Административен процес

Национален учебен семинар

22 – 24 април 2015 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2
Конферентна зала на КНСБ

Лектори:
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ, Съдия във Върховния административен съд

АСЕН ДЮЛГЕРОВ, Адвокат

АТАНАСКА ДИШЕВА, Съдия във Върховния административен съд

ТЕОДОРА НИКОЛОВА, Съдия във Върховния административен съд

Учебна програма

22 април 2015 г. (сряда)

12.30 – 13.00 ч. Регистрация на участниците в семинара
13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара

13.10 – 17.00 ч. Тема № 1
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ.
Видове. Критерии за разграничаване. Административна правосубектност.
Административни производства за издаване на административни актове – допустимост, образуване, спиране, прекратяване, решаване на въпроса по същество. Споразумение по чл. 20 АПК, административен договор и извънсъдебна спогодба.
Предварително изпълнение – същност, допустимост и контрол. Фикциите мълчалив отказ, мълчаливо съгласие, мълчаливо потвърждаване – административна и съдебна практика.
Оспорване на административни актове по административен ред и възобновяване на административното производство за издаване на административен акт в практиката на Върховния административен съд. Спорни въпроси и тълкувателни решения.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

23 април 2015 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ.
Класификация и съдържание. Производства по издаването и оспорването им. Процесуални ефекти и правни последици. Административна и съдебна практика.
ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ИЗДАВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИ ГРАФИЧНИ ДОКУМЕНТИ.
Нормативните актове с графично съдържание: дефиниция и видове планове и карти. Издаването на скици като административна услуга. Скицата като извадка от действащ план или карта. Съдържание на услугата. Производство по издаването. Правна защита срещу откази. Административна и съдебна практика по ЗУТ, ЗКИР, ЗСПЗЗ други.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор АСЕН ДЮЛГЕРОВ

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на КНСБ

13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД СЪДА.
1. Оспорване на административни актове пред първата инстанция – предпоставки за редовност и допустимост на оспорването; предмет на оспорването и основания; страни в съдебното производство; предмет на съдебната проверка; тежест на доказване и служебно начало; доказателства и доказателствени средства; правомощия на съда. Особености на производствата по оспорване на общи административни актове и на подзаконови нормативни актове. Оспорване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт.
2. Касационно производство – предмет и основания на оспорване; право на оспорване; предпоставки за редовност и допустимост на жалбата; разглеждане на жалбата; допустими доказателства; предмет на проверката; правомощия на съда.
3. Обжалване на определенията и разпорежданията – обжалваеми актове, правомощия на съда.
4. Производство за отмяна на влезли в сила съдебни актове – допустимост на искането, предмет, срокове, основания за отмяна; правомощия на съда. Особености на производството по искане за отмяна от трето лице.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор АТАНАСКА ДИШЕВА

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

24 април 2015 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕС.
1. Производство по издаване на данъчни ревизионни актове.
– Образуване, компетентен орган, срокове;
– Страни и предмет;
– Доказателства и доказателствени средства;
– Обмен на информация в рамките на ЕС;
– Спиране, възобновяване и прекратяване на производството;
– Ревизионен доклад;
– Ревизия при особени случаи.
2. Обжалване на Ревизионен акт по административен ред.
– Срокове;
– Актове по допустимостта;
– Спиране на изпълнението;
– Правомощия на решаващия орган.
3. Съдебно обжалване на ревизионен акт.
– Допустимост на производството;
– Спиране на изпълнението;
– Служебно начало в процеса по оспорване на ревизионен акт пред съда;
– Доказателства и доказателствени средства;
– Решаване на делото. Разноски.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор ТЕОДОРА НИКОЛОВА

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Предстоящи семинари

20 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Димитър Войнов
19 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Валентина Василева
15 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Евгения Попова
12 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Теодора Бакърджиева
7 декември 2023
– 8 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Борислав Белазелков, Доц. д-р Таня Градинарова, Красимир Машев, Мариана Обретенова
29 ноември 2023
– 1 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова
22 ноември 2023
– 24 ноември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Димитър Войнов, Валентина Василева, Лорета Цветкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина