Търсене
Close this search box.

Присъствен семинар и уебинар – Промените в данъчните закони за 2023 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г. Ревизии и проверки по ДОПК

Традиционен присъствен семинар и уебинар

18 – 20 януари 2023 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

Лектори:
ЦВЕТАНА ЯНКОВА,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА, Данъчен консултант
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП
Проф. д-р ГАНЕТА МИНКОВА, Адвокат, Експерт по ДОПК

Вие може да изберете един от следните варианти за участие:

1. Присъствен семинар.
2. Уебинар по интернет в Zoom.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА

18 януари 2023 г., сряда

13.30 – 13.35 ч. Откриване на семинара и уебинара Иво Ризов,
Управител на НКЦ Решение ООД
13.35 – 17.00 ч.

Тема № 1

Промените в ЗДДФЛ за 2023 г. Актуални въпроси във връзка с облагането на доходите на физическите лица по ЗДДФЛ за 2022 г.
1. Промените в ЗДДФЛ за 2023 г.
– Разширяване на обхвата на предоставяне на информация със справките по чл. 73 от ЗДДФЛ и служебната бележка за доходите от трудови правоотношения;
– Условия за прилагане на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания;
– Възможност за деклариране и на доходи, облагаеми с окончателен данък в годишната данъчна декларация;
– Разширяване на обхвата на предоставяне на информация за целите на задължителния автоматичен обмен.
2. Особености при ползване на данъчните облекчения за деца при авансовото облагане на доходите за 2023 г.
3. Годишно облагане на доходите на физическите лица:
– Прилагане от работодателите на годишното облагане на доходите от трудови правоотношения и определяне на годишния данък. Удостоверяване на доходите. Ползване на данъчните облекчения чрез работодателите – условия и особености. Казуси от практиката.
– Особености при ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания в годишен аспект, когато са ползвани при авансовото облагане на доходите за 2022 г.
4.  Предоставяне на информация:
– Със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2022 г.
– Със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения през 2022 г. Отразяване на ползваните данъчни облекчения в справката за доходите по трудови правоотношения. Особености при попълване на необлагаеми доходи в справката.
– За целите на задължителния автоматичен обмен.
5. Особености при годишното облагане на доходите на физическите лица и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. Прилагане на новия режим за облагане на доходи от лихви по влогове в банки. Обсъждане на казуси от практиката.
6. Проблемни въпроси от практиката и алтернативи за тяхното разрешаване.

Лектор
Евгения
Попова
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза / почивка

19 януари 2023 г., четвъртък

09.30 – 15.30 ч.

Тема № 2
Промените в ЗКПО за 2023 г. Актуални въпроси на корпоративното подоходно облагане за 2022 г. Годишно данъчно приключване.
I. Промените на ЗКПО за 2023 г.

II. Акценти от промените на ЗКПО за 2022 г.
1. Допълване на чл. 11а по отношение на обратния лизинг.
2. Регулиране на несъответствията при хибридни образувания и инструменти и отстраняване на несъответствие, свързано с контролираните чуждестранни дружества.
3. Данък върху разходите – специални правила за ваучерите за храна за 2022 г. и намаляване на ставката на данъка върху разходите в натура.
III. Съдебни решения и данъчни становища по често приложими в практиката разпоредби.
1. Данъчни постоянни разлики:
– Разходи, които не са документално обосновани;
– Разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на печалбата;
– Непризнати разходи за ДДС и данък при източника, понесен от платеца на дохода;
– Разходи за глоби и санкции;
– Разходи и приходи от липси и брак на активи;
– Приходи, възникнали по повод на непризнати разходи.
2. Данъчни временни разлики и други суми, с които се преобразува счетоводният финансов резултат:
– Обезценки и отписване на вземания и данъчно третиране на неплатени задължения;
– Неизплатени доходи на местни физически лица;
– Слаба капитализация;
3. Данъчни амортизируеми активи, пренасяне на данъчна загуба, авансов дивидент и др.

Лектор
Цветана
Янкова
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза / почивка
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза / почивка
16.00 – 17.30 ч. Тема № 3
Актуални въпроси на ревизиите и проверките по ДОПК. Ревизионен доклад. Ревизионен акт.
Обжалване по административен и съдебен ред.
Лектор
Проф. д-р Ганета
Минкова

20 януари 2023 г., петък

09.30 – 13.00 ч.

Тема № 4
Промените в ЗДДС за 2023 г. Актуални въпроси по ДДС. Практика на НАП, МФ, ВАС и Съда на ЕС.

1. Въвеждане на 9 % ДДС като постоянна ставка за:
– Книги, учебници, периодични издания – вестници и списания;
– Бебешки храни и пелени по Приложение № 4.
2. Удължаване до 31.12.2023 г. на срока за:
– 0 % ДДС за хляб и пшенично брашно
– 9 % ДДС за ресторантьорски и кетъринг услуги, туроператори и използване на спортни съоръжения.
3. Намалявана на начисления ДДС при несъбираеми вземания – условия за извършването му, процедура за издаване на кредитни известия или протоколи.
4. Специален ред за деклариране на доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на ЕС от доставчик, неустановен в ЕС.
5. Въвеждане на задължения за доставчиците на платежни услуги.
6. Увеличаване на прага за регистрация по ЗДДС.
7. Други изменения и допълнения в ЗДДС.
8. Актуални казуси и практика на НАП, МФ, ВАС и Съда на ЕС.

Лектор
Валентина
Василева
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза / почивка
13.00 ч. Закриване на семинара и уебинара

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина