Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2022 г., кн. 08

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отчитане на хотелиерската и ресторантьорската дейност
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Промени, имащи отношение към прилагането на ЗДДФЛ, реализирани с изменението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 27

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Коментар на промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 35

Указание № УК-3 от 15.07.2022 г. на МФ
Относно практическото приложение на § 15д от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г., в сила от тридневен срок от обнародване на закона.
административна практика

Автор / източник: МФ
стр. 63

Рубрика: Застраховане

За липсата на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и връзката й с дерегистрацията на пътното превозно средство
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 71

Рубрика: Финансово управление и контрол

Преглед на последните промени в Закона за пазарите на финансови инструменти относно статута на инвестиционните посредници
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 79

Делова информация
стр. 92

Информационен преглед
стр. 98

Екскурзията на твоя живот
стр. 99

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина