Търсене
Close this search box.

Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.

Традиционен национален учебен семинар

30 ноември – 2 декември 2016 г.

София, пл. „Македония” 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа“

Лектори:
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
ХРИСТО ДОСЕВ, Регистриран одитор, счетоводен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант
РОСЕН ИВАНОВ, Директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в НАП

Учебна програма

30 ноември 2016 г. (сряда)

13.00 – 13.30 ч. Регистрация на участниците в семинара.
13.30 – 13.40 ч. Откриване на семинара. Иво Ризов
Директор „Обучение“
13.40 – 17.00 ч. Тема № 1
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност. Специални разпоредби, свързани с годишното приключване. Актуални казуси и практика от 2016 г.:
1. Особености, свързани с облагането на предоставянето за безвъзмездно ползване на фирмени активи за лични нужди на собствениците, съдружниците, работниците и служителите:

– Разграничение между безвъзмездно и възмездно ползване за лични нужди;
– Кога личното ползване на фирмени активи подлежи на облагане и кога е предмет на освободена доставка;
– Данъчно събитие и данъчна основа на безвъзмездните доставки на стоки/услуги, свързани с лично ползване;
– Документиране и начисляване на данъка за личното ползване;
– Данъчно третиране на личното ползване за целите на прякото облагане – ЗКПО и ЗДДФЛ.
2. Намаляване на глобите/санкциите при неначисляване на ДДС.
3. Промяна в режима на доставките.
4. Евентуални промени в правилника за прилагане на закона.
5. Актуални въпроси и проблеми, свързани с ДДС облагането, административна и съдебна практика.
Лектор
Калина
Златанова
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

1 декември 2016 г. (четвъртък)

09.10 – 10.30 ч. Тема № 2
Промени и актуални въпроси на ДОПК. Тълкувателно решение на ВКС № 4 от 12.03.2016 г.
Лектор
Росен
Иванов
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
11.00 – 12.30 ч. Тема № 3
Данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ
1. Промените в ЗДДФЛ за 2016 г.:

– Въвеждане на авансово облагане на доходи от други източници;
– Облагане с окончателен данък на обратно изплатени суми по линията на доброволно осигуряване и животоза-страховане;
– Други.
2. Актуална данъчна и съдебна практика по ЗДДФЛ:
– Продажба на недвижими имоти;
– Продажба на финансови активи;
– Облагане на местни лица, получили доходи с източник чужбинар;
– Други.
Лектор
Доц. д-р Людмила
Мермерска
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторант „Егур-Егур”  
13.30 – 17.00 ч. Тема № 4
Данъчно облагане по реда на ЗКПО
1. Промените в ЗКПО за 2016 г.
2. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ, свързани с използване на активи и персонал и за лични нужди.
– Категории физически лица, за които е приложим новият ред на облагане;
– Упражняване на правото на избор на ред за облагане с данък върху разходите в натура по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО, вкл. и за 2016 г.;
– Определяне на данъчната основа за облагане с данък върху разходите  в натура по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО;
– Отмяна на облагането с данък върху разходите на разходите, свързани с експлоатация на превозни средства за управленска дейност от 01. 01.2016 г. и последиците от това, вкл. ако превозното средство е ползвано освен за управленска дейност и за лични нужди.
3. Актуална данъчна и съдебна практика:
– Вземания и задължения;
– Амортизиране и отписване на дълготрайни активи;
– Разходи на съдружници/собственици и скрито разпределение на печалбата;
– Разходи, несвързани с дейността;
– Социални разходи (ваучери за храна, застраховки „Живот“, доброволно здравно осигуряване);
– Други.
Лектор
Доц. д-р Людмила
Мермерска
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

2 декември 2016 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 5
Важни моменти в счетоводното приключване на 2016 г. Годишен финансов отчет. Акценти в новият Закон за счетоводството.
Лектор
Христо
Досев
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара  

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина