Дайджест „Собственост и право“, 2014 г., кн. 01

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Проблеми на въззивното производство – 1
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Актуални промени в режима на принудителното отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни и общински нужди
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 21

Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Срокове по чл. 20а ЗОЗЗ и особености в производството по обжалване на мълчалив отказ на комисията за промяна на предназначението на земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 25

Загуба на собственост при промяна на план на земеразделяне на населено място
авторски материал
Автор / източник: Албена Желязкова
стр. 30

Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Някои въпроси, които предизвика Тълкувателно решение № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 33

Решение № 229 от 5.12.2013 г. на ВКС, ІІ г.о.
Когато запазената част от наследството е накърнена с дарение на идеална част от недвижим имот, която част изчерпва наследството, то намалението се извършва в идеална част от имота, съответна на запазената част, без да се формира наследствена маса. Извършеното дарение в този случай се приравнява на разпореждане с цялото наследствено имущество. В тази хипотеза, както при накърняване с универсално завещание, запазената част се възстановява като дробна част от наследството, определена по чл. 29 от Закона за наследството (ЗН), в случая от единствения наследствен имот. Правилата на чл. 36 ЗН не намират приложение, защото те се отнасят до завет и дарение на отделни наследствени имоти, а не до разпореждане с цялото наследство.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 42

Рубрика: Нотариални действия

Актуални въпроси на договорите за аренда на земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 46

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Някои въпроси във връзка с договора за проектиране и договора за авторски надзор съгласно Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Пенчо Милков
стр. 57

Рубрика: Авторско право

За авторскоправната защита на обучителните методики
авторски материал
Автор / източник: Елена Къндева, Андрей Александров
стр. 70

Рубрика: Индустриална собственост

Софтуерният патент – Международна и национална уредба
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 78

Важно за Вас

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина