Търсене
Close this search box.

Дайджест „Търговско и конкурентно право“, 2012 г., кн. 05

Рубрика: Търговци

Оспорване на вписването в търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5

Относно неизпълнението на задължението за непарична вноска в капиталовите търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 14

Решение № 46 от 19.04.2011 г. на ВКС – ТК, I т.о.
С oткриване на производство по ликвидация по чл. 156 ТЗ правомощията на Общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност, респективно на едноличния собственик на капитала в еднолично дружество с ограничена отговорност по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ във връзка с чл. 147, ал. 2 ТЗ, следва да се считат за отпаднали, като ликвидаторите заместват органите на дружеството при вземането на решение за извършване на отчуждителни сделки с недвижими имоти.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 22

Рубрика: Сделки

Искът за предаване на менителницата по чл. 471, ал. 2 ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 27

Решение № 72 от 14.07.2011 г. на ВКС – ТК, I т.о.
В особеното исково производство по реда на чл. 362 ГПК по иск за обявяване на предварителен договор по чл. 19, ал. 3 ЗЗД за окончателен, купувачът не разполага с възможността за въвеждане на възражение за съдебно прихващане с неликвидни вземания по отношение плащането на цената на имота.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 34

Решение № 135 от 15.07.2011 г. на ВКС, IV г.о.
При изявление на наемодателя за прекратяване на наемния договор чл. 236, ал. 1 ЗЗД е неприложим. Отношенията между страните се уреждат при условията на чл. 236, ал. 2 ЗЗД, като за последвалия прекратяването период за ползването се дължи обезщетение, а не наемната цена.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 40

Рубрика: Спорове

Започване, спиране и прекратяване на изпълнителния процес
авторски материал
Автор / източник: Виолина Георгиева
стр. 43

Рубрика: Несъстоятелност

Особени хипотези на предявяване на вземания в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 48

Решение № 190 от 09.12.2011 г. на ВКС – ТК
Синдикът не е легитимиран да участва в производството по чл. 694, ал. 1 ТЗ, включително и да обжалва постановеното решение. Производството се развива между страните по материалното правоотношение, каквото качество синдикът не притежава. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 59

Рубрика: Обществени поръчки

Последващ контрол в областта на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 62

Рубрика: Конкуренция

Санкционната политика на КЗК – Контрол за законосъобразност
авторски материалал
Автор / източник: Мила Велчева
стр. 70

Информация в плюс

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Дискриминационно поведение на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги
авторски материал
Автор / източник: Георги Сулев

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина