Меню

Вписване на актове в Кадастралния регистър на недвижимите имоти от Службата по геодезия, картография и кадастър

Дайджест "Собственост и право", 2021 г., кн. 04

Въпроси по кадастъра

ВЪПРОС: Искам да извърша изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти и административният орган да ми издаде схема на самостоятелен обект в сграда и скица на поземлен имот, като един от документите, който съм приложил, е нотариално завещание, с което доказвам, че съм носител на право на собственост върху съответните вещи. Заедно с него съм приложил акт за смърт, удостоверение за наследници и констативен нотариален акт. Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва отказ, като изисква от мен да приложа протокол за обявяване на завещанието. Следва ли да се предостави протокол за обявяване на нотариално завещание?

 ОТГОВОР: Наследяването у нас може да бъде по закон или по завещание. Законът за наследството (ЗН) урежда две форми на завещание – саморъчно завещание, което трябва да бъде изцяло написано от самия завещател и да съдържа изискуемите в чл. 25, ал. 1 ЗН реквизити. Саморъчните завещания се обявяват по реда на чл. 27, ал. 3 ЗН. Особеното при този вид завещание е, че то може да се пази както при нотариус, така и от всяко едно трето лице, което след смъртта на завещателя трябва да иска обявяването му от нотариус. При обявяването му се съставя протокол, който се подписва от лицето, което е предоставило завещанието, и от нотариуса.....

.............

Петя ЦУРЕВА, главен юрисконсулт в „ГИС – София“ ЕООД

____________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 04/2021 г. на списание „Собственост и право”, както и в ЕПИ „Собственост”.

 

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...