Присъствен семинар и уебинар – Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра

Традиционен присъствен семинар и уебинар

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ОТ ДНСК. СЪДЕБНА ПРАКТИКА

4 – 5 април 2023 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”

Лектори:
ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ,
Главен директор на Главна дирекция „Строителен контрол“ в ДНСК
САВИН КОВАЧЕВ, Консултант, експерт по устройство на територията
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат, експерт по устройство на територията
ГАЛИНА СОЛАКОВА, Съдия във Върховния административен съд

Вие може да изберете един от следните варианти за участие:

1. Присъствен семинар.
2. Уебинар по интернет в Zoom.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА

4 април 2023 г. (вторник)

09.30 – 09.35 ч.Откриване на семинара и уебинараИво Ризов,
Управител на НКЦ Решение ООД
09.35 – 11.00 ч.

Тема № 1
Устройствена основа на инвестиционния процес. Законови ограничения за промяна на предназначението на земята.
Реализация на инвестиционните намерения на държавата, общините и на частноправните субекти в общини без одобрен общ устройствен план. Планиране и изграждане на строителни обекти в извънурбанизираните територии при условията на висяща процедура по изработване и одобряване на нов общ устройствен план на община. Предпоставки за провеждане на процедури по промяна на предназначението на земята с цел застрояване. Промените в ЗУТ, обнародвани в ДВ, бр. 6 от 2023 г.

Лектор
Валентина
Бакалова
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза / почивка
13.00 – 14.00 ч.

Обедна почивка

11.30 – 13.00 ч. Тема № 2
Значение на предвижданията на общия устройствен план за управлението на инвестиционните политики на държавата, общините, експлоатационните дружества и частните инвеститори.
Баланс между стабилност на предвижданията и адаптирането на действащия общ устройствен план към променящите се обществено икономически условия. Съответствие между предвижданията на ОУП и ПУП. Изключения. Действие на заварения подробен устройствен план при одобрен нов общ устройствен план. Разполагане на инсталации за производство на електрическа енергия върху съществуващи, разположени извън урбанизираните територии, без подробен устройствен план (Анализ на новата редакция на чл. 147, ал. 1, т. 14 ЗУТ, обн. в ДВ бр. 6 от 2023 г.).
Основания и процедури за изменение на действащ общ устройствен план. Обща и специална правна уредба на ЗУТ, ЗУЧК и ЗУЗСО. Взаимодействие между ОУПО и планове и програми, одобрени по реда на други закони – ЗООС, ЗБР, ЗЕ, ЗВ и др.
Лектор
Валентина
Бакалова
13.00 – 14.00 ч.

Обедна почивка

14.00 – 17.30 ч. Тема № 3
Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.

1. Същност и роля на визите за проектиране за стартиране на инвестиционното проектиране. Видове визи и тяхното съдържание, процедури по издаването на визите и тяхното съгласуване.
2. Особености на договорите за проектиране и за надзор в проектирането.
3. Фази на инвестиционното проектиране – критичен анализ с поглед към бъдещето.
4. Видове режими за изпълнение на СМР и промяна на предназначението на строежите. Акцент върху последните промени в ЗУТ, свързани с инсталирането на ВЕИ.
5. Отговорности на главния архитект при съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешенията за строеж – необходимост от промяна на правната уредба /анализ на чл.144 и чл.145 ЗУТ/.
6. Контролни правомощия на ДНСК след издаване на разрешението за строеж – необходимост от съществуване на чл.156 ЗУТ.
7. Способи за ограничаване обема на незавършеното строителство. Загуба на правното действие на разрешението за строеж.
Лектор
Савин
Ковачев
15.30 – 16.00 ч.

Кафе-пауза / почивка

5 април 2023 г. (сряда)

09.30 – 13.00 ч.

Тема № 4
Контрол на консултанта в процеса на строителството.

1. Законосъобразно започване на строежа.
2. Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.
3. Спиране на строежи.
4. Пропуски при упражняване на дейността на консултанта по време на строителството.
Актуални въпроси и становища по прилагането на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба.

Лектор
Георги
Даракчиев
11.00 – 11.30 ч.Кафе-пауза / почивка
13.00 – 14.00 ч.Обедна почивка
14.00 – 17.30 ч. Тема № 5
Съдебна практика по Закона за кадастъра и имотния регистър.

1. Същност на кадастралната карта и кадастралния регистър.
2. Обекти на кадастъра.
3. Одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър.
4. Поддържане в актуално състояние /изменение/ на кадастралната карта и кадастралния регистър. Съдебен контрол.
Лектор
Галина
Солакова
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза / почивка
17.30 ч. Закриване на семинара и уебинара

Предстоящи семинари

20 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Димитър Войнов
19 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Валентина Василева
15 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Евгения Попова
12 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Теодора Бакърджиева
7 декември 2023
– 8 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Борислав Белазелков, Доц. д-р Таня Градинарова, Красимир Машев, Мариана Обретенова
29 ноември 2023
– 1 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова
22 ноември 2023
– 24 ноември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Димитър Войнов, Валентина Василева, Лорета Цветкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина