Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2023 г., кн. 04

Рубрика: Счетоводство и одит

За развитието на счетоводната и одиторската професия в България
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 5

Административни санкции, налагани за неспазване на счетоводното, данъчното и търговското законодателство
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 16

Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода относно отсрочените данъци
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 25

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 35

Заповед № ЗМФ-120 от 06.02.2023 г. на МФ
административна практика
Автор / източник: МФ
стр. 39

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на присъдено обезщетение по чл. 93, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 46

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Правото на данъчен кредит и реалността на доставките в практиката на СЕС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 49

Определяне данъчното събитие при доставки на стоки, които са родово определени
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 56

Рубрика: Финансово управление и контрол

Предложения за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари и въпроси, които те породиха в практиката
авторски материал
Автор / източник: Кристина Неофитова
стр. 59

Делова информация
стр. 73

Информационен преглед
стр. 79

Горко на такъв народ! – Дж. Х. Джубран
стр. 80

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина