Търсене
Close this search box.

Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2018 г., кн. 06

Рубрика: Търговци

Действия на командитистите от името на командитното дружество без представителна власт
авторски материал
Автор / източник: Момчил Иванов
стр. 6

Решение № 20 от 10.04.2018 г. по т. д. № 1519/2017 г., ТК на ВКС, I т. о.
Когато в текста на единен договор изрично е предвидено, че представляващият търговското дружество, което е страна по него, се задължава да носи солидарна отговорност за задълженията на същото, за да породи тази уговорка ефект спрямо него, като физическо лице, не е необходимо той да положи отделен подпис с указание, че се полага в лично качество. Наличието на валидно положен от него един подпис върху документа го обвързва и в двете качества.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 15

Рубрика: Търговски сделки

Решение на Съда на Европейския съюз от 19.12.2013 г. по дело С-209/12 и неговото значение за договори за застраховки „Живот“, сключени след 01.01.2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Калайджиева, Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н.
стр. 19

Решение № 131 от 30.08.2017 г. по т. д. № 557/2016 г., ТК на ВКС, I т. о.
Когато приносителят на записа на заповед е пропуснал да предяви менителничния си иск в сроковете по чл. 531, ал. 1 във връзка с чл. 537 ТЗ срещу издателя на записа на заповед, платец по заповедната книга, предявеният на основание чл. 534, ал. 1 ТЗ иск за неоснователно обогатяване ще е неоснователен, ако правото на иск за вземането по каузалната сделка е погасено поради непредявяването му в предвидените в закона давностни срокове за съответното вземане. Искът по чл. 534, ал. 1 ТЗ има за предмет обогатяването, което настъпва за издателя на записа на заповед поради преюдициране или прескрибиране на менителничния ефект, а не онова обогатяване, което може да настъпи вследствие на погасяването на вземането по каузалната сделка, включително и поради изтекла давност.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 28

Рубрика: Облигационни отношения

При връщане на дадено при начална липса на основание, от кой момент се дължи обезщетението за забава
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кънев
стр. 32

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Отмяната на противоречието с обществения ред като основание за отмяна на арбитражни решения по Закона за международния търговски арбитраж е противоконституционна
авторски материал
Автор / източник: Мартин Захариев, Методи Байкушев
стр. 45

Рубрика: Несъстоятелност

Неизплатените трудови възнаграждения като основание за откриване на производство по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 58

Рубрика: Обществени поръчки

Състезателна процедура с договаряне – правен режим и отграничения
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 67

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Придобиват ли търговско качество лекарите, участващи в клинични изпитвания
авторски материал
Автор / източник: Теодор Тотев

Информация в плюс
стр. 82

Скаутски командир
стр. 83

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина