Търсене
Close this search box.

Дайджест „Собственост и право“, 2018 г., кн. 05

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Отмяна на влезлия в сила акт за възлагане на недвижим имот, придобит чрез принудителна продан
авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева
стр. 5

Още веднъж за безвъзмездността на ипотечния договор
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
стр. 18

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Измененията в Закона за собствеността относно придобивната давност върху недвижими имоти – частна държавна и общинска собственост, и обратната сила на закона
авторски материал
Автор / източник: Калин Добрев
стр. 25

Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

За противопоставимостта на договора за аренда, сключен от съсобственик
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 33

Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Измененията в Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 39

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Някои особености на прекратяването на съпружеската имуществена общност през време на брака поради важни причини
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова, д-р
стр. 42

Решение № 226 от 04.04.2018 г. по т. д. № 1906/2016 г. на ВКС-ТК, ІІ т. о.
Преценката относно обема на отговорността на наследника, приел наследството по опис, задължително следва да се извърши в производството по предявен срещу него иск за задължения на наследодателя и има отношение към пасивната му материалноправна легитимация. Размерът на отговорността му следва да бъде съобразен от съда в исковото производство и да намери отражение в диспозитива на съдебното решение. При предявяване на осъдителен иск против наследник, приел наследството по опис, въпросът за съществуването и размера на задължението на наследодателя се включва в предмета на спора, но по него не се формира сила на пресъдено нещо. Приемането по опис на наследството има правоограничаващо действие с оглед отговорността на наследника, и в това се изразява неговата защитна функция.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 57

Рубрика: Устройство на територията и строителството

Промени в правната уредба на зелената система на територията на Столичната община
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 61

Рубрика: Индустриална собственост

Търговско описание вместо търговско наименование на бутилираните води за питейни цели
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 71

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина