Търсене
Close this search box.

Дайджест „Собственост и право“, 2008 г., кн. 04

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Договор за строителство на бъдещ имот
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 5

Вече е възможно неприсъствено съдебно решение
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 13

Кой плаща ремонта на покрива
авторски материал
Автор / източник: Веселин Митев
стр. 15

Обезщетение за ползване на общо помещение в етажна собственост
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 19

Решение № 1650/07 от 12.12.2007 на ВКС, V г.о.
Щом като един недвижим имот към момента на завземането му от държавата за жилищно строителство е бил в регулация и щом не е имало друго отреждане по действащите регулационни и застроителни планове и не е имало обезщетяване на собствениците,имотът е завзет незаконно и собствеността върху него се възстановява по чл. 2 ЗВСВОНИ.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20

Решение № 31/08 от 11.02.2007 г. на ВКС, V г.о.
Когато с предварителен договор е постигнато съгласие и е поето обещание да се прехвърли на семейство със съпруг – чужденец недвижим имот – земя и сграда, недействителна е уговорката за прехвърляне на собствеността само върху земята. За останалата част, за сградата – предварителният договор може да се обяви за окончателен.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 22

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Предстоящи промени в Закона за общинската собственост
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 26

Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Календар на юриста – Срокове по чл. 19 ЗСПЗЗ за управление и разпореждане от общините със земеделските земи, останали свободни след приключване на процедурата по възстановяване праватана собствениците по реда на ЗСПЗЗ
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 31

Решение № 1078 от 1.10.2007 г. на ВКС, V г.о.
Легитимиран собственик на земеделска земя по искове за собственост е този, който има позитивно решение от поземлената комисия, придружено със скица, и който може да установи, че ползвателят по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ не е построил при спазване на актовете на държавните органи сграда върху земята до 01.03.1991 г. и не е заплатил земята по цени, определени от Министерския съвет, в тримесечен срок от влизане в сила на оценката. Едноетажни бараки без електрификация, водозахранване и без сервизни помещения не представляват “сграда” по смисъла на закона и не са предпоставка за трансформиране правата на ползване в права на собственост.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34

Решение № 857 от 2 .08.2007 г. на ВКС, IV г.о.
За имоти, които са възстановени окончателно или са изкупени по реда на § 4а или 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ не е необходимо да се издават заповеди за възстановяването или за придобиването им.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 36

Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Влог ли е по смисъла на Семейния кодекс договорът за наем на сейф
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова
стр. 39

Иск за подобрения в съсобствен имот
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 45

Наследяване по съребрена линия
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 46

Решение № 241 от 10.04.2006 г. на ВКС, I г.о.
Упражняваната въз основа на извършено по реда на чл. 32 ЗС разпределение на ползването фактическа власт върху самостоятелен обект от страна на един от съсобствениците не представлява владение по смисъла на чл. 68, ал. 1 ЗС.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 48

Рубрика: Нотариални действия

Проблеми на нотариалното производство след влизането в сила на новия ГПК
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р
стр. 52

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Тълкувателно решение № 1 от 14.01.2008 г. на ВАС, ОС на колегиите
Относно противоречиви становища по прилагането на чл. 132, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 136, ал. 1 ЗУТ
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 61

Рубрика: Авторско право

За същността на публикуването на авторски произведения
авторски материал
Автор / източник: Виолета Цакова
стр. 66

Рубрика: Индустриална собственост

Нарушения на права върху промишлен дизайн ­ същност и способи на защита
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 74

Важно за вас

Първата фаза на съдебната делба
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
Приложение

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина