Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2023 г., кн. 03

Рубрика: Счетоводство и одит

Изменение на МСС 8 относно разграничението на промените в счетоводната политика от промените в счетоводните приблизителни оценки
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Счетоводно отчитане на продажбата на стока или продукция под цената й на придобиване
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 14

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Изменения и допълнения на ЗКПО в областта на преотстъпването на корпоративен данък, представляващо държавна помощ за регионално развитие
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 15

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2022 година
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 32

На сайта на НАП вече са достъпни предварително попълнените данъчни декларации за доходите на физическите лица за 2022 година
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 41

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Липса на задължение за корекция на ползван данъчен кредит при бракуване на стока с изтекъл срок на годност, определен съгласно фирмени стандарти
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 43

Корекции на ползван данъчен кредит при бракуване на активи
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 45

Становище № 20-00-26 от 15.02.23 г. на НАП
Относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност на консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, природен газ, вода и други, префактурирани от наемодател на наемател
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 52

Рубрика: Финансово управление и контрол

Кога се очаква приемане на еврото в България – един въпрос, който все още стои отворен
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 64

 

Делова информация
стр. 76

Информационен преглед
стр. 83

Защо жените плачат
стр. 84

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина