават от правата ми при нормална работна среда и какви са задълженията на работодателя към осигуряването на протичането на работния процес?“
авторски материал

Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 23

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 9/2022
При преназначаване на работник от една на друга длъжност в предприятието, при условие че двете длъжности не са еднакви и не са сходни, работодателят длъжен ли е да изплаща допълнително трудово възнаграждение по чл. 12 НСОРЗ?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 28

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 10/2022
Служител прекратява трудовия си договор поради заболяване на основание чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ. Дължи ли му работодателят обезщетение по болест и ако да – какъв е срокът за изплащането му?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 29

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 11/2022
Има ли право работодателят да прекрати трудовия договор на служител, придобил право на пенсия по чл. 68, ал. 3 КСО? В случай че има такова право – дължи ли обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 30

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 12/2022
Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 4 и 5 КТ работодателят е длъжен да освободи работника или служителя от изпълнение на задълженията му. След като той е призован в качеството му на физическо лице от съд като страна, свидетел или вещо лице, или участва в съдебно заседание като съдебен заседател, какъв следва да е отпускът – платен или неплатен?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 31

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 13/2022
Съществува ли възможност документооборотът, свързан с полагането и отчитането на извънредния труд, да се води електронно? Може ли специалната книга за отчитане на положения извънреден труд да бъде под формата на електронен документ?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 32

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 14/2022
Трудовото правоотношение на работник, който отговаря на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68а КСО, е прекратено поради неговата смърт. Той не е инициирал пенсиониране. Наследниците му претендират да им бъде изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. Има ли основание работодателят да им го изплати?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 34

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 15/2022
С част от нашите служители са сключени срочни трудови договори за 5 месеца. Размерът на платения им годишен отпуск (основен и допълнителен за работа при ненормиран работен ден) е общо 32 работни дни, като е изчислен пропорционално на трудовия стаж и не е ползван от тях. Към датата на прекратяване на срочните им трудови договори не е начислено и изплатено обезщетение за неползван отпуск. Причината за това е, че веднага след прекратяване на срочните трудови договори, са сключени безсрочни. Могат ли служителите да ползват отпуска по безсрочния трудов договор, при положение че е сключен на следващия ден след прекратяване на срочния, или е задължително да им се изплати обезщетение?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 35

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 16/2022
Изплащаме на наш служител обезщетение за неползван платен годишен отпуск на основание чл. 224 КТ. Трябва ли да преизчислим обезщетението с коефициента по чл. 18, ал. 2 НСОРЗ? авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 37

Рубрика: Служебни правоотношения

Относно делегирането на правомощия по служебното правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 39

Рубрика: Безопастност и здраве при работа

В кои случаи работодателите следва да подадат годишната декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 43

Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Отпускане на еднократна парична сума за одобрен бизнес проект, вместо периодично изплащане на обезщетението за безработица
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 46

Прекратяване и възстановяване на регистрацията на търсещите работа лица
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 57

Рубрика: Социално осигуряване

Основни акценти в Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2021 г., Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. и Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., влияещи върху прилагането на осигурителното законодателство
авторски материал
Автор / източник: Катя Петрова
стр. 62

Годишно изравняване на осигурителния доход през 2022 г. от самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: Димитър Бойчев
стр. 67

Становище изх. № 20-00-23 от 28.01.2022 г. по прилагане на осигурителното законодателство
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 69

Допълнителни плащания, които нои ще изплаща през 2022 г., и които не представляват пенсии или добавки
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 72

 

Социална фактология
стр. 75

„Важно е да знаете“
стр. 78

Животът не се мери с броя вдишвания, които правим, а с моментите, които спират дъха ни
Джордж Гарлин
стр. 79

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина