Търсене
Close this search box.

Промените в данъчните закони за 2020 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

Традиционен национален учебен семинар

27 – 28 февруари 2020 г.

София, пл. „Македония“ № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа

Лектори:
ВЕЛИН ФИЛИПОВ, Регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант
ДИМИТЪР ВОЙНОВ, Данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Учебна програма

27 февруари 2020 г. (четвъртък)

08.30 – 09.00 ч. Регистрация на участниците в семинара
09.00 – 09.10 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор „Обучение“
09.10 – 12.30 ч. Тема № 1
Промените в ЗКПО за 2020 г.
1. Данъчно третиране на разходи за изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или публична общинска собственост.
2. Допълнения в режима за регулиране на слабата капитализация.
3. Допълнения в регулациите при неизпълнение на изискванията за преотстъпване на корпоративен данък.
4. Данъчно регулиране при трансфери между част на едно предприятие, разположена в страната, и друга част на същото предприятие, разположена извън страната, включително данъчно облагане при напускане (Exit taxation).
5. Други.
Лектор
Димитър
Войнов
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд
13.30 – 17.00 ч. Тема № 2
Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):
1. Изменения и допълнения в закона, които са в сила от 01.01.2020 г. Преглед на промените в ЗДДФЛ, които за първи път се прилагат при годишното облагане на доходите за 2019 г.
2. Задължения на работодателите при годишното приключване на 2019 г.:
– Определяне на годишна данъчна основа, прилагане на данъчните облекчения на годишна база и преизчисляване на дължимия данък;
– Предоставяне на служебни бележки за изплатени доходи – нови моменти и образци;
– Подаване на нов вид справка – Справка за изплатени доходи по трудови правоотношения в НАП. Срокове за подаване и специфики при попълването на справката. Правила за извършването на корекции;
– Предоставяне на информация за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица за целите на автоматичния обмен – нови моменти.
3. Задължения на предприятията при изплащането на доходи по извънтрудови правоотношения, наеми и други доходи, подлежащи на годишно облагане и деклариране:
– Предоставяне на документи за изплатен доход и удържан авансово данък;
– Попълване и подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи през 2019 г. – нов ред за подаване; специфики при попълването на новия образец и нови правила за извършването на корекции в справката;
– Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен с други държави – членки.
4. Промените в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. Особености и нови правила при декларирането на доходите.
5. Други казуси по прилагането на ЗДДФЛ.
Лектор
Евгения
Попова
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

28 февруари 2020 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 3
Промените в ЗДДС, в сила от 1 януари 2020 г.
1. Нов режим „складиране на стоки до поискване“. Условия за прилагане на режима. Документиране и деклариране. Последици при неизпълнение на законовите условия.
2. Нови документи, удостоверяващи ВОД на стоки.
3. Определяне на вътреобщностната доставка при последователни доставки на стока.
4. Ново данъчно третиране на подобренията на сгради. Определение за нова сграда след извършено съществено подобрение. Данъчно третиране на доставката на сграда, след извършено съществено подобрение. Корекции на ползван данъчен кредит на съществените подобрения на сгради.
5. Ново данъчно третиране на доставките на стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона, за които държавата упражнява суверенни права, юрисдикция и контрол. Лице задължено да начисли данъка. Данъчно събитие на доставката, документиране и деклариране.
6. Ново данъчно третиране на разходите по изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или общинска собственост. Право на приспадане на данъчен кредит.
7. Ново основание за регистрация при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано. Определение за сродна дейност, лица действащи съгласувано. Сумиране на обороти.
8. Ново основание за регистрация при ВОП на стоки.
9. Ново основание за регистрация на лица, установени извън територията на страната.
10. Липса на задължение за издаване на касова бележка от фискално устройство при извършване на неприсъствено плащане. Определение за неприсъствено плащане. Документиране на продажбата.

Лектор
Калина
Златанова
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд
13.30 – 17.00 ч. Тема № 4
Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство. Промените в Закона за счетоводството за 2020 г.
Лектор
Велин
Филипов, д.е.с.
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
17.00 ч. Закриване на семинара

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина