Търсене
Close this search box.

Дайджест „Собственост и право“, 2009 г., кн. 02

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Новият Закон за управление на етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5

Данък “сгради” и такса “смет” се плащат от ползвателя на имота
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 17

Решение № 301/08 от 9.05.2008 г. на ВКС, V г.о.
При отчуждителни сделки, извършени между Столичната общинска агенция за приватизация и лицата по чл. 35 ЗППДОП (отм)., ако не са изпълнени изискванията на закона от страна на купувачите, сделката се счита за нищожна като противоречаща на закона. Обявяването й за нищожна може да поиска всеки, в т.ч. и третото лице по сделката – Столичният общински съвет. Той освен че може да се позове на нищожност, има на разположение и останалите искове за разваляне на приватизационната сделка, а така също и с иска за ревандикация на продадения недвижим имот по чл. 108 ЗС.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 19

Решение № 1126/2008 г. от 6.10.2008 г. на ВКС, V г.о.
По иск за ревандикация на земеделски земи по чл.108 ЗС ищецът може да се легитимира като собственик и с решението на общинската поземлена комисия, като представи и други писмени или гласни доказателства за правата на собственост отпреди внасянето на земите в ТКЗС. При разглеждането на иска с правно основание чл. 109 ЗС съдът следва да изследва правния интерес от търсената с него защита.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 23

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Приложно поле на концесиите за услуга
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 27

Разпоредбата на чл. 18 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 35

Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Отказ на съдията по вписванията
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 38

Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Електронните пари и съпружеската имуществена общност
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова
стр. 44

Определение № 121 от 18.03.2008 г. на ВКС, V г.о.
Предмет на спорна съдебна администрация по чл. 32, ал. 2 ЗС може да бъде както определяне начина на използване на съсобствеността, така и начина й на управление, включително и чрез назначаване на управител.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 52

Рубрика: Нотариални действия

Съдът разрешава сделки с имоти на непълнолетни
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 55

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Нарушения при провеждане на процедури по въвеждане в експлоатация на строежите
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 58

Рубрика: Авторско право

Доказване на авторскоправните искове. Проблематика. Писмени доказателства. Свидетелски показания. Оглед
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 65

Рубрика: Индустриална собственост

Изисквания за оформяне на заявки съгласно Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявките за патенти
авторски материал
Автор / източник: Цонка Таушанова
стр. 73

Важно за Вас

Приложение:
Публичната продан като специфичен способ за придобиване на вещни права
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина