Търсене
Close this search box.

Дайджест „Финанси и право“, 2007 г., кн. 12

Рубрика: Счетоводство

Новата редакция на СС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5
 

Нов вариант на Счетоводен стандарт 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 10
 

Финансови предизвикателства – Индекси на българския капиталов пазар
авторски материал
Автор / източник: Ваня Борисова
стр. 17
 

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Годишна данъчна декларация за корпоративен данък
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 20
 

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Годишно преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, придобити през 2007 година
авторски материал
Автор / източник: Веска Димитрова
стр. 26
 

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Основни тълкувателни изводи по отношение третирането на вътреобщностните доставки за целите на ЗДДС, дадени с указание № 24-00-27 на НАП от 21.04.2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Теодоси Георгиев
стр. 31
 

Облагане с ДДС на факторингови сделки, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за ДДС
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
стр. 35
 

Писмо № 24-00-47 от 08.11.2007 г. на НАП
Относно прилагане разпоредбата на чл. 72 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), във връзка със запитвания на органи по приходите и задължените лица, както и наличието на противоречива съдебна практика.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 39
 

Рубрика: Местни данъци и такси

Измененията в Закона за местните данъци и такси завишават не само правата, но и отговорностите на общините
авторски материал
Автор / източник: Милан Петров, д-р
стр. 44
 

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Отправяне на запитвания до Националната агенция за приходите
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 50
 

Рубрика: Митници. Акцизи

Концепцията за одобрените икономически оператори – начало на нови отношения митници – бизнес
авторски материал
Автор / източник: Тонка Костадинова
стр. 57
 

Рубрика: Финансово управление

Придобиване и изплащане на държавни ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 63

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина