Търсене
Close this search box.

Актуални въпроси на търговското право. Търговски спорове. Несъстоятелност. Изпълнително производство. Съдебна практика

Национален учебен семинар

31 октомври – 2 ноември 2012 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”

Лектори:

НЕЛИ МАДАНСКА,
Зам. директор на Националния институт на правосъдието

Гл. ас. СТЕФАН СТЕФАНОВ
Преподавател по гражданско и търговско право в СУ „Св. Климент Охридски”

ДИАНА МИТЕВА,
Съдия в Окръжен съд – Варна

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Съдия във Върховен касационен съд

Учебна програма

31 октомври 2012 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара

13.10 – 17.00 ч. Тема № 1

Търговски спорове – актуални въпроси на правоприлагането:
– Особеното производство по търговски спорове – приложно поле, особености, двукратна размяна на книжа;
– Отражение на пропуснатата пререгистрация в търговския регистър върху разглеждането на търговски спорове;
– Търговски спорове, свързани с неустойката по търговски сделки. Преглед на съдебната практика;
– Търговски спорове, свързани с договора за строителство.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор НЕЛИ МАДАНСКА

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

1 ноември 2012 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2

1. Последици на решението за откриване на производство по несъстоятелност
1.1. Ограничаване на правата на длъжника
1.2. Спиране на искови и изпълнителни производства
1.3. Трансформация на непаричните задължения в парични
1.4. Легитимация и право на глас в първото събрание на кредиторите
1.5. Особени случаи на продажба (чл. 639б ТЗ)
1.6. Усложнения при отказ на длъжника да предаде на синдика търговските си книги
1.7. Особени хипотези на предявяване на вземанията – чл. 617, ал. 2 ТЗ; предявяване на вземанията на ответници по искове за попълване на масата на несъстоятелността
1.8. Проблеми на погасителната давност при исковете за попълване на масата на несъстоятелността

2. Предявяване и приемане на вземанията. Установителни искове по чл. 694 ТЗ
2.1. Защитни стратегии и добри практики при предявяването и оспорването на вземания
2.2. Процесуални предпоставки при установителните искове по чл. 694 ТЗ
2.3. Особености в активната легитимация и участието на трети лица в процеса

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор СТЕФАН СТЕФАНОВ

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 17.00 ч. Тема № 3

1. Осребряване на имуществото на несъстоятелния търговец:
1.1. Правомощия на събранието на кредиторите
1.2. Контролни правомощия на съда
1.3. Актове, легитимиращи лицата, придобили имущество от масата
1.3.1. Обща процедура по продажба по чл. 717 и сл. ТЗ
1.3.2. Преки преговори
1.3.3. Особен ред за продажба на дял от дружество
1.3.4. Закрила на наематели на ведомствени жилища
1.4. Зачитане на права на кредитори с вещни обезпечения ( чл. 717н и чл. 719 ТЗ)

2. Разпределение на постъпленията в масата на несъстоятелността:
2.1 Авансиране и изплащане на разноски в производството по несъстоятелност
2.2. Частични и окончателна и допълнителни сметки
2.3. Оспорване на разпределение и „актуализиране“ на списъците на приетите вземания

3. Приключване на производството:
3.1. След заключително решение на събрание на кредиторите
3.2. След пропускане на срок за възобновяване на спряно производство
3.3. Погасяване на права в резултат на прекратяване на производството

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор ДИАНА МИТЕВА

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

2 ноември 2012 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4

Отговорността за вреди от незаконосъобразни действия при принудителното изпълнение.

1. Отговорност на съдебния изпълнител при процесуална незаконосъобразност на изпълнителния процес

1.1. Отговорност за вреди при публична продан
1.2. Отговорност за вреди при неправилно определяне на разноските

2. Отговорност на кредитора при материална незаконосъобразност на изпълнителния процес

2.1. Отговорност при несъществуване на дълга
2.2. Отговорност при изпълнение върху чуждо имущество


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина