Присъствен семинар и уебинар – Актуални въпроси на вещното и наследственото право

Традиционен присъствен семинар и уебинар

Сделки с имоти. Право на строеж и приращения

20 – 21 април 2023 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”

Лектори:
Доц. д-р БИСЕРКА МАРИНОВА,
Преподавател в Университета по архитектура, строителство и градоустройство, адвокат
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, Съдия във Върховния касационен съд
Доц. д.н. СТОЯН СТАВРУ, Доктор по гражданско и семейно право, адвокат

Вие може да изберете един от следните варианти за участие:

1. Присъствен семинар.
2. Уебинар по интернет в Zoom.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА

20 април 2023 г. (четвъртък)

09.30 – 09.35 ч.Откриване на семинара и уебинараИво Ризов,
Управител на НКЦ Решение ООД
09.35 – 11.00 ч.

Тема № 1:
СДЕЛКИ С ИМОТИ. ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОВЕРКИ. ДОБРИ ПРАКТИКИ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ.
Проверка на страните по сделките.
1. Физическите лице като субекти на вещноправни отношения.
– Правоспособност, дееспособност и представителство за сключване на сделки с вещни права.
– Сделки с вещни права при сключен брак.
– Особености при физическо лице – едноличен търговец.
– Сделки с наследени вещни права.
2. Юридическите лица като субекти на вещноправни отношения.
– Понятие за юридическо лице и видове.
– Особености във връзка с правосубектността и представителството.

Лектор
Доц. д-р Бисерка
Маринова
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза / почивка
11.30 – 13.00 ч.

Тема № 2:
Проверка на притежаваните вещни права.
1. Характеристика на вещните права. Видове вещни права.

– Право на собственост.
– Право на строеж.
– Право на ползване.
– Сервитути.
2. Специфични случаи на притежаване на вещни права.
– Съсобственост
– Етажна собственост
3. Особености при сключване на сделки при ипотека.
– Правна характеристика на ипотеката.
– Видове ипотеки.
– Сключване на сделки, финансирани чрез ипотека.
– Продажба на ипотекиран имот.
4. Документи за доказване на притежаваните вещни права.
– Документи при вещно право, придобито чрез правна сделка.
– Документи при вещно право, придобито по давност.
– Документи при вещно право, придобито по наследство.
– Документи при покупка на имот в „ново” строителство.

 Лектор
Доц. д-р Бисерка
Маринова
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 17.30 ч.

Тема № 3:
Рискове при сделки с имоти и мерки за ограничаване.
1. Понятие за тежести върху имота.
– Вещни тежести.
– Облигационни тежести.

2. Специфични рискове при сделки с вещни права.
– Рискове от недействителност при недееспособност и представителство.
– Рискове при покупка на имоти при сключен брак на прехвърлителя.
– Рискове при покупка на наследствен имот.
– Рискове при сделки с имот от правата на неудовлетворени кредитори.
– Рискове при покупка на имот от търговец.
– Рискове при публична продан.
– Рискове при сделки с имот поради нарушения на нотариус.
– Рискове при сключване на предварителен договор.
– Рискове при договаряне на „ново строителство”.

Лектор
Доц. д-р Бисерка
Маринова
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза / почивка

21 април 2023 г. (петък)

09.30 – 13.00 ч.

Тема № 4:
Право на строеж и приращения.

1. Придобиване на право на строеж.
2. Ексцес при упражняване на правото на строеж (приращение, присъединяване).
3. Ползване на земята.
4. Срок за упражняване на правото на строеж.

Лектор
Доц. д.н. Стоян
Ставру
11.00 – 11.30 ч.Кафе-пауза / почивка
13.00 – 14.00 ч.Обедна почивка
14.00 – 17.30 ч.Тема № 5:
Възстановяване на запазена част от наследството.

1. Лица, имащи право на запазена част от наследството.
2. Предявяване на правото. Изискването на чл. 30, ал. 2 ЗН.
3. Погасяване на правото по давност.
4. Определяне на разполагаемата и запазена част от наследството. Извършване на преценка дали запазената част е накърнена.
5. Възстановяване на запазената част чрез намаляване на завещателни разпореждания и дарения.
6. Действие на възстановяването.
7. Правни последици от възстановяването на запазената част.
8. Хипотези на възстановяване на запазена част от наследството в практиката на ВКС.
Лектор
Светлана
Калинова
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза / почивка
17.30 ч. Закриване на семинара и уебинара

Предстоящи семинари

20 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Димитър Войнов
19 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Валентина Василева
15 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Евгения Попова
12 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Теодора Бакърджиева
7 декември 2023
– 8 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Борислав Белазелков, Доц. д-р Таня Градинарова, Красимир Машев, Мариана Обретенова
29 ноември 2023
– 1 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова
22 ноември 2023
– 24 ноември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Димитър Войнов, Валентина Василева, Лорета Цветкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина