Търсене
Close this search box.

Последни промени и актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането му

Еднодневен национален учебен семинар

10 декември 2019 г.

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”

Лектори:
АНТОН МИХАЙЛОВ,
Юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник, off counsel на адвокатска кантора, консултант
ИВАН КАВРЪКОВ,
Юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП)
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ,
Експерт, юрисконсулт в Алсас ЕООД

Учебният семинар ще представи новата правна уредба на мерките срещу изпирането на пари, която се съдържа в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагане му (ППЗМИП).

Учебният семинар е насочен към всички задължени по ЗМИП лица: Банки и финансови институции, инвестиционни посредници и управляващи дружества, застрахователни дружества, лизингови дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, правни консултанти, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, търговци на оръжие, петрол и петролни продукти, организатори на хазартни игри, възложители на обществени поръчки и на концесии, професионалните спортни клубове, юридически лица с нестопанска цел и др.

ПОЛЗИТЕ ОТ СЕМИНАРА:

Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за влязлото в сила ново законодателство.
Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
Всеки участник ще получи специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

Учебна програма

08.30 – 09.00 ч. Регистрация на участниците в семинара
09.00 – 09.10 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор „Обучение“
09.10 – 10.30 ч. Тема № 1
Същност и специфични особености при превенцията на изпирането на пари:

– Същност и характерни особености на изпирането на пари.
– Правна и институционална рамка на превенцията срещу изпирането на пари.
– Съмнителни операции и сделки. Индикатори.
– Схеми на изпиране на пари.
– Примери от практиката.
 
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
11.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Прилагане от задължените лица на изискванията във връзка с новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП):
– Нови изисквания и процедури съгласно ППЗМИП.
– Прилагане на мерките за идентификация на клиента, действителния собственик, произхода на средствата и източника на богатството.
– Видове комплексна проверка.
– Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.
12.30 – 13.30 ч. Обяд
13.30 – 15.00 ч. Тема № 3
Организация и процедури при прилагането на нормативната уредба и дефиниране на индивидуални оценки на риска.

– Оценка на риска. Оценка на риска от задължените лица и секторни риск анализи.
– Вътрешна организация. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари; специализирани служби; обучения.
– Съхранение, защита и разкриване на информация.
– Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.
15.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на удостоверенията

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
9 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Теодора Дичева
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина