Търсене
Close this search box.

Дайджест „Търговско и конкурентно право“, 2008 г., кн. 09

Рубрика: Търговци

Относно ограниченията на представителната власт на управителя
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Практика на Съда на Европейските общности – 6
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 11

Решение № 884 от 16 .11.2007 г. на ВКС – ТК
Искът по чл. 431, ал. 2 ГПК, чиято правна последица е прилагане нормата на чл. 498 ГПК, е предоставен на разположение на третите лица, които не участват в охранителното производство, но чиито права са засегнати от постановеното позитивно регистърно решение, с което са вписани подлежащите на вписване обстоятелства по партидата на дружеството.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 14

Решение № 404 от 9 .07.2008 г. на ВКС – ТК
Договорът за консорциум, организиран под формата на гражданско дружество, не е търговска сделка по смисъла на чл. 1, ал. 1 ТЗ и парично вземане, произтичащо от него, не е основание за откриване на производство по несъстоятелност.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 16

Рубрика: Сделки

Прекомерната неустойка по търговска сделка, сключена между търговци, и изискванията на добрите нрави
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 19

Решение № 370 от 8.06.2008 г. на ВКС – ТК
Пълен годишен анюитет при договора за банков кредит е годишното задължение на заемателя включващо дължимата главница и лихва.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 24

Решение № 540 от 21.07.2008 г. на ВКС – ТК
Фактическият състав на чл. 147, ал. 1 ЗЗД включва два елемента – обективен, който е определен период от време, и субективен, изразяващ се в кредиторово бездействие. Последното следва да се преценява единствено и само при изискуемост на главното задължение.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 27

Рубрика: Спорове

Производство по колективни искове – Разглеждане на делото в открито заседание
авторски материал
Автор / източник: Силви Чернев
стр. 30

Решение по ВАД № 98/2007, постановено на 13.02.2008 г.
Страните – търговци, знаят, че неустойката не може да бъде намалена поради прекомерност и при това условие договарят свободно и равнопоставено нейния размер. Неприемливо е впоследствие да оспорват действителността на тази клауза с твърдение за противоречие с добрите нрави поради определения от тях неоправдано голям размер.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 42

Решение по ВАД № 213/2006, постановено на 29.01.2008 г.
Предпоставките за възникване на отговорността за непозволено увреждане са следните: а) противоправно деяние;б) вреди; в) причинно-следствена връзка между противоправното деяние и вредите; г) вина.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 44

Рубрика: Обществени поръчки

Съдържание на офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
авторски материал
Автор / източник: Десислава Момчилова
стр. 46

Рубрика: Конкуренция

Взаимодействие и координация между регулаторните органи в областта на конкуренцията при осъществяване на електронни съобщения
авторски материалл
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 54

Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Промени в наредбата за регистрите на Комисията за финансов надзор
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
стр. 61

Указания на Комисията за финансов надзор – 1/2008
Относно отговорността за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпило пътнотранспортно произшествие извън територията на Република България, причинено от моторно превозно средство с българска регистрация, по отношение на което сключената застраховка “Гражданска отговорност” иа автомобилистите е била прекратена на основание чл. 202 от Кодекса за застраховането, но към полицата има издаден едногодишен сертификат “Зелена карта”, валиден към датата на настъпване на застрахователното събитие
административна практика
Автор / източник: КФН
стр. 63

Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Нов регламент за определяне на правила за предоставянето на помощ за частно складиране на земеделски продукти
авторски материал
Автор / източник: Мария Стефанова
стр. 66

Европейска Харта за правата на потребителите на енергия – 2
авторски материал
Автор / източник: Емил Алексиев
стр. 70

Потребителски компас
стр. 77

Информация в плюс

Приложение
Недържавните “нормативни” източници
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина