Дайджест „Собственост и право“, 2023 г., кн. 04

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Разпределение на разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Петър Топуров
стр. 5

Съдебна практика на ВКС по чл. 79 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 18

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Съдебни средства за защита на учреденото право на ползване върху имот – частна общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 27

Рубрика: Земеделски земи

Субекти и срокове за заплащане на паричните задължения по чл. 27а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 30

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Отмяна на завет с „отчуждението“ на завещаната вещ (чл. 41, ал. 1 ЗН)
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
стр. 37

Наследяване на налични акции от малолетни и непълнолетни лица
авторски материал
Автор / източник: Ани Кънева
стр. 50

Рубрика: Устройство на територията и строителството

Правото на преминаване по чл. 192, ал. 2 от Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев
стр. 61

Въпроси и отговори, свързани с кадастъра и устройственото планиране – 1/2023
Собственик съм на поземлен имот, в урбанизирана територия с начин на трайно ползване, съгласно одобрена кадастрална карта – за ниско застрояване. В нотариалния ми акт площта на имота е записана в два варианта: площ по документ за собственост и площ по кадастрална скица. Двете площи са с различни квадратури, като площта по кадастрална скица е по-голяма от площта по документа за собственост. След описанието на съседите на имота, в нотариалния акт е записано, че имотът е описан в удостоверяващите собствеността документи като имот с планоснимачен номер N. Имам инвестиционни намерения за имота си, но при така създалата се ситуация за мен възниква проблем, защото не мога да разбера имотът ми с каква площ е и на какво съм собственик. Разликата се състои в 100 кв. м в полза на площта по кадастрална скица. Как следва да постъпя, за да може имотът ми да бъде индивидуализиран с една площ в документа ми за собственост и след това да реализирам инвестиционните си намерения, а именно – застрояване на имота?
авторски материал

Автор / източник: Петя Цурева
стр. 69

Въпроси и отговори, свързани с кадастъра и устройственото планиране – 2/2023
Собственик съм на имот, който представляваше земеделска земя и в документа ми за собственост същият е описан по картата на възстановената собственост. Промених предназначението на имота, като след това го и урегулирах с ПУП-ПРЗ. След тези процедури си извадих кадастрална скица от Службата по геодезия, картография и кадастър и в нея в „Номер по предходен план“ е записан номерът на земеделската земя по КВС. Искам да бъде вписан номерът на УПИ и планът, с който е изменен, след влизане на кадастралната карта, за да се установи идентичност. Какво следва да направя?
авторски материал

Автор / източник: Петя Цурева
стр. 71

Въпроси и отговори, свързани с кадастъра и устройственото планиране – 3/2023
Собственик съм на два поземлени имота, които са част от съществуващ голям урегулиран поземлен имот (УПИ), състоящ се от 10 поземлени имота. Как да обединя двата поземлени имота в един и да отредя за тях самостоятелен урегулиран поземлен имот от големия УПИ?
авторски материал

Автор / източник: Петя Цурева
стр. 72

Рубрика: Авторско право

Права на режисьорите на театрални спектакли
авторски материал
Автор / източник: Катерина Пашова-Миразчийска
стр. 74

 

Важно за Вас
стр. 82

Горко на такъв народ! – Дж. Х. Джубран
стр. 84

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина