Присъствен семинар и уебинар – Актуални въпроси на облигационното право

Традиционен присъствен семинар и уебинар

Деликтна отговорност
Разваляне на договора
Предварителен договор и сключване на окончателен договор по чл. 19, ал. 3 ЗЗД
Договор за наем и договор за лизинг

6 – 7 април 2023 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”

Лектори:
СТЕФАН КЮРКЧИЕВ,
Зам. председател на Софийски градски съд
КРАСИМИР МАШЕВ, Съдия в Апелативен съд – София град
Д-р АНАСТАС ПУНЕВ, Преподавател и главен асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат
Д-р ИРИНА БОГДАНОВА, Преподавател и главен асистент в СУ „Св. Климент Охридски“

Вие може да изберете един от следните варианти за участие:

1. Присъствен семинар.
2. Уебинар по интернет в Zoom.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА

6 април 2023 г. (четвъртък)

09.30 – 09.35 ч.Откриване на семинара и уебинараИво Ризов,
Управител на НКЦ Решение ООД
09.35 – 13.00 ч.

Тема № 1:
Деликтна отговорност – характер и обем. Определяне размер на обезщетението. Тълкувателно решение от 13.01.2023 г. по тълкувателно дело № 3/2021 на ОСГКТ на ВКС. Анализ на съдебната практика на ВКС.

Лектор
Стефан
Кюркчиев
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза / почивка
13.00 – 14.00 ч.

Обедна почивка

14.00 – 17.30 ч.Тема № 2:
Разваляне на двустранни договори – чл. 87 ЗЗД. Материалноправни последици при разваляне на двустранните договори

1. Материални предпоставки за разваляне на двустранни договори.
2. Уговорка за комисорна клауза.
3. Извънсъдебно разваляне на договора – особености.
4. Съдебно разваляне на договора – практически проблеми.
5. Прекратяване на търговски договори поради непреодолима сила и стопанска непоносимост, включително в условията на извънредно положение.
Лектор
Красимир
Машев
15.30 – 16.00 ч.

Кафе-пауза / почивка

7 април 2023 г. (петък)

09.30 – 13.00 ч.

Тема № 3:
Спорни въпроси при предварителния договор и искът за сключване на окончателен договор по реда на чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Съдебна практика.
1. Приложно поле на предварителния договор и изисквания за неговата валидност.

• Неприложимост на предварителния договор при договори с оглед на личността, реални договори безвъзмездните договори.
• Специфични изисквания относно валидността на предварителния договор.
• Предварителен договор и прехвърляне на съсобствени вещи и вещи, притежавани в режим на СИО.
• Осъществяване на владение въз основа на предварителен договор.
• Преживяване на клаузи от предварителния договор след сключване на окончателния договор. Разваляне на предварителен договор.
2. Иск за обявяване на предварителния договор за окончателен – материалноправни и процесуалноправни проблеми
• Активна и пасивна процесуална легитимация при иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Защита на продавача-ищец, който не е получил следващата му се продажна цена.
• Предпоставки за уважаване на иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Следва ли съдът да обяви за окончателен предварителен договор за продажба, ако купувачът не е заплатил цената в светлината на Тълкувателно дело № 4/2020 г. на Гражданска и Търговска колегии на ВКС.
• Павлов иск и иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Значение на вписването на исковата молба по иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Погасителна давност и иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД.
• Действие на съдебното решение, с което предварителен договор бива обявен за окончателен.

Лектор
Д-р Ирина
Богданова
11.00 – 11.30 ч.Кафе-пауза / почивка
13.00 – 14.00 ч.Обедна почивка
14.00 – 17.30 ч.Тема № 4:
Договор за наем и договор за лизинг.

1. Права на наемодателя по договора за наем – прехвърляне на имота, прекратяване на договора, претенции при неизпълнение на договора и ред за осъществяването им.
2. Права на наемателя по договора за наем – състояние на вещта, пренаемане, претендиране на разноски и подобрения, изменение на договора.
3. Права на лизингодателя по договора за лизинг – прекратяване на договора, обем на дължимото при неизпълнение, изменение на договора.
4. Права на лизингополучателя по договора за лизинг – риск от погиване на вещта, възможност за придобиване на вещта.
Лектор
Д-р Анастас
Пунев
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза / почивка
17.30 ч. Закриване на семинара и уебинара

Предстоящи семинари

20 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Димитър Войнов
19 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Валентина Василева
15 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Евгения Попова
12 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Теодора Бакърджиева
7 декември 2023
– 8 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Борислав Белазелков, Доц. д-р Таня Градинарова, Красимир Машев, Мариана Обретенова
29 ноември 2023
– 1 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова
22 ноември 2023
– 24 ноември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Димитър Войнов, Валентина Василева, Лорета Цветкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина