Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2022 г., кн. 04

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на авансовите плащания
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Счетоводно и данъчно третиране на ваучерите за храна – нови моменти за 2022 година
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 17

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Ползване на данъчните облекчения за деца с Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2021 година
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 23

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Корекции при грешно данъчно третиране на доставки или вътреобщностни придобивания, установено с влязъл в сила акт на органите по приходите
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 31

Становище № 20-00-11 от 17.01.2022 г. на НАП
Относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на предоставени на доставчиците на електрическа енергия от Министерство на енергетиката (МЕ) безвъзмездни средства във връзка с прилагане на мярката по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh (Програма/Програмата). 
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 46

Рубрика: Мита. Акцизи

Актуален поглед върху митническия контрол на парични средства в Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Цветан Мадански
стр. 50

Рубрика: Финансово управление и контрол

Какво предвижда Законът за държавния бюджет за 2022 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 61

Делова информация
стр. 76

Информационен преглед
стр. 82

Изкуството да знаеш какво да пренебрегнеш
стр. 83

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина