Търсене
Close this search box.

Дайджест „Търговско и конкурентно право“, 2007 г., кн. 10

Рубрика: Търговци

Предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация – 1
авторски материал
Автор / източник: Анета Антонова
стр. 5

Решение № 606 от 22.06.2007 г. на ВКС –ТК
Логическото тълкуване на разпоредбите на чл. 140, ал. 1, 3 и 4 ТЗ налага извода, че действието на решението на ОС на съдружниците настъпва веднага, т.е. съдружниците са обвързани от това решение и следва да го изпълняват, докато за третите лица решението има действие от един по-късен момент -вписването в търговския регистър.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 10

Решение № 627 от 29.06.2007 г. на ВКС –ТК
Прекратяване производството по несъстоятелност и заличаване на длъжника от търговския регистър по реда, установен в чл. 632, ал. 4 ТЗ, може да бъде извършено само ако в срока по ал. 2 на чл. 632 не бъде поискано възобновяване на производството по несъстоятелност.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 13

Рубрика: Сделки

Менителнични ефекти с международен елемент
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
стр. 16

Практика на Съда на европейските общности – 1
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 25

Решение № 587 от 21.06.2007 г. на ВКС -ТК
Предварителният договор за продажба на недвижим имот има облигационен характер и няма вещно прехвърлително действие, поради което е сключен валидно от лице, което е законно овластено да представлява дружеството, без да е нужно това да е лице, което може да се разпорежда с ДМА.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 30

Решение № 604 от 21.06.2007 г. на ВКС -ТК
Основателността на иска по чл. 647, ал. 1, т. 3 ТЗ предполага наличието на възмездна сделка, тя да е извършена в срок до 2 години преди откриване на производството по несъстоятелност и даденото по сделката значително да надхвърля по стойност полученото от нея.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 32

Решение по ВАД № 117/2005 г., постановено на 03.02.2006 г.
Вземането за неустойка има акцесорен характер и кредиторът може да търси неустойка, след като е настъпила изискуемостта на главното задължение. При наличието на специалната норма на чл. 309 ТЗ, уговореният размер на неустойката би следвало да е в размери, които са в противоречие с добрите нрави, за да се приеме, че е налице нищожност на съответната клауза от договора.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 34

Рубрика: Спорове

Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 18 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ)
авторски материал
Автор / източник: Милен Бъзински, Александър Тонев
стр. 37

Рубрика: Обществени поръчки

Случаи на обжалване на обществени поръчки, свързани с предоставяне на обществени услуги – 2
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Попова
стр. 47

Рубрика: Конкуренция

Модернизацията на европейския антитръстов контрол
авторски материал
Автор / източник: Кирил Пангелов
стр. 52

Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Правно положение на инвестиционните посредници по новия Закон за пазарите на финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 62

Рубрика Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Общата политика по рибарство на ЕС
 авторски материал
Автор / източник: Снежана Благоева
стр. 72

Приложение:

Искови съдебни производства по Административнопроцесуалния кодекс
 авторски материал
Автор / източник: Александър Еленков
стр. 88

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина