Търсене
Close this search box.

Промени и актуални въпроси в Закона за устройство на територията и в Закона за кадастъра и имотния регистър. Въвеждане на строежите в експлоатация. Кадастрални карти и кадастрални регистри. Практика на Върховния административен съд

4 – 6 ноември 2015 г.

София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

Лектори:
САВИН КОВАЧЕВ,
Адвокат
МИЛКА ГЕЧЕВА,
Началник на ДНСК
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА,
Адвокат
АСЕН ДЮЛГЕРОВ,
Адвокат

Учебна програма

4 ноември 2015 г. (сряда)

13.00 – 13.30 ч. Регистрация на участниците в семинара.
13.30 – 13.40 ч. Откриване на семинара. Иво Ризов
Директор „Обучение“
13.40 – 17.00 ч. Тема № 1
Практически проблеми, свързани със статута на органите и административните процедури по Закона за устройство на територията.

1. Проблеми, свързани със статута и дейността на общинските органи, прилагащи ЗУТ;
2. Преустройства и промяна на предназначението на помещения и обекти за нежилищни нужди, изградени в заварена жилищна сграда;
3. Статут на заварените и временните строежи;
4. Дейности в свлачищни райони;
5. Процедиране на устройствени планове и техни изменения;
6. Одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството;
7. Статут на страните в строителния процес;
8. Оспорване на индивидуалните административни актове по устройство на територията;
9. Административен контрол по устройство на територията и строителството;
10. Новости при търпимите строежи;
11. Някои „висящи“ правоотношения.
Лектор
Савин
Ковачев
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

5 ноември 2015 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Процедури по въвеждане в експлоатация на завършените строежи, провеждани от общинските администрации и от ДНСК.

1. Документиране на строителните и монтажните работи – съставяне на актове и протоколи по време на строителството: условия за законосъобразно започване на строителството; изисквания за съставяне на актовете и протоколите; предаване на завършените строежи от строителя на възложителя.
2. Задължения и отговорности на участниците в строителството: възложител; строител; проектант; строителен надзор.
3. Въвеждане в експлоатация на завършените строежи от четвърта и пета категория: изискващи се документи, удостоверяващи изпълнението на строежа в съответствие с действащото законодателство; правомощия на главния архитект на общината за регистриране въвеждането в експлоатация.
4. Държавно приемане на строежите от първа, втора и трета категория от органите на ДНСК: изискващи се документи за назначаване на държавна приемателна комисия; ред за провеждане на държавни приемателни комисии; правомощия на началника на ДНСК за издаване на разрешения за ползване или постановяване на отказ за разрешаване на ползването.
Лектор
Милка
Гечева
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд
13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
Проблеми на създаването и поддържането в актуално състояние на кадастралните карти и кадастралните регистри. Специализирани кадастрални регистри.

1. Новите правила за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри след промените в Закона за кадастъра и имотния регистър от 2014 г.;
2. Поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние;
3. Производство по изменение на кадастралната карта поради непълноти и грешки. Явна фактическа грешка. Контактни зони.
4. Правни проблеми при определяне на имотни граници при прилагането на подробни устройствени планове – § 22, ал. 2 и 3 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Лектор
Валентина
Бакалова
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

6 ноември 2015 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
Оспорване на индивидуални административни актове по устройство на територията.

1. Актуална съдебна практика и тълкувателни актове на Върховния административен съд.
2. Приложимост на АПК и общите принципи на административния процес.
3. Специфични правила и практики извън приложното поле на АПК.
4. Оспорване на актове и откази за издаване на документи с графично съдържание.
Лектор
Асен
Дюлгеров
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 Закриване на семинара Иво Ризов
Директор „Обучение“

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
9 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Теодора Дичева
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина