Търсене
Close this search box.

Дайджест „Собственост и право“, 2019 г., кн. 09

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Рискове при разпоредителни сделки с имоти, придобити от търговец в несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

Някои хипотези на нищожност на сделки с предмет право на строеж или новопостроени сгради
авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева
стр. 13

Решение № 153 от 09.11.2017 г. на ВКС по гр. д. № 4486/2017 г., І г .о.
Искът, предявен от лице, претендиращо да е собственик на недвижим имот, необременен със сервитутно право на ответника, срещу лице, претендиращо да има сервитутно право върху същия имот, с който ищецът иска отричане със сила на пресъдено нещо на претендираното от ответника сервитутно право върху имота на ищеца, по своя характер представлява вещен негаторен установителен иск за защита на правото на собственост. Предпоставка за уважаването му е установяването от ищеца, че е титуляр на правото на собственост върху засегнатия от претенцията на ответника имот, а доказването на правото на собственост на ищеца касае материалната легитимация и е от значение при преценка на основателността на иска, предявен за защита на собствеността му върху имота, а не на допустимостта му.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 21

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Съобразени ли са последните промени в Закона за водите с действащия режим на публичната собственост?
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 24

Рубрика: Земеделски земи

Придобиване на земеделски земи по давност
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 33

Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Промени в предоставянето на административни услуги от АГКК, влезли в сила на 22 август 2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 41

Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Домашното насилие – правни проблеми
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 45

Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Ограничават ли незаличените възбрани правото на собственост на купувача от публичната продан?
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 54

Решение № 87 от 05.07.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4028/ 2017 г., ІІ г. о.
Вписването на исковата молба по чл. 29 ЗЗД има само оповестително действие и правата на третите лица, придобити преди вписването й, не се запазват. Приложимо е правилото, че никой не може да прехвърли това, което не притежава. Ако договорът бъде унищожен, отпадат правата и на приобретател, който е придобил имота преди вписване на исковата молба, въпреки че не е обвързан от силата на пресъдено нещо на решението. По отношение на него и всички останали се проявява конститутивното действие на съдебното решение, с което е уважен искът за унищожаване на договор, съставляващо негова гражданскоправна последица. Чрез конститутивното си действие съдебното решение става юридически факт, който създава, изменя или прекратява гражданското правоотношение и всички лица, за които този юридически факт е правнорелевантен, са длъжни да го зачитат. По време на висящ процес по чл. 29 ЗЗД, предявен от прехвърлителя срещу първия придобретател, давност ще тече за последващ приобретател, придобил правата си преди предявяване на иска или вписване на исковата молба по чл. 29 ЗЗД, и който не е страна в процеса.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 58


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Промените в Закона за устройство на територията по отношение на местоположението на регулационната линия
авторски материал
Автор / източник: Петя Цурева
стр. 62

Има ремонти, при които няма нужда от съгласие на съседи
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 67

Рубрика: Авторско право

Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар – проблеми и добри решения
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 70

 

Важно за Вас
стр. 86

Без стъклени покриви – просто синьо небе
стр. 87

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина