Меню

Новите правила в Кодекса на труда за ползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, в сила от 1 юли 2018 г.

Коментар

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ), обнародван в „Държавен вестник“, бр. 30 от 03.04.2018 г., в сила от 01.07.2018 г., са направени съществени изменения в регламентацията на отпуска поради осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
Предвид необходимостта да бъде променена подзаконовата нормативна уредба, която урежда условията, реда и необходимите документи за ползване на отпуските при осиновяване и за изплащане на обезщетения по време на ползването им, Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда влиза в сила от 1 юли 2018 г.

Мотиви за промените в регулацията на отпуските при осиновяване на дете

Според вносителите на законопроекта, чрез промените се осигурява равнопоставеност между осиновителите на деца до 5-годишна възраст.

В действащата нормативна уредба до влизане в сила на измененията са уредени, съответно ползват се, три отделни вида отпуски при осиновяване на дете: отпуск поради осиновяване - в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичане на срока за полагащия се отпуск за раждане (чл. 163, ал. 6 КТ), отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (чл. 164 КТ) и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст (чл. 164б КТ).

С разпоредбата на чл. 164б КТ, в сила от 01.01.2014 г., се създаде за пръв път възможност за работничка или служителка, която осинови дете, навършило 2-годишна възраст, при условията на пълно осиновяване, да ползва отпуск в размер 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Така законодателят обвързва пораждането на правото на отпуск по чл. 164б КТ с възрастта на детето, която се преценява към датата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване.

В хода на прилагане на уредбата практиката установи, че се създава неравноправие по отношение на осиновителите, в случаите когато датата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване предхожда навършването на 2-годишната възраст на детето. Поради това осиновителите в тези случаи нямат право на отпуск по чл. 164б КТ, а на отпуск по чл. 163 и 164 КТ. За децата, които скоро след осиновяването навършват 2-годишна възраст, отпускът се ползва на основание чл. 164 КТ и се прекратява с навършването на тази възраст. В тези случаи размерът на отпуска за отглеждане на детето е по-малък от размера на отпуска, на който има право работничка или служителка, която осинови дете от 2- до 5-годишна възраст (365 дни от деня на предаване на детето за осиновяване). Именно тази житейска ситуация води до неравнопоставеност на осиновителите пред закона, в зависимост от възрастта на детето, към момента на извършване на осиновяването. Респективно съществува разлика не само в размера на отпуска, но и в размера на обезщетенията, които се полагат за времето на ползване на съответния отпуск. Така по време на отпуска по чл. 164 КТ обезщетението е в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (380 лв. за 2018 г.). А по време на отпуска по чл. 164б КТ обезщетението е в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск.

След анализ на практиката по прилагането на нормативната уредба, която в някои случаи създава предпоставки за неравнопоставеност между осиновителите, поради различната възраст на осиновените деца, са създадени новите правила. Новата уредба премахва предпоставките за неравноправие, като създава възможност за всички осиновители на дете до 5-годишна възраст да ползват отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст, сочи се в мотивите към законопроекта. С оглед на това са направени и съответните изменения в разпоредбите на чл. 163 и 164б КТ.

С изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), извършени с § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДКТ, се регламентира размерът на паричното обезщетение, което се изплаща по време на ползване на отпуска, а именно 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск. Когато осиновителката на дете до 5-годишна възраст или осиновителят, който сам е осиновил дете, не ползва отпуска за осиновяване, ще се изплаща парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението, на което са имали право.

Осиновителката има право и на допълнителен отпуск при отглеждане на дете до 2-годишна възраст, ако след изтичане на отпуска в размер на 365 дни детето не е навършило 2-годишна възраст. По време на отпуска ще се изплаща обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Когато допълнителният отпуск не се ползва, осиновителката ще има право на обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението, което се изплаща, ако се ползва отпускът.

Ще обърнем внимание, че с промените в КТ са предвидени съответно изменения и в други закони, които препращат към уредбата на видовете отпуски, регламентирани в Кодекса на труда.

Новите правила

Съгласно актуалната редакция на чл. 164б КТ, от 01.07.2018 г. работничка или служителка, която осинови дете до 5-годишна възраст, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.

Когато детето е осиновено от съпрузи, посоченият отпуск със съгласието на осиновителката може да се ползва вместо нея от осиновителя след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст, когато работи по трудово правоотношение.

Когато осиновителят е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на осиновителката или на осиновителя, когато работи по трудово правоотношение по реда на чл. 164б, ал. 2, предл. 2 КТ.

Със съгласието на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване един от нейните родители може да ползва вместо нея отпуска по реда на чл. 164б, ал. 3 КТ, когато работи по трудово правоотношение.

За времето, през което се ползва отпуск по чл. 164, ал. ал. 2 или 3 КТ, отпускът на осиновителката се прекъсва.

По реда на чл. 164б, ал. 5 КТ право на отпуск при условията и в размерите по чл. 164б, ал. 1 КТ има и работникът или служителят в случаите когато сам е осиновил детето. С негово съгласие след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване един от неговите родители може да ползва вместо него отпуска по чл. 164б, ал. 1 от КТ, когато работи по трудово правоотношение.

Съгласно чл. 164б, ал. 6 КТ, в случаите когато не се ползва отпуск по чл. 164б, ал. 1 или 5 КТ, или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на осиновителката или на осиновителя, когато работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Важно е да се знае, че въз основа на чл. 164б, ал. 7 КТ след използване на отпуските по чл. 164б, ал. 1, 2, 3 и 5 КТ, когато детето не е навършило 2-годишна възраст и не е настанено в детско заведение, осиновителката, осиновителят или лицето, което е поело отглеждането на детето, има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст по чл. 164 КТ.

Съгласно чл. 164б, ал. 8 КТ, когато осиновителката и осиновителят се намират в брак, осиновителят има право на 15-дневен отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.

Според правилото на чл. 164б, ал. 9 КТ отпускът по чл. 164б, ал. 1, 2, 3, 5 и 8 КТ не се ползва при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.

Следва да се има предвид, че отпускът по чл. 164б, ал. 1, 2, 3, 5 и 8 КТ не може да се ползва едновременно с отпуск по чл. 163, 164 и 164а КТ. Ограничението е въведено с правилото на чл. 164б, ал. 10 КТ.

През време на отпуска по чл. 164б, ал. 1, 2, 3, 5 и 8 КТ на лицата се изплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в Кодекса за социално осигуряване. Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж съобразно разпоредбите на чл. 164б, ал. 11 КТ.

Съобразно чл. 164б, ал. 12 КТ редът и начинът за ползване на отпуска по чл. 164б, ал. 1, 2, 3, 5 и 8 КТ се определят с наредба на Министерския съвет.

Как са уредени заварените от промените случаи?

Заварените от промените случаи, в които срокът за използване на отпуските по Кодекса на труда не е изтекъл или съответно е изтекъл към 1 юли 2018 г., са уредени в § 7 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ПЗР на ЗИДКТ).

Съгласно разпоредбата на § 7, ал. 1 от ПЗР на ЗИДКТ работничките и служителките или лицата, на които отпускът поради осиновяване на дете по отменените ал. 6 и ал. 11 на чл. 163 и по ал. 10 в редакцията й до влизането в сила на ЗИДКТ, или по чл. 164 не е изтекъл до 01.07.2018 г. включително, от тази дата имат право на отпуск по чл. 164б, ал. 1, 2 и 3 КТ за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето.

Според § 7, ал. 2 от ПЗР на ЗИДКТ работничките и служителките или лицата, на които отпускът поради осиновяване на дете по отменените ал. 6 и ал. 11 на чл. 163 и по ал. 10, в редакцията й до влизането в сила на този закон или по чл. 164 е изтекъл до 01.07.2018 г. включително, от тази дата имат право на отпуск по чл. 164б, ал. 1, 2 и 3 КТ в размер на разликата между 365 дни и сбора от ползваните или полагащите се отпуски поради бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето.

В описаните заварени случаи по § 7, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИДКТ отпускът се разрешава въз основа на писмено заявление от лицето до предприятието по реда на по § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗИДКТ.

Съгласно § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗИДКТ през време на отпуска по § 7, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИДКТ на работничката или служителката или на лицето, което ползва отпуска, се изплаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване.

От деня на разрешаване на отпуска по чл. 164б, ал. 1, 2 и 3 КТ, отпускът по чл. 163 или по чл. 164 КТ се прекратява въз основа на § 7, ал. 5 от ПЗР на ЗИДКТ.

Жанет БОГОМИЛОВА, юрист

Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...