Търсене
Close this search box.

Длъжностно лице по защита на данните. Определяне, изисквания, статут, задачи, отговорност

Национален учебен семинар

17 – 18 октомври 2019 г.

София, пл. „Македония“ № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия

Лектори:
Д-р НЕВИН ФЕТИ,
Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията
ДЕСИСЛАВА ТОШКОВА-НИКОЛОВА,
Магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието по защита на личните данни

Учебният семинар е предназначен за лица, изпълняващи задачи като длъжностно лице по защита на данните, както и за администратори на лични данни, и е насочен предимно към практическата им подготовка на основата на:

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 март 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Регламентът се прилага пряко във всички държави членки от 25 май 2018 г.
• Приетите в началото на 2019 г. промени в Закона за защита на личните данни.
Целта на учебния семинар е да бъдат изяснени статута, изискванията и задачите на длъжностното лице по защита на данните. Акцентът е поставен върху практическите механизми за организация и изпълнение на задачите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679.

Учебна програма

17 октомври 2019 г., четвъртък

08.30 – 09.00 ч. Регистрация на участниците в семинара
09.00 – 09.10 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор „Обучение“
09.00 – 10.30 ч. Тема № 1
Определяне на длъжностно лице по защита на данните.
Обхващат се хипотезите на задължително определяне на длъжностно лице по защита на данните, изискванията към длъжностното лице по защита на данните, статутът и задачите на длъжностното лице по защита на данните.
Лектори
Невин Фети и
Десислава
Тошкова-Николова
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
11.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Задачи по информиране и консултиране на администратора, обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване
Обхващат се практическите проявления на задачите по информиране и консултиране в аспектите налице ли е обработване на лични данни, определяне на приложимите основания за обработване, прилагане на принципите, свързани с обработването, определяне на качеството, в което действат лицата при обработването и др.
Лектори
Невин Фети и
Десислава
Тошкова-Николова
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторант „Егур-Егур“
13.30 – 15.00 ч. Тема № 3
Задачи по управление на сигурността на личните данни.
Обхващат се задачите по надлежно отчитане на рисковете, свързани с операциите по обработване, съобразяване с естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, предоставяне на съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данни и наблюдаването на дейността по извършване на оценката, прилагането на подходящи технически и организационни мерки за сигурност на данните.
Лектори
Невин Фети и
Десислава
Тошкова-Николова
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 – 17.00 ч. Тема № 4
Задачи, свързани със сътрудничеството с надзорния орган.
Обхващат се изискванията за извършване на предварителна консултация с надзорен орган, уведомяване за нарушения на сигурността на личните данни и документиране на всяко нарушение, водене на регистър на дейностите по обработване на лични данни и други форми на сътрудничество при поискване от надзорния орган.
Лектори
Невин Фети и
Десислава
Тошкова-Николова

18 октомври 2019 г., петък

09.00 – 10.30 ч. Тема № 5
Мониторинг за спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 и други разпоредби за защита на данните.

Обхващат се насоки за определяне на приложимите изисквания към дадено обработване на лични данни, насоки за осъществяване на наблюдението за спазване на Регламент (ЕС) 2016/679, други разпоредби за защита на данните на равнище ЕС или държава членка и на политиките на администратора и обработващия лични данни, вкл. провеждането на дейности по повишаване на осведомеността и обучението на персонала, провеждането на одити и участието във всички въпроси, свързани със защитата на личните данни.
Лектори
Невин Фети и
Десислава
Тошкова-Николова
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
11.00 – 12.30 ч. Тема № 6
Съдействие при упражняване на правата на субекта на данни.

Обхващат се правата на субекта на данни и действията, които администраторът трябва да предприеме по заявленията за тяхното упражняване.
Лектори
Невин Фети и
Десислава
Тошкова-Николова
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторант „Егур-Егур“
13.30 – 15.00 ч. Тема № 7
Предаване на лични данни в трети държави и международни организации.

Обхващат се изискванията за т.нар. трансфер на лични данни и определяне на приложимия правен инструмент за предаване на данните.
Лектори
Невин Фети и
Десислава
Тошкова-Николова
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 – 17.00 ч. Дискусия
Насоки за организиране на работата на длъжностното лице по защита на данните.
Лектори
Невин Фети и
Десислава
Тошкова-Николова
17.00 ч. Закриване на семинара и връчване на сертификати за завършен учебен курс по защита на личните данни.

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
9 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Теодора Дичева
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина